EU-EØS. Energi. Høring vedtatte tekster energimarkedspakken av 13. juni 2009

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.10.2009

Vår ref.:

Høringsbrev i pdf-format

                                                                                        2.9.2009

EU-EØS. Energi. Høring vedtatte tekster energimarkedspakken av 13. juli 2009.
Det vises til tidligere høringer av EU-kommisjonens forslag til energimarkedspakke av 19. september 2008 og felles posisjon av 15. oktober 2008. Energimarkedspakken er nå ferdigbehandlet i EU og ble publisert i Official Journal (OJ) 14. august 2009.

De fem aktuelle tekstene er:

Forordning (EC) No. 713/2009 (om etablering av et europeisk byrå for samarbeid mellom energiregulatorer(Agency for Cooperation between Energy Regulators (ACER),

Forordning (EC) No.714/2009 (om betingelsene for adgang til nettverket for grensekryssende elektrisitet),

Forordning (EC) No. 715/2009 (om betingelsene for adgang til nettverket for grensekryssende overføring av gass),

Direktiv 2009/72/EC (om felles regler for det indre elektrisitetsmarkedet- Elektrisitetsdirektiv III)

og Direktiv 2009/73/EC (om felles regler for det indre gassmarkedet -Gassmarkedsdirektiv III).


De aktuelle tekstene finnes på følgende link:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/third_legislative_package_en.htm

Det er nå av betydning for den videre behandling i EØS-prosessen frem mot EØS-komitévedtak at departementet får eventuelle synspunkter på de vedtatte tekstene fra 13. juli d.å. og som ble publisert i OJ den 14. august..

Det gis derfor anledning til å formidle eventuelle synspunkter innen 12. oktober 2009.

Høringsbrevet vil også legges ut på olje- og energidepartementets hjemmeside.

Med hilsen


Johan Vetlesen (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                      Tom Wiersdalen Karlsen
                                                                      rådgiver
 

 

De fem aktuelle tekstene finnes på følgende link:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/third_legislative-package_en.htm

 

Direkte linker:

 

 

 

 • Barne- og familiedepartementet
 • Justisdepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Energibedriftenes landsforening (EBL)
 • Enova SF
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN)
 • Framtiden i våre hender
 • Industri Energi
 • Kommunenes Sentralforbund (KS)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK)
 • Miljøstiftelsen Bellona
 • Nordpool ASA
 • Norges Miljøvernforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Norsk Hydro ASA
 • Norsk Industri
 • Norsk Petroleumsinstitutt
 • Norske Energibrukeres Forening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Oljedirektoratet (OD)
 • Oljeindustriens Landsforening (OLF)
 • Samarbeidsrådet for Naturvernsaker
 • Statkraft SF
 • Statnett SF
 • StatoilHydro
 • Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett, v/Ulf Hammer
   
Til toppen