EU-EØS. Energi. Forslag til direktiv om energieffektivitet som erstatter direktiv 2004/8/EC og 2006/32/EC. (Directive on energy efficiency and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2011

Vår ref.:

Kommisjonen la den 22. juni 2011 frem et nytt forslag til parlaments og rådsdirektiv om energieffektivitet som erstatter direktivene 2004/8/EC (ko-genereringsdirektivet/CHP-direktivet) og 2006/32/EC (energitjenestedirektivet). CHP-direktivet er en del av EØS, mens energitjeneste-direktivet fremdeles ligger til behandling i EØS-organene. Dette forslaget vil nå under polsk formannskap i EU bli gjenstand for forhandlinger både i Rådet og i Europaparlamentet etter samvedtaksprosedyren. Det er fremdeles usikkert hvor lang tid en slik behandling vil ta. Det gjøres oppmerksom på at det normalt foretas vesentlige endringer i beslutningsprosessen frem mot endelig direktivtekst.

Med henblikk på eventuelle synspunkter i EØS-prosessen inn mot EU-institusjonene, mens saken er gjenstand for behandling i EU, anmoder Olje- og energidepartementet om eventuelle synspunkter på det vedlagte forslaget innen 30.september 2011. Linkene” til selve forslaget samt konsekvensvurderingen til Kommisjonens (DG Energy’s) hjemmeside er gjengitt under. 

Høringen er gått ut til vår adresseliste for OEDs kontaktutvalg for EØS-energisaker og legges ut for alle interessenter på OEDs hjemmesider slik at alle innspill er velkomne. Link til DG TRENs hjemmeside med foreslått direktiv tekst og konsekvensanalyser er: 
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/2011_directive/com_2011_0370_en.pdf

Med hilsen

Johan Vetlesen (e. f)
avdelingsdirektør                                                               Vibeke Riekeles
                                                                                       underdirektør

Link til DG TRENs hjemmeside med foreslått direktiv tekst og konsekvensanalyser: 

 
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/2011_directive/com_2011_0370_en.pdf

 

Aktuell link:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm

 

Finansdepartementet
Justisdepartementet
Utenriksdepartementet
Energi Norge
Enova SF
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forum for strategisk nettutvikling (FSN)
Defo
Gassco
Industri Energi
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landssammenslutninga av vasskraftkommunar
Landsorganisasjonen i Norge
NordPool Spot
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Hydro ASA
Norsk Industri
Norske Energibrukeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
OLF
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Samarbeidsrådet for Naturvernsaker
Miljøstiftelsen Bellona
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Statkraft SF
Statnett SF
Statoil Norge AS

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Avfall Norge
ENTRA Eiendom
Forsvarsbygg
Nobio
Norsk Fjernvarme
Norsk Ved
NOVAP
Statens bygningstekniske etat
Statsbygg

Til toppen