Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.04.2008

 

ADHD-foreningen
Afasiforbundet i Norge
Akademikerne
Ambulansehelsetjenesten KFO
AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide
Ananke, Støtteforeningen for mennesker med tvangslidelse
Angstringen
Apotekerforeningen
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Autismeforeningen i Norge
Barneombudet
Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO
Bioteknologinemnda
Blå Kors Norge
Cerebral Parese-foreningen
Collegiet Fysikalske Aromaterapeuter
Datatilsynet
De regionale helseforetakene
De spesielle helseinstitusjoner (DSHI) v/ Svein Kostveit
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)
Den nasjonale forskningsetiske komitè for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Den nasjonale forskningsetiske komitè for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
Den norske advokatforening
Den norske jordmorforening
Den norske kinesiologi forening
Den Norske Kreftforening
Den Norske Legeforening
Den Norske Veterinærforening
Den norske tannlegeforening
Det Norske Diakonforbund
Det Norske Healerforbundet
Departementene
Direktoratet for arbeidstilsynet
Dysleksiforbundet i Norge
Fagforbundet
Fagforbundet for Aruna-terapeutene i Norge
Fagrådet for psykiatri
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Famileterapi Instituttet
Fampo
FarmasiForbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Flerfaglig Fellesorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for ufrivillig barnløse
Foreningen for voldsofre
Foreningen for kroniske smertepasienter
Foreningen mot stoffmisbruk
Forskningsstiftelsen FAFO
Forskerforbundet
Forsvarergruppen 1977
Forum for Bioteknologi
Forum for Karakteranalytisk Vegetoterapi
Frelsesarmeens sosialtjeneste
Fylkeskommunene
Fylkesmenn/sysselmannen på Svalbard
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Galebevegelsen
Handelshøyskolen Bergen
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Bodø
Handel- og servicenæringens hovedorganisasjon
Helhetsterapiforbundet
Helsetjenestens lederforbund
Helseansattes Yrkesforbund
Helseøkonomi, Bergen
Helse Rehab Norge, v/ Dennis Årstrand
HERO/ Institutt for helseledelse og helseøkonomi 
HIV-Norge
Human-Etisk Forbund
Hørselshemmedes Landsforbund
Informasjonssenteret Hieronimus
Innovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning
Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
Interesseforeningen for LMBB syndrom
International Society of Eciwo Biology Norway
Kirkens Bymisjon
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Konkurransetilsynet
KFO
Kommunenes interesseforening for lokalsykehus (KIL)v/ Steinar A.Miland
Kommunenes Sentralforbund
Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam
Kreftregisteret
Landets Universiteter
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen Alopecia Areata
Landsforeningen for etterlatte og selvmord
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for kosthold og helse
Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for Psykopat Ofre
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Landsforeningen for Transseksuelle
Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge
Landsforeningen for voldsofre
Landsforeningen Mitt Livstestament
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landslaget for off.pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelindustriforeningen
Likestilling-og diskrimineringsombudet
Matforsk
Menneskeverd
Mental Helse Norge
Morbus Addisons forening
Multippel Sklerose Forbundet i Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering  
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
NAV – arbeids- og velferdsdirektoratet
Naturviterne
Nettverket for private helseinstitusjoner, NEPH
NKS-Kløverinstitusjonene
Nordisk institutt for odontologisk materialprøving
Norges Apotekerforening
Norges Astma- og allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Ingeniørorganisasjon ( NITO)
Norges Juristforbund
Norges kvinne -og Familieforbund
Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Norges Naprapatforbund
Norges Optikerforbund
Norges Parkinsonforbund
Norges Røde Kors
Norsk Akupunkturforening
Norsk audiografforbund
Norsk Cøliakiforening
Norsk Dysmeliforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk fengsels-ogfriomsorgsforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk Forbund for autoriserte Feldenkraispedagoger
Norsk Forbund for Klassisk Osteopati
Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
Norsk Forbund for Psykoterapi
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forbund for voldsofre
Norsk forening for barne-og ungdomspsykiatriske institusjoner
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk forening for familieterapi
Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
Norsk forening for Ernæring og Dietetikk
Norsk forening for Fargeterapi
Norsk forening for helhetsmedisin
Norsk forening for lysstimulering
Norsk forening for medisinsk akupunktur
Norsk Forening for Klinisk sexologi
Norsk forening for pedagogisk psykologi
Norsk forening for nevrofibromatose
Norsk forening for Ostegenisis Imperfecta
Norsk forening for Stomi-og Reservoaropererte (Norilco)
Norsk forening for søvnsykdommer
Norsk forening for Tuberøs Sklerose
Norsk Forskerforbund
Norsk Fysioterapeut Forbund
Norsk Gestaltterapeut forening 
Norsk Helse- og sosiallederlag
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Homøopatisk pasientforening
Norsk Immunsviktforening
Norsk Institutt for by-og regionsforskning - NIBR
Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring - NOVA
