Forskrift 30.12.09 nr. 1846 om havner og farvann på Svalbard

Lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann gjelder på Svalbard, herunder i territorialfarvannet og indre farvann, med de tilpasningene som følger av forskriften. 

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen