Forskrift om endring av laksetildelingsforskriften

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 5. mars 2021 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 4, § 5, § 6 og § 7.

I

I forskrift 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret gjøres følgende endringer:

Ny § 22 a skal lyde:

 22 a. Midlertidig stopp i tildeling av nye tillatelser til særlige formål

 23 gjelder med følgende begrensninger:

Fra og med 8. mars 2021 kl. 10:00 til 1.juli 2021 kan det ikke tildeles nye tillatelser til akvakultur av matfisk til særlige formål. Søknader som er kommet inn til Fiskeridirektoratet før 8.mars 2021 kl. 10:00 skal behandles i tråd med forskriftens bestemmelser.

Unntak gjøres for søknader om tillatelser til akvakultur i slaktemerd, som skal behandles i tråd med forskriftens bestemmelser.

Unntak kan gjøres for søknader som kommer inn etter 8. mars 2021 og som gjelder mindre endringer eller forlengelse av allerede tildelte tillatelser til særlige formål. Dersom det innvilges forlengelse kan dette ikke gis for mer enn 5 år fra tillatelsesdokument er utstedt.

II

Forskriften trer i kraft fra 8. mars 2021 kl. 10:00.