Forskrift om endring i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 19.12.2014 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 9, § 10, § 12, § 13, § 15, § 23 første ledd andre punktum og § 30, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 16. januar 2004 nr. 93.

I forskrift 28. juni 2013 nr. 844 om kvalitet på fisk og fiskevarer gjøres følgende endringer:

Ny § 29 skal lyde:

§ 29 Merking av fisk og fiskevarer

Fisk og fiskevarer skal, i tillegg til bestemmelsene i dette kapittelet, merkes i samsvar med gjeldende forskrifter om merking av næringsmidler.

Merkeplikten i § 34 gjelder ikke for skjell, pigghuder og sjøsnegler som omsettes levende.

Merkeplikten i § 32 - § 35 gjelder ikke ved omsetning av små mengder fisk og fiskevarer fra fisker og oppdretter direkte til sluttforbruker.

Merkekravene i § 31 gjelder også for fisk og fiskevarