Forskrift om adgang til å delta i kystfiskefartøygruppens fiske for 2016 (deltakerforskriften)

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 8. desember 2015 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 21, 28 og 29, jf. delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr. 99.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

 

§ 1 (virkeområde)

 

Forskriften inneholder bestemmelser om begrensninger i adgangen til å delta i følgende fiskerier:

a.

 

fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy,

b.

 

fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord,

c.

 

fisket etter torsk for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen sør for 62 grader nord,

d.

 

fisket etter makrell for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum,

e.

 

fisket etter sild for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum i Nordsjøen sør for 62 grader nord,

f.

 

fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med not nord for 62 grader nord,

g.

 

fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med not eller konvensjonelle redskap sør for 62 grader nord,

h.

 

fisket etter reker med trål i Nordsjøen og Skagerrak sør for 62 grader nord,

i.

 

fisket etter norsk vårgytende sild for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum,

j.

 

fisket etter rognkjeks for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum i Nordland, Troms og Finnmark,

k.

 

fisket etter blåkveite for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord

l.

 

fisket etter brisling for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum og

m.

 

fisket etter lange og brosme for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum.

n.

 

fangst av kongekrabbe innenfor kvoteregulert område.

 

 

§ 2 (definisjoner)

 

I denne forskriften menes med:

 1. ”eier”: fysisk person som direkte, eller indirekte gjennom foretak, innehar mer enn 50 prosent av eierandelene i et fiskefartøy. Dersom ingen fysisk person innehar mer enn 50 prosent av eierandelene i fiskefartøyet, ses det hen til en konstellasjon av fysiske personer som direkte, eller indirekte gjennom foretak, innehar mer enn 50 prosent av eierandelene i fiskefartøyet. Der det unntaksvis følger naturlig av sammenhengen skal en likevel med ”eier” forstå fysisk eller juridisk person som direkte eier fartøyet. Dette gjelder enkelte bestemmelser i kapittel III om tildeling av tillatelse eller ny adgang til å delta.
 2. ”deltakeradgang”: adgang til å delta i et fiskeri hvor det er fastsatt et største antall fartøy som gis adgang til fiskeriet (lukket gruppe).
 3. ”høvedsmann”: leder av mannskapet om bord, med ansvar for driften av fartøyet.

§ 3 (forholdet til reguleringene av fiske)

Bestemmelsene om begrensning av adgangen til å delta i fiske i denne forskriften gir bare rett til å utøve fiske i samsvar med de reguleringene av fiske som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven).

§ 4 (krav til tidligere deltakelse i fisket)

For å kunne delta i lukket gruppe i et fiskeri i 2016, må fartøyet ha hatt adgang til å delta i fiskeriet i samme fartøygruppe og med samme redskap i 2015.

Kravet i første ledd gjelder ikke deltakeradgang som fartøyeier er tildelt med virkning fra 2016 i rekrutteringsøyemed i medhold av forskrift 9. mai 2015 nr. 491 om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2016.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet i første ledd, dersom eieren av fartøyet har hatt tillitsverv i fiskeriorganisasjon eller offentlig verv, og vervet har medført at eieren ikke har hatt adgang til å delta. Slik tillatelse kan bare gis til eieren av et fartøy som kan vise til tidligere deltakelse med eget fartøy i det aktuelle fisket.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet i første ledd dersom eier av fartøyet i 2015 hadde et tilsagn etter § 47 tredje ledd om tillatelse til å delta i fisket med ubestemt erstatningsfartøy, og fartøyet deretter har fått tillatelse til å delta som erstatningsfartøy.

§ 5 (begrensninger i antall fartøy en eier kan delta i ett fiskeri med)

Hvis eier av fartøy som deltar i lukket gruppe eier 50 % eller mer i annet fartøy, kan ikke sistnevnte fartøy delta i åpen gruppe i samme fiskeri.

Hvis eier av fartøy som deltar i åpen gruppe eier 50 % eller mer i annet fartøy, kan ikke sistnevnte fartøy delta i åpen gruppe i samme fiskeri.

Hvis ingen enkeltperson alene kan anses som eier av fartøyet, jf. § 2 nr. 1, er det avgjørende etter første og annet ledd om enhver konstellasjon av enkeltpersoner som innehar mer enn 50 % av eierandelene i fartøyet, også innehar mer enn 50 % i det andre fartøyet.

§ 6 (gruppetilhørighet)

Eier av fartøy som har startet fiske i lukket gruppe innenfor ett fiskeri, kan ikke skifte gruppetilhørighet innenfor dette fiskeriet i løpet av reguleringsåret.

§ 7 (kontroll og godkjenning)

Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve kontroll av at eier og fartøy oppfyller vilkårene som er satt for å delta i det enkelte fiskeri. Fartøy som skal delta i åpen gruppe i fangst av kongekrabbe innenfor kvoteregulert område kan Fiskeridirektoratet region Finnmark kreve framstilt for godkjenning.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan i vedtaket stille krav til fartøyets egnethet, bemanning, utstyr og fremstilling for kontroll.

Kapittel 2. Deltakerbegrensede fiskerier i 2016

I. Fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy

§ 8 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

 

For å kunne delta i fiske med havfiskefartøy som fisker med annet redskap enn trål og not (konvensjonelle havfiskefartøy) etter torsk, hyse, sei, brosme, lange (hvitlange og blålange), blåkveite, uer og steinbit må følgende vilkår være oppfylt:

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret.

b.

eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.

c.

fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei mv.

 

For å kunne delta i fisket etter sei med garn, må fartøyet være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sei med garn og ha hatt adgang til å delta i dette fisket i 2015.

For å kunne delta i fisket etter torsk i området sør for 62 grader nord, vest for en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr, øst for fire grader vest og nord for 51 grader nord, må fartøyet ha hatt adgang til å delta i dette fisket i 2015.

Når vilkårene for deltakelse i denne bestemmelsen og kravet til tidligere deltakelse i § 4 er oppfylt, har fartøyet adgang til å delta i lukket gruppe i dette fiske i 2016.

Dispensasjonsadgangen fra kravet til tidligere deltakelse i § 4 tredje ledd gjelder ikke for dette fiskeriet.

§ 9 (eierkonsentrasjon)

En person, et selskap eller en sammenslutning kan ikke direkte eller indirekte ha deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy for flere fartøy enn det antall fartøy som til sammen vil bli tildelt inntil 15 % av gruppekvoten for det enkelte fiskeslag. Tilsvarende grense skal legges til grunn for tillatelse til endring i eiersammensetningen i medhold av deltakerloven § 9. Kvote fra fartøy som en person, et selskap eller en sammenslutning har direkte eller indirekte eierandel i skal tilordnes personen, selskapet eller sammenslutningen i henhold til forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 1-6.

II.  Fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord

§ 10 (avgrensning av deltakelsen i fiske)

Deltakelsen i fiske gjelder for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord med fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med annet redskap enn trål og not.

§ 11 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt.

b.

eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.

c.

fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei.

d.

vilkårene i § 4 må være oppfylt.

 

 

§ 12 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord:

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 11 meter.

b.

eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet.

c.

fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei.

 

Kravet i første ledd bokstav a om at fartøyet må ha en største lengde under 11 meter gjelder ikke dersom:

a.

eier av fartøyet har fisket og levert torsk med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord i åpen gruppe med dette fartøyet i minst ett av årene 2003, 2004, 2005, 2006 og 2007,

b.

eier av fartøyet har fått innvilget ervervstillatelse 1. januar 2006 eller senere for dette fartøyet på grunnlag av søknad innsendt senest 28. november 2007, eller har inngått bindende avtale om kjøp av dette fartøyet mellom 1. januar 2006 og 28. november 2007,

c.

eier av fartøyet har fisket og levert torsk med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord i åpen gruppe i minst ett av årene 2003, 2004, 2005, 2006 og 2007 og har adgang til å delta i lukket gruppe i et annet fiskeri etter reglene i denne forskriften, eller

d.

eier av fartøyet har hatt adgang til å delta i lukket gruppe i et annet fiskeri mellom 1. januar 2007 og 28. november 2007 og har adgang til å delta i lukket gruppe i et annet fiskeri etter reglene i denne forskriften.