Norsk Institutt for studier av forskning og utdanning - NIFU
Norsk Interesseforening for Kortvokste
Norsk Interesseforening for Stamme
Norsk Intravenøs Forening
Norsk Kiropraktikerforening
Norsk Landsforening for laryngectomerte
Norsk Massørforbund
Norsk Narkolepsiforening
Norsk Osteopatforbund
Norsk Osteoporoseforening
Norsk ortopedisk forening
Norsk Palliativ Forening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Presseforbund
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Refleksologisk Forbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk senter for stamcelleforskning
Norsk sykepleierforbund
Norsk sykehus-og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Norsk Thyreoideaforbund
Norsk forening for kriminalreform - KROM
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske helikopteransattes forbund (NHF)
Norske kvinners sanitetsforening
Norske Homeopaters Landsforbund
Norske Kosmetologer og Hudterapeuters forbund
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon
Norske Rosenterapeuters Forening
Norske Sivilingeniørers forening
Norske Siviløkonomers forening
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Omsorgsrådet
Organisasjonen Voksne for Barn
PARAT
Pasientombud
Pasientskadenemnda
Patentstyret
Personvernnemnda
PRISY
Private helseinstitusjoners landsforbund
Pårørendeforeningen for aldersdemente/alzheimer
Quality Assurance Service
Regjeringsadvokaten
Redd Barna
Regjeringsadvokaten
Reiki Forbundet i Norge
Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Ryggmargsbrokkforeningen
Ryggforeningen i Norge
Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon
Rådet for psykisk helse
Rådgivning for spiseforstyrrelser (ROS)
Sametinget
Samarbeidsforum for Funsjonshemmedes organisasjoner
Samfunnsøkonomenes forening
Samfunnsviternes fagforening
Samfunns-og næringslivsforskning
Senter for medisinsk etikk
Senter for samfunnsforskning
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
Sosialtjenestemennenes Landsforbund
Sosial- og helsedirektoratet
SINTEF Helse
SPEKTER
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens Helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens senter for Ortopedi
Statens senter for rusmiddelforskning (SIRUS)
Statstjenestemannsforbundet
Stein Rokkan Senter for flerfaglige samfunnsstudier
Stine Sofies Stiftelse
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Organdonasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stiftelsen Støttecenter mot Incest - Oslo
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Straffedes Organisasjon i Norge
Stortingets ombudsmann
Støtteforeningen for Kreftsyke Barn
Sykepleiernes faggruppe i alternativ medisin
Teknologirådet
Teknisk-vitenskapelig forening
Turner Syndrom foreningen i Norge
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Universitets-og høyskolerådet
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
Venner av Bærum sykehus
Vestlandske Blindeforbund
Voksne for barn
We shall overcome
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Datatilsynet (30.01.08) Ingen merknader
Direktoratet for Arbeidstilsynet (30.01.08) Ingen merknader
Barne- og likestillingsdepartementet (06.02.08) Ingen merknader
Riksadvokaten (06.02.08) Ingen merknader
Landbruks- og matdepartementet (07.02.08) Ingen merknader
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (18.02.03) Ingen merknader
Vestlandsrådet, vedlegg (26.02.03)
Alternativ Medisin Røa (27.02.03)
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (10.03.08)
Kunnskapsdepartementet (14.03.08)
Arbeids- og velferdsdirektoratet (12.03.08) Ingen merknader
Kreftregisteret (16.03.08)
Regionalt brukerutvalg Helse Midt-Norge (26.03.08)
Barneombudet (26.03.08) Ingen merknader
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (26.03.08) Ingen merknader
Sogn og Fjordane fylkeskommune (28.03.08)
Troms fylkeskommune (25.04.08)
Foreningen for kroniske smertepasienter (04.04.08)
Fylkesmann i Vestfold (03.04.08) Ingen merknader
Nærings- og handelsdepartementet (04.04.08) Ingen merknader
Senter for sjeldne diagnoser (01.04.08) Ingen merknader
Nord-Trøndelag fylkeskommune, vedlegg (28.04.08)
Fagforbundet (07.04.08)
Møre og Romsdal fylkeskommune (08.04.08)
Østfold fylkeskommune (28.04.08)
Helse Midt-Norge RHF, vedlegg (09.04.08)
Nordland fylkeskommune, vedlegg 1 og 2 (09.04.08/24.04.08)
Helse Nord RHF, vedlegg (07.04.08)
Oppland fylkeskommune, vedlegg (07.04.08)
Fylkesmannen i Finnmark (03.04.08)
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (10.04.08)
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (10.04.08) Ingen merknader
Norges Naprapatforbund (11.04.08)
Fellesorganisasjonen (09.04.08)
Norsk Revmatikerforbund (10.04.08)
Kreftforeningen (11.04.08)
Utenriksdepartementet (09.04.08) Ingen merknader
Justis- og politidepartementet (11.04.08) Ingen merknader
Norges Astma og Allergiforbund (11.04.08)
Arbeidsgiverforeningen Spekter (11.04.08) Avgir ikke høringsuttalelse
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (11.04.08)
Delta (11.04.08)
Helse Vest RHF, vedlegg 1, 2 og 3 (11.04.08)
Hedmark fylkeskommune (14.04.08)
Universitets- og høgskolerådet (14.04.08)
Statens legemiddelverk (14.04.08)
Norsk Sykepleierforbund (15.04.08)
Universitetet i Bergen (15.04.08)
Miljøverndepartementet (15.04.08) Ingen merknader
Oslo kommune (16.04.08)
Den norske legeforening (16.04.08)
Rogaland fylkeskommune, vedlegg 1 og 2 (17.04.08)
Akershus fylkeskommune, vedlegg 1 (11.04.08)
Helsedirektoratet (11.04.08)
Helse Sør-Øst RHF (28.04.08)
Sør-Trøndelag fylkeskommune, vedlegg 1 (30.04.08)

Til toppen