Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EWOS AS - melding - høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.03.2003

Til høringsinstanser (se nederst)

Vår ref.: 200300252-1/ENR

Dato: 09012003

Melding med forslag til utredningsprogram etter bestemmelsene om konsekvensutredninger i plan- og bygningsloven fra EWOS AS i Bjugn kommune

Vedlagt følger melding med forslag til utredningsprogram for en konsekvensutredning av planene til EWOS AS om bygging av en fiskefôrfabrikk på industriområdet Valsneset i Bjugn kommune. Anlegget vil ferdig utbygget koste ca. 500 mill. kroner og gi arbeid til ca. 70 fast ansatte. Tiltaket er planlagt gjennomført over en periode på 4 år. Området ligger ca. 15 km fra kommunesenteret Botngård. Ut fra bedriftens aktivitet vil tiltaket kreve utslippstillatelse etter forurensningsloven og byggetillatelse etter plan- og bygningsloven.

Formålet med plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredning er å klargjøre virkninger av utbyggingstiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Siktemålet er at mulige virkninger blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres.

På bakgrunn av høringen av meldingen vil Nærings- og handelsdepartementet fastsette et utredningsprogram for en etterfølgende konsekvensutredning. Departementet ber derfor spesielt om synspunkter på utredningsprogrammet. Høringsinstansene bes vurdere beslutningsrelevante forhold med hensyn til miljø, naturressurser og samfunn som utredningsprogrammet bør ta utgangspunkt i, og hvilke sentrale problemstillinger som bør besvares i konsekvensutredningen, herunder eventuelle avbøtende tiltak.

For å få et best mulig tilpasset utredningsprogram for konsekvensutredningen, ønsker departementet at høringsinstansene i sin høringsuttalelse begrunner hvordan deres innspill vil ha betydning for senere beslutninger om tiltaket. Dette vil være sentralt for at høringsuttalelsene skal kunne bli fulgt opp.

Spørsmål under høringen kan rettes til Nærings- og handelsdepartementet ved seniorrådgiver Einar N. Ruud, tlf. 22 24 67 39, e-post: einar.ruud@nhd.dep.no.

Vi ber om eventuelle merknader til melding med forslag til utredningsprogram innen 3.3.2003.

Departementet ber om at av hensyn til fremdriften i saken at høringsfristen overholdes.

Med hilsen

Tron Bamrud (e.f.)
avdelingsdirektør

Einar N. Ruud
Seniorrådgiver

Kopi:
Miljøverndepartementet
EWOS AS, Ulf Wensel

Høringsliste
Kommunal- og regionaldepartementet
Helsedepartementet
Fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Sosialdepartementet
Forsvarsdepartementet
Landbruksdepartementet
Arbeidsdirektoratet
Direktoratet for sivilt beredskap
Norges vassdrags- og energidirektorat
Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Riksantikvaren
Kystdirektoratet
Kystverket
Statens forurensningstilsyn
Statens nærings- og distriktutviklingsfond
Vegdirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Bjugn kommune
Fosen Regionråd
Oppdrettskonsulenten i Fosen
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Lysøysund Fiskarlag v/ Geir Ingolfsen
Fiskarlaget Midt-Norge
Marine Harvest AS
Valsneset Energi- og Industriselskap
Friluftslivets fellesorganisasjon
Norges Naturvernforbund
Norges miljøvernforbund
Natur og ungdom
Bellona
Jan Richard Nergård
Inga Nergård
Aksel Wilmann

Til toppen