 

Fartøy med torsketråltillatelse, seitråltillatelse eller ringnottillatelse etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-1, § 2-14 og § 4-1 kan likevel ikke delta i åpen gruppe.

 

 

III. Fisket etter torsk for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen sør for 62 grader nord

 

§ 13 (avgrensning av deltakelsen i fiske)

 

Deltakelsen i fiske gjelder fiske etter torsk i området sør for 62 grader nord, vest for en rett linje gjennom Lindenes fyr og Hanstholmen fyr, øst for fire grader vest og nord for 51 grader nord med fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med annet redskap enn not og trål.

 

 

§ 14 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

 

For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk sør for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt.

b.

eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.

c.

fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk.

d.

vilkårene i § 4 må være oppfylt.

 

 

§ 15 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

 

Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk sør for 62 grader nord:

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum.

b.

eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet.

c.

fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk.

 

 

IV. Fisket etter makrell for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum

 

§ 16 (vilkår for å delta med garn og snøre i lukket gruppe)

 

For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske med garn og snøre etter makrell må følgende vilkår være oppfylt:

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt.

b.

eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.

c.

fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fiske med garn eller snøre.

d.

vilkårene i § 4 må være oppfylt.

 

Eier av fartøy større enn 13 meter største lengde, men mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som deltok i fiske med garn eller snøre i 2010 uten å være ført på blad B i fiskermanntallet, kan etter søknad til Fiskeridirektoratets regionkontor gis adgang til å delta uavhengig av vilkåret i første ledd bokstav b dersom eier og høvedsmann er ført i fiskermanntallet.

 

 

§ 17 (vilkår for å delta med not i lukket gruppe)

 

For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske med not etter makrell må følgende vilkår være oppfylt:

 1. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt.
 2. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.
 3. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fisket med not.
 4. vilkårene i § 4 må være oppfylt.

 

 

§ 18 (vilkår for å delta i lukket gruppe – små ringnotfartøy)

For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske med ringnot etter makrell må følgende vilkår være oppfylt:

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret, og ha en hjemmelslengde mellom 21, 35 og 28 meter.

b.

eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.

c.

fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter makrell med ringnot.

d.

vilkårene i § 4 må være oppfylt.

 

 

§ 19 (vilkår for å delta med not eller garn og snøre i åpen gruppe)

 

Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter makrell med not eller garn og snøre:

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 13 meter.

b.

eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet.

c.

fartøy som skal fiske med not må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fisket med not. Fartøy som skal fiske med garn eller snøre må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fisket med garn eller snøre.

 

 

V. Fisket etter sild for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum i Nordsjøen sør for 62 grader nord

 

§ 20 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

 

For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sild må følgende vilkår være oppfylt:

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt.

b.

eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.

c.

fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sild med snurpenot eller landnot. Fartøy som benyttes til fiske ved lysing, skal ha særskilt lysebåt.

d.

vilkårene i § 4 må være oppfylt.

 

 

§ 21 (vilkår for deltakelse i lukket gruppe – små ringnotfartøy)

 

For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sild med ringnot må følgende vilkår være oppfylt:

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret, og ha en hjemmelslengde mellom 21, 35 og 28 meter.

b.

eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.

c.

fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å fiske etter sild med ringnot.

d.

vilkårene i § 4 må være oppfylt.

 

 

§ 22 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

 

Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sild:

 

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum,

b.

eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet.

c.

fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter nordsjøsild med snurpenot, landnot eller garn. Fartøy som benyttes til fiske ved lysing, skal ha særskilt lysebåt.

