Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften)

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 29. mai 2015 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur § 5.

I

I forskrift 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 34 første ledd skal lyde:

Det kan knyttes maksimalt fire lokaliteter til en akvakulturtillatelse. Det kan knyttes maksimalt fire lokaliteter til en akvakulturtillatelse til visning og én lokalitet til akvakulturtillatelse til slaktemerd og akvakulturtillatelse til fiskepark.           

II

Forskriften trer i  kraft straks.

Til toppen