Evaluering av Selskapet for Industrivekst SF (SIVA)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2010

Vår ref.:

Nærings- og handelsdepartementet har fått gjennomført en evaluering av Selskapet for Industrivekst SF (SIVA). Endelig evalueringsrapport sendes med dette på høring.

Selskapet for Industrivekst SF (SIVA) ble etablert i 1968 under daværende Kommunal- og arbeidsdepartementet for å utvikle industrivekstområder i utpekte områder i distrikts-Norge. I de senere årene har SIVA i tillegg arbeidet med næringsutvikling og innovasjon. Eieransvaret for SIVA ble 1. januar 2002 overført fra Kommunal- og regionaldepartementet til Nærings- og handelsdepartementet. SIVA er organisert som et konsern med direkte eierskap i et stort antall selskaper innen eiendomsutbygging og innovasjonsmiljøer. Det bevilges midler til selskapet over statsbudsjettet fra Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. SIVAs rolle og innretning, samt grenseflater og samarbeid med andre aktører ble drøftet i St.meld. nr. 46 (2003-2004). Basert på Stortingets behandling av meldingen fikk selskapet følgende hovedmål (30. mai 2007):

 "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling gjennom eiendomsvirksomhet og utvikling av sterke regionale innovasjons- og verdiskapingsmiljøer i alle deler av landet. SIVA har et særlig ansvar for å bidra til å fremme vekstkraften i distriktene."

Forrige helhetlige evaluering av SIVA ble gjennomført i 2000. I St.meld. nr 7 (2008-2009) "Et nyskapende og bærekraftig Norge" varslet regjeringen at den ville evaluere både Innovasjon Norge og SIVA. Etter en anbudskonkurranse våren 2009 bli NIBR, i samarbeid med Oxford Research, tildelt evalueringsoppdraget knyttet til SIVA. Evalueringen har tatt for seg perioden fra 2002 til og med 2008/2009. Oppdraget har vært delt opp i to hovedtema:

  1. En effektevaluering knyttet til hvorvidt og hvordan SIVA oppfyller sitt formål. Herunder ble det bedt om en vurdering av sammensettingen av selskapets aktiviteter og programmer og grenseflatene mot andre virkemiddelaktører. Samfunnsøkonomiske og regionale effekter av selskapets virksomhet skulle også belyses i denne delen.
  2. Basert på resultatene fra effektevalueringen og utviklingstrekk i norsk næringsliv, en vurdering av hvordan SIVAs virksomhet bør innrettes i fremtiden.

Riksrevisjonen la i november 2009 fram resultatene av en undersøkelse av måloppnåelse i SIVAs innovasjonsprogrammer (Dok nr 3:2 (2009-2010)). Dokumentet ble behandlet i Stortinget 9. mars 2010. Dokumentet inngikk også i grunnlagsmaterialet for evalueringen.

Arbeidet med evalueringen ble igangsatt i september 2009. Det ble i den forbindelse opprettet en referansegruppe som kunne komme med innspill til arbeidet. Referansegruppen besto av representanter fra Norsk Industri, NHO, Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge, Næringshagene i Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og SIVA. Endelig evaluerinsrapport ble overlevert Nærings- og handelsministeren 8. juni 2010.

Kort om hovedfunn og anbefalinger i evalueringen
Hovedkonklusjonen til evaluator er at SIVA oppnår sine må på en god måte og i sitt arbeid forholder seg til de rammebetingelser og føringer som er gitt for selskapet. I følge evaluator ivaretar SIVA det særlige ansvaret for distriktene på en god måte - siden om lag 50 prosent av selskapets virksomhet foregår i distriktene, mens kun om lag 30 prosent av befolkningen bor her.

Evalueringen viser videre at SIVA har stor betydning for å realisere fysisk infrastruktur rundt om i landet, og for etableringen av såkalte innovasjonsselskaper. SIVA bidrar med både kompetanse og kapital, og begge deler har stor betydning. SIVA bidrar i tillegg gjennom sitt nettverk av innovasjonsvirksomheter til kunnskapsspredning mellom de etablerte selskapene. Dette er, i følge evaluator, av stor verdi.

Evalueringen fastslår at det er synergi mellom innovasjonsvirksomheten og eiendomsvirksomheten i selskapet. Det er imidlertid, etter evaluators vurdering, behov for å se nærmere på organisering og finansiering av de ulike innovasjonsselskapene, som i dag ikke har et tilstrekkelig eget inntektsfundament.

Evalueringen viser til at det kan være utfordrende for selskapet både å skulle være en kommersiell eiendomsaktør og et virkemiddel innen nærings- og distriktspolitikken. Evaluator konkluderer imidlertid med at SIVA håndterer dette på en god måte. Etter evaluators vurdering er det en forutsetning for at SIVA skal fungere på denne måten at selskapet har en stor og spredt portefølje av eiendommer.

Evalueringen finner videre at det er en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom de ulike offentlige virkemiddelaktørene, men det påpekes at SIVA er en liten aktør med relativt små ressurser sammenlignet med for eksempel Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. Evaluator anbefaler derfor at SIVA enten tilføres ytterligere ressurser, eller at visjoner og mål for og i selskapet i større grad tilpasses de ressurser som er tilgjengelig. SIVA bør i tillegg, i følge evaluator, i årene som kommer delta mer aktivt i de regionale partnerskapene, for å sikre at nye initiativ synkroniseres med regionale behov og at de regionale aktørene støtter initiativene fra oppstarten av.

Anmodning om innspill
Nærings- og handelsdepartementet ber om kommentarer til de anbefalinger og konklusjoner som fremkommer i evalueringen. Spesielt ber departementet om innspill knyttet til hvorvidt tilsammensetning og prioriteringer mellom SIVAs virksomhetsområder - og aktiviteter og programmer innenfor disse områdene - er tilstrekkelig god sett i forhold til best mulig måloppnåelse for selskapet.

Departementet ønsker videre innspill og kommentarer knyttet til hvordan samarbeidet og grenseflatene mellom SIVA og de andre offentlige virkemiddelaktørene oppfattes, herunder om det er en konstruktiv og god arbeids- og rollefordeling mellom disse sett i forhold til næringslivets behov i de enkelte regioner. Videre ønsker departementet innspill knyttet til hvordan SIVAs grenseflater mot private aktører oppfattes, og, ut i fra evalueringen, synspunkter på behovet for offentlig medvirkning på SIVAs virksomhetsområder.

Til slutt ønsker departementet innspill til, gitt resultatene i evalueringen og fremtidige utviklingstrekk, hvordan selskapet bør innrettes i fremtiden. Departementet tar også imot innspill og kommentarer fra høringsinstansene på fritt grunnlag, relatert til evalueringsrapporten.

Evalueringen er å finne i sin helhet på NHDs internettsider (http://www.nhd.no) under Høringer (http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/horinger.html?id=2030).

Frist for oversendelse av kommentarer og innspill er satt til 15. november 2010.

Med hilsen

Kjerstin Spjøtvoll (e.f.)                               Live Albriktsen
avdelingsdirektør                                      førstekonsulent

Til toppen