 

 

VI. Fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med not nord for 62 grader nord

 

§ 23 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

 

For å delta i kystfartøygruppens fiske etter sei med not nord for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde på eller over 13 meter men mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt.

b.

eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.

c.

fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sei med not.

d.

vilkårene i § 4 må være oppfylt.

 

 

§ 24 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

 

Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sei med not nord for 62 grader nord:

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 13 meter.

b.

eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet.

c.

fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sei med not.

 

 

VII. Fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med not eller konvensjonelle redskap sør for 62 grader nord

 

§ 25 (vilkår for å delta med not i lukket gruppe)

 

For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sei med not sør for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde på eller over 13 meter men mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt.

b.

eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.

c.

fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sei med not.

d.

vilkårene i § 4 må være oppfylt.

 

 

§ 26 (vilkår for å delta med not eller konvensjonelle redskap i åpen gruppe)

 

Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i kystfartøygruppens fiske etter sei med not eller konvensjonelle redskap sør for 62 grader nord:

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret og være under 13 meter største lengde ved deltakelse med not og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum ved deltakelse med konvensjonelle redskap.

b.

eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet.

c.

fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sei med not eller konvensjonelle redskap.

 

 

VIII. Fisket etter reker med trål i Nordsjøen og Skagerrak sør for 62 grader nord

 

§ 27 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

 

For å delta i kystfartøygruppens fiske etter reker sør for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde på eller over 11 meter.

b.

eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet.

c.

fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter reker med trål.

d.

Vilkårene i § 4 må være oppfylt.

 

 

 

§ 28 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

 

Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter reker med trål sør for 62 grader nord:

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 11 meter.

b.

eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet.

c.

fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter reker med trål.

 

 

IX. Fisket etter norsk vårgytende sild for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum

 

§ 29 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

 

For å delta i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild må følgende vilkår være oppfylt:

 1. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt.
 2. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.
 3. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot, landnot eller snurrevad.
 4. fartøy som skal fiske med snurpenot, landnot eller snurrevad må ha hatt adgang til å delta i fisket i 2015 med samme redskap. I tillegg kan fartøy som hadde adgang til å delta i fisket i 2004, og som fortsatt har samme eier som før 1. juli 2004, delta. For eier av fartøy som nevnt i 2. pkt. som har søkt om utskifting eller fått tilsagn om utskifting før 24. november 2005, kan Fiskeridirektoratets regionkontor etter søknad gi samme eier adgang til å delta i fisket med et erstatningsfartøy dersom de øvrige vilkårene er oppfylt. Fiskeridirektoratet er klageinstans.
 5. for å kunne delta i fisket med landnot må fartøyet ha en største lengde under 15 meter. Eiere av fartøy over 15 meter som ved søknad kan dokumentere landnotfiske ett av de siste 5 år kan likevel delta i fisket med landnot.

 

Bestemmelsen om dispensasjon fra tidligere aktivitet i denne forskrift § 4 tredje ledd gjelder tilsvarende for kravet i første ledd bokstav d.

 

Eier av fartøy mellom 28 og 33,50 meter største lengde som hadde tillatelse til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild i 1985, kan delta med fartøyet uavhengig av størrelsesvilkåret i første ledd bokstav a.

 

Den som hadde kystnottillatelse, ekstraordinær landnottillatelse i 1985 eller som deltok i fisket etter norsk vårgytende sild på kystfiskekvoten i 1985 eller tidligere, kan uavhengig av vilkåret i første ledd bokstav b delta i fisket selv om vedkommende står på blad A i fiskermanntallet.

 

 

§ 30 (vilkår for å delta i åpen gruppe – landnot og garn)

 

Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild med landnot og garn:

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum.

b.

eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet.

c.

fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter norsk vårgytende sild med landnot eller garn.

