Forskrift om endring av forskrift 18. desember 2008. nr 1436 om manntal for fiskarar og fangstmenn og forskrift 7. desember 2012 nr. 1144 om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv.

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 4. juni 2015 med hjemmel i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere § 4 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 20, 21, 22, 24, 25 og 30, jf. forskrift 7. desember 2012 nr. 1144 om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. § 26.

I

I forskrift 18. desember 2008. nr 1436 om manntal for fiskarar og fangstmenn gjøres det følgende endringer:

§ 3 første ledd nr. 5 siste punktum (endret) skal lyde:

Pensjonsinntekt skal reknast med med mindre det dreier seg om fiskarpensjon, om uføretrygd for personar som har vore registrert i manntalet samanhengande i minst eitt av dei siste 10 åra, eller om alderspensjon for personar under 75 år som har vore registrert i manntalet samanhengande i minst eitt av dei siste 10 åra.

§ 3 første ledd nr. 6 (endret) skal lyde:

6. Vedkomande tek ikkje imot uføretrygd etter ein uføregrad på 100 % med mindre vedkomande har vore registrert i manntalet samanhengande i minst eitt av dei siste 10 åra, eller ugradert alderspensjon med mindre vedkomande er under 75 år og har vore registrert i manntalet samanhengande i minst eitt av dei siste 10 åra.

 

§ 5 første ledd nr. 5 siste punktum (endret) skal lyde

 

Pensjonsinntekt skal reknast med med mindre det dreier seg om fiskarpensjon, om uføretrygd for personar som har vore registrert på blad B samanhengande i minst eitt av dei siste 10 åra, eller om alderspensjon for personar under 75 år som har vore registrert på blad B samanhengande i minst eitt av dei siste 10 åra.

 

§ 5 første ledd nr. 7 (endret) skal lyde

 

7. Vedkomande tek ikkje imot uføretrygd etter ein uføregrad høgre enn 60 % med mindre vedkomande har vore registrert på blad B samanhengande i minst eitt av dei siste 10 åra, eller ugradert alderspensjon med mindre vedkomande er under 75 år og har vore registrert på blad B samanhengande i minst eitt av dei siste 10 åra.

 

 

II

 

I forskrift 7. desember 2012 nr. 1144 om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. gjøres det følgende endringer:

 

 

§ 2 a (ny) skal lyde:

 

§ 2 a. Avslagsgrunner etter deltakerloven § 7 første ledd bokstav a

Søknad om ervevstillatelse kan avslås ut fra hensynet til ressursgrunnlaget i medhold av deltakerloven § 7 første ledd bokstav a dersom fartøyet er over 15 meter største lengde og verken tildeles eller er tildelt spesiell tillatelse etter deltakerloven § 12, eller har deltakeradgang i lukket gruppe i medhold av forskrift fastsatt i medhold av deltakerloven § 21.

Uten hinder av første ledd kan det tildeles ervervstillatelse for fartøy under 19,81 meter største lengde som skal drive reketråling nord for 62 grader nord. Det er en forutsetning at fartøyet er utrustet for og egnet til å drive reketråling.

Uten hinder av første ledd kan det tildeles ervervstillatelse begrenset til fangst av kongekrabbe og taskekrabbe utenfor områder hvor fangst av kongekrabbe til enhver tid måtte være regulert med kvoter, minstemålsbestemmelser, innsatsbegrensninger eller liknende. Ervervstillatelse etter tredje ledd første punktum kan også gjøres gjeldende for snøkrabbe i samme område dersom ervervstillatelsen tildeles i forbindelse med utskifting av fartøy med adgang til å fangste snøkrabbe i medhold av Fiskeri- og kystdepartementets instruks 16. februar 2012 eller tidligere praksis. Det er en forutsetning for å gjøre ervervstillatelsen gjeldende for snøkrabbe at fartøyet som skiftes ut ikke lenger kan benyttes til fangst av snøkrabbe.

Søknad om ervervstillatelse kan avlås for fartøy som utelukkende skal basere seg på fiske i farvann utenfor norsk fiskerijurisdiksjon dersom fartøyet ikke er tildelt eller tildeles tillatelse etter forskrift 2. mars 2007 nr. 232 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon.

 

 

§ 4 b første ledd bokstav e (ny) skal lyde:

 

e) Det må ikke være gitt unntak fra aktivitetskravet i medhold av deltakerloven § 6 tredje ledd første punktum.

 

 

§ 4 c tredje ledd (endret) skal lyde:

 

            Meldingen skal inneholde følgende:

a)      Navn på selskap eller sammenslutning som meldingen gjelder, og detaljert og klar oversikt over eiersammensetningen i fartøyeiende selskap og bakenforliggende selskap før og etter endringen

b)      Navn på alle fartøy som selskapet eller sammenslutningen direkte eller indirekte er medeier i

c)      Aksjeeierbøker/deltakerliste og oversikt over planlagte endringer i disse. Av aksjeeierbøker skal det fremgå klart hvilke aksjer som har stemmerett og hvilke som ikke har det, og oversikt over planlagte endringer.

d)     Aksjonæravtaler eller andre underliggende avtaler og oversikt over planlagte endringer i disse

e)      Selskapsavtale/vedtekter og oversikt over planlagte endringer i disse

f)       Styresammensetning og oversikt over planlagte endringer i styresammensetningen

 

 

§ 4 d annet ledd (ny) skal lyde:

 

Den som har levert melding etter § 4 c annet ledd skal sende melding til Fiskeridirektoratet om dato for eierendring etter at eierendringen er gjennomført. Det skal samtidig gis oppdaterte opplysninger som nevnt i § 4 c tredje ledd. Dersom Fiskeridirektoratet ikke mottar melding om gjennomføringsdato innen seks måneder fra mottatt melding etter § 4 c, må det sendes ny melding etter § 4 c før eierendringen kan gjennomføres.

 

Nåværende § 4 d annet ledd blir ny § 4 d tredje ledd.

 

 

§ 22 annet ledd (endret) skal lyde:

Det tildelte fiskerimerket skal påføres godt synlig og tydelig på hver side av skroget i nærheten av forstavnen. I tillegg kan fiskerimerket også påføres godt synlig på hver side av styrehus eller rigg.

 

 

§ 23 første ledd (endret) skal lyde:

 

Merket skal settes så høyt oppe som mulig på begge sider av skroget i nærheten av forstavnen, med unntak av det foreskrevne tilleggstallet for hjelpefartøy som settes på begge sider av skroget i nærheten av akterstavnen.

 

 

§ 23 femte ledd bokstav a (endret) skal lyde:

 

a) Bunnfargen skal være 65 cm høy, og lengden skal være slik at den rekker en bokstavbredde (27 cm) foran første og etter siste bokstav.

 

 

§ 23 sjette ledd bokstav a annen setning (endret) skal lyde:

 

a) Bunnfargen skal være 37 cm høy og lengden skal være slik at den rekker en bokstavbredd (15 cm) foran første og etter siste bokstav. Bunnfargen, der tilleggstall for hjelpefartøy settes, skal rekke en halv bokstavbredde foran og etter tallet.

 

 

III

 

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen