Forsiden

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

I denne kongelige resolusjonen tilrås det å innføre nye tiltak eller å oppjustere eksisterende tiltak ved forskriftsendringer som skal gjelde nasjonalt. Flere av forskriftsendringene må sees i sammenheng med de forskriftsendringer som ble fastsatt ved kongelig resolusjon 8. desember 2021. Disse tiltakene bygger på vurderinger og tilrådinger fra særlig Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI), og er i stor grad i tråd med etatenes anbefalinger med enkelte justeringer eller tillegg. I tillegg bygger de foreslått forskriftsendringene på enkelte vurderinger og innspill fra enkelte departementer. Tiltak omtalt i resolusjonen av 14. desember 2021 ble satt i kraft fra og med 15. desember 2021.

Les kongelig resolusjon om endring i covid-19-forskriften (PDF).