 

 

X. Fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark

 

§ 31 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

 

For å delta i kystfartøygruppens fiske etter rognkjeks med fartøy på eller over 13 meter største lengde i Nordland, Troms og Finnmark må følgende vilkår være oppfylt:

a.

eier må være ført i fiskermanntallet.

b.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret.

c.

eier av fartøyet har fisket og levert rognkjeks med dette fartøyet i minst ett av årene 2013, 2014 eller 2015.

 

Bestemmelsen om dispensasjon fra krav om tidligere aktivitet i § 4 tredje ledd gjelder tilsvarende.

 

 

§ 32 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

 

Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark må følgende vilkår være oppfylt:

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret og være under 13 meter største lengde.

b.

eier av fartøyet må være ført i fiskermanntallet.

 

 

§ 33 (dispensasjon)

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsen om at fartøyet må være registrert i merkeregisteret.

 

 

§ 34 (begrensning i deltakelsen)

 

Hvis eier av fartøy som deltar i fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark eier 50 % eller mer i annet fartøy, kan ikke sistnevnte fartøy delta i rognkjeksfisket. Eier av fartøyet må stå om bord under fisket. Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet om at eier av fartøyet må stå om bord under fisket dersom vedkommende har tillitsverv i fiskeriorganisasjon eller offentlig verv, og vervet medfører at eier ikke kan stå om bord under fisket.

 

 

XI. Fisket etter blåkveite nord for 62 grader nord

 

§ 35 (deltakelse i direkte fiske)

 

Deltakelse i direkte fiske etter blåkveite gjelder for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord.

 

 

§ 36 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

 

For å delta i fisket etter blåkveite nord for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret.

b.

eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.

c.

fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å drive fiske etter blåkveite.

 

 

XII. Fisket etter brisling med kystnotfartøy

 

§ 37 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

 

For å delta i fisket etter brisling må følgende vilkår være oppfylt:

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ største lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt.

b.

eier av fartøyet må være ført på blad B i fiskermanntallet.

c.

eier må ha minst to års erfaring fra brislingfiske og må stå om bord under brislingfisket.

d.

fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å drive fiske med not etter brisling. Fartøy som benyttes til fiske ved lysing skal ha særskilt lysebåt.

 

Kravet i første ledd bokstav b gjelder ikke ved fiske med landnot i kombinasjon med jordbruk, når eier har levert brisling til hermetikkindustrien i minst to av årene 1987, 1988 eller 1989.

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra vilkårene i første ledd bokstav b og c til bas eller høvedsmann med tradisjonelt brislingbruk og kontrakt om leie av fartøy. Enheten som gis dispensasjon må samlet fylle vilkårene for deltakelse.

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra kravet om at eier må stå om bord under brislingfisket i første ledd bokstav c dersom eier av fartøyet har tillitsverv i fiskeriorganisasjon eller offentlig verv, og vervet medfører at eier ikke kan stå om bord under brislingfisket.

 

 

XIII. Fisket etter lange og brosme for fartøy som har mindre enn 500 m3 lasteromsvolum

 

§ 38 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

 

For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter lange og brosme må følgende vilkår være oppfylt:

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde på eller over 28 meter,

b.

eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet,

c.

fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å fiske etter lange og brosme med line,

d.

fartøyet har ikke deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse, sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy,

e.

vilkårene i § 4 må være oppfylt.

 

 

§ 39 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

 

For å delta i åpen gruppe i kystgruppens fiske etter lange og brosme må følgende vilkår være oppfylt:

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 28 meter,

b.

eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet,

c.

fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å drive fiske etter lange og brosme.

 

 

XIV. Fangst av kongekrabbe innenfor kvoteregulert område

 

§ 40 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

 

For å kunne delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fangst av kongekrabbe innenfor kvoteregulert område må følgende vilkår være oppfylt:

a.

fartøyet må være registrert i merkeregisteret, være egnet, bemannet og utstyrt for fangst av kongekrabbe og være på eller over 6 meter største lengde og under 21 meter største lengde

b.

eier av fartøyet og høvedsmannen må være ført i fiskermanntallet

c.  vilkårene i § 4 må være oppfylt.

