Enhetsregisterloven

Lov om Enhetsregisteret

Denne lov skal fremme effektiv utnyttelse og samordning av offentlige opplysninger om juridiske personer, enkeltpersonforetak og andre registreringsenheter gjennom regler for oppretting, organisering og drift av et landsdekkende enhetsregister. Enhetsregisteret skal entydig identifisere registreringsenhetene ved tildeling og registrering av organisasjonsnummer. Alle tilknyttede registre skal bidra til å redusere oppgaveplikten for næringslivet ved å benytte organisasjonsnummer og opplysninger fra Enhetsregisteret. Offentlige organer og registre som ikke er tilknyttede registre, plikter, der det er praktisk mulig, å benytte opplysninger fra Enhetsregisteret. Staten har ansvar for oppretting, organisering og drift av Enhetsregisteret. Enhetsregisteret ledes av en registerfører som utpekes av Kongen. Departementet gir nærmere regler om registerets organisasjon, lokalisering og administrasjon og om føringen av registeret.

Se loven på lovdata.no