 

 

§ 41 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

 

For å kunne delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fangst av kongekrabbe innenfor kvoteregulert område må følgende vilkår være oppfylt:

 1. fartøyet må være merkeregistrert i Øst-Finnmark, herunder kommunene Nordkapp og Porsanger
 2. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fangst av kongekrabbe og være på eller over 6 meter største lengde og under 15 meter største lengde.
 3. eier av fartøyet og høvedsmannen må være ført i fiskermanntallet
 4. eier av fartøyet må være ført i fiskermanntallet i Øst-Finnmark, herunder kommunene Nordkapp og Porsanger, og ha vært ført der de siste tolv månedene. Fiskeridirektoratets regionkontor kan etter søknad dispensere fra kravet i første punktum for eier som er registrert i manntallet i løpet av de siste tolv månedene, og som har vært bosatt i Øst-Finnmark, herunder kommunene Nordkapp og Porsanger, de siste tolv månedene.
 5. under utøvelse av fangst må eier selv være høvedsmann om bord i fartøyet. Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra dette kravet dersom eier har tillitsverv i fiskeriorganisasjon eller offentlig verv, og vervet medfører at eier ikke kan være høvedsmann om bord i fartøyet under utøvelse av fangst.

 

 

Kapittel 3. Utskifting og salg av fartøy mv. i lukket gruppe

 

§ 42 (virkeområde)

 

Reglene i dette kapittelet gjelder ikke for åpne grupper da deltakelse i fiske i disse gruppene ikke er begrenset til et største antall deltakende fartøyer.

 

Reglene får heller ikke anvendelse for deltakeradgang i fisket etter rognkjeks.

 

 

§ 43 (forbud mot overføring av deltakeradgang)

 

Adgangen til å delta i fiske kan ikke overføres til annet fartøy med mindre slik tillatelse gis i medhold av bestemmelsene i dette kapittelet.

 

 

§ 44 (salg av fartøy med deltakeradgang)

 

Ved salg av fartøy som har deltakeradgang i fiske, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi ny eier adgang til å delta i fiske dersom de øvrige vilkår for å delta er oppfylt. Det kan likevel ikke gis tillatelse til å delta i fangst av kongekrabbe innenfor kvoteregulert område ved salg av fartøy.

 

Adgang for ny eier til å delta i fiske medfører at selgers adgang til å delta med erstatningsfartøy bortfaller.

 

Ved salg av fartøy med deltakeradgang som er tildelt i rekrutteringsøyemed med virkning fra 2010, 2011, 2012, 2013,2014,2015 eller 2016 kan ny eier ikke tildeles adgang til å delta i det samme fiskeriet.

 

 

§ 45 (særregler som gjelder ved salg av fartøy med deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv.)

 

Disse særreglene gjelder ved salg av fartøy som har deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy og i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord.

 

Ved salg av fartøy som har deltakeradgang, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi ny eier adgang til å delta i fiske når følgende vilkår er oppfylt:

a.

kjøper må være ført på blad B i fiskermanntallet.

b.

både kjøper og selger må være ført i fiskermanntallet i samme fylke i minst 12 måneder før kjøpet finner sted, dersom ikke kjøpet skjer i forbindelse med at kjøper skal nytte strukturkvoteordningen etter reglene i forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten. Det kan gjøres unntak fra kravet i første punktum for kjøper som er ført i manntallet i løpet av de siste tolv månedene, dersom vedkommende har vært bosatt i fylket i minst 12 måneder.

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet i annet ledd bokstav b:

a.

når fartøy kjøpes fra annet fylke til Nord-Troms og Finnmark, eller

b.

ved salg mellom fylker når det er naturlig å se kjøper og selgers distrikt som ett område i kvotesammenheng. Fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland anses som ett område i kvotesammenheng. Det samme gjelder fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

c.    når fartøy overføres som ledd i generasjonsskifte til fordel for personer som oppfyller vilkåret for tidsbegrenset ervervstillatelse i deltakerloven § 7 annet ledd.

 

Adgang for ny eier til å delta i fisket medfører at selgers adgang til å delta med et erstatningsfartøy bortfaller. Dette gjelder samtlige fiskerier nevnt i første ledd.

 

 

§ 46. (tildeling av adgang til å delta til erstatning for tilsvarende deltakeradgang)

 

Det kan tildeles adgang til å delta i et fiskeri for et bestemt fartøy dersom fartøyeier eller eier av et annet fartøy oppgir tilsvarende deltakeradgang for et annet fartøy. §§ 47 femte ledd og 48 gjelder tilsvarende ved slik tildeling.

 

§§ 44 første ledd annet punktum og tredje ledd og 45 gjelder tilsvarende ved søknad om tildeling etter første ledd første punktum dersom fartøyet som oppgir deltakeradgang har annen eier enn fartøyet som ønskes tildelt deltakeradgang.

 

 

§ 47 (utskifting av fartøy med deltakeradgang)

 

Ved utskifting av fartøy med deltakeradgang i fiske, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi eier tillatelse til å delta i fiske med et erstatningsfartøy.

 

Adgang til å delta i fiske med utskiftingsfartøyet bortfaller når slik tillatelse gis for erstatningsfartøyet. Dette gjelder samtlige fiskerier som deltakerbegrensningen gjelder for.

 

Dersom et fartøy er forlist i løpet av de siste seks månedene eller planlegges solgt uten at eieren har anskaffet nytt fartøy, kan det gis tilsagn om tillatelse til å delta i fiske med et ubestemt erstatningsfartøy til eieren av utskiftingsfartøyet. Slikt tilsagn gis med varighet på to år under forutsetning av at adgangsvilkårene i fisket videreføres i påfølgende kalenderår. Forlengelse kan bare skje dersom det er årsaker utenfor rederiets kontroll som medfører at erstatningsfartøy ikke er anskaffet innenfor fristen.

 

Erstatningsfartøyet må oppfylle de vilkår som til enhver tid er fastsatt i eller med hjemmel i deltakerloven for fartøy med slik deltakeradgang.

 

Det kan ikke gis tillatelse til utskifting dersom fartøyets kvotegrunnlag i løpet av reguleringsåret samlet vil overskride kvotetaket i forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten § 12. Det kan likevel gis tillatelse til utskifting dersom vilkårene for unntak i kvoteutnyttelsesbestemmelsene i reguleringsforskriftene er oppfylt.

 

 

§ 48 (særregler som gjelder ved utskiftning av fartøy med deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv.)

 

Disse særreglene gjelder ved utskiftning av fartøy som har deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy og i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord.

 

Det kan ikke gis tillatelse etter § 47 dersom søker er tildelt torsketråltillatelse, pelagisk tråltillatelse, seitråltillatelse eller ringnottillatelse etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 (konsesjonsforskriften) § 2-1, § 2-6, § 2-14 og § 4-1 for erstatningsfartøyet.

 

 

§ 49 (leiefartøy)

 

Ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd for fartøy med deltakeradgang, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å benytte annet fartøy i fisket. Det er forbudt å benytte leiefartøy ved deltakelse i fiske i åpen gruppe.

 

Dersom levering av fartøy fra verft til kjøper som har fått forhåndstilsagn om tillatelse etter § 47 tredje ledd blir vesentlig forsinket i forhold til frist fastsatt i bindende avtale om fartøykjøp, og dette skyldes at fartøyet har blitt ødelagt som følge av uforutsette hendelser som brann og lignende, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å benytte annet fartøy i fisket.

 

Ved kontrahering av nybygg kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å benytte leiefartøy. Det er en forutsetning at søkerhar forhåndstilsagn om utskiftingstillatelse etter § 47 tredje ledd,og at leiefartøyet ikke har fisket i henhold til annen leiefartøytillatelse i løpet av siste to år. Det er videre en forutsetning at søker enten har inngått bindende kontrakt om kjøp av nybygg med levering senest om to år, eller bindende kontrakt om kjøp av nybygg med levering senest innen utløpet av inneværende kalenderår og kan dokumentere at levering av nybygg er forsinket som følge av forhold utenfor rederiets kontroll.

 

Tillatelse etter tredje ledd kan ikke gis lengre varighet enn utskiftingstillatelsens varighet. Tillatelse etter tredje ledd tredje punktum første alternativ kan ikke gis ut over bindende avtalt dato for levering av nybygg. Tillatelse etter tredje ledd tredje punktum annet alternativ kan ikke gis lengre varighet enn det er dokumentert forsinkelse.

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder begrensninger på leiefartøyets lengde, samt at høvedsmann og hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet.

 

Det kan ikke gis tillatelse til å benytte leiefartøy som har større lasteromsvolum enn 500 m3, med mindre det aktuelle leiefartøyet har fått dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt.

 

Størrelsesbegrensningen gjelder ikke for leiefartøy i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy. For fangst av kongekrabbe kan det ikke gis tillatelse til å benytte leiefartøy som har en største lengde på 21 meter eller mer.

 

Ett og samme fartøy kan i løpet av reguleringsåret kun benyttes som leiefartøy i forbindelse med ett forlis/havari.

 

 

§ 50 (dødsfall)

 

Dersom fartøyeier dør, bortfaller adgangen til å delta i fisket.

 

Den som ved arv erverver fartøy med deltakeradgang i fiske, kan gis adgang til å delta i fiske dersom de øvrige vilkår for å delta er oppfylt. Dersom fartøyeiers død skyldes forlis der også fartøyet har gått tapt, kan arving gis rett til å delta i fiske med erstatningsfartøy.

 

Arvinger som nevnt i andre ledd, kan også selge fartøy med adgang for ny eier til å delta i fiske dersom vilkårene for å delta og salg for fortsatt drift er oppfylt.

 

Fiskeridirektoratets regionkontor er vedtaksmyndighet etter denne bestemmelse.

 

 

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

 

§ 51 (overtredelsesgebyr)

 

Dersom bestemmelsene om begrensning av antall fartøy én eier kan delta med i ett fiskeri i §§ 5 og 34, forbudet mot å skifte gruppetilhørighet i løpet av reguleringsåret i § 6 eller forbudet mot å bruke leiefartøy i § 49 første ledd annet punktum eller forbudet i § 43 mot å overføre en deltakeradgang til et annet fartøy uten tillatelse blir overtrådt, kan Fiskeridirektoratet ilegge et overtredelsesgebyr.

 

 

§ 52 (tvangsmulkt)

 

For å sikre at bestemmelsene om begrensning av antall fartøy én eier kan delta med i ett fiskeri i §§ 5 og 34, forbudet mot å skifte gruppetilhørighet i løpet av reguleringsåret i § 6, forbudet mot å bruke leiefartøy i § 49 første ledd annet punktum eller forbudet i § 43 mot å overføre en deltakeradgang til et annet fartøy uten tillatelse blir oppfylt, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om tvangsmulkt.

 

 

§ 53 (bortfall)

 

Adgangen til å delta i fiske etter forskriften her faller bort dersom fartøyet eller eieren av fartøyet ikke lenger fyller vilkårene for deltakelse som er fastsatt her i forskriften.

 

 

§ 54 (vedtaksmyndighet og klageinstans)

 

Fiskeridirektoratet har myndighet til å treffe vedtak etter denne forskriften.

 

Når myndigheten etter forskriften er lagt til Fiskeridirektoratets regionkontor, er Fiskeridirektoratet klageinstans.

 

Myndigheten som er lagt til Fiskeridirektoratet etter denne forskriften kan delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor.

 

 

§ 55 (ikraftsetting)

 

Denne forskriften gjelder fra 1. januar 2016 til og med 31. desember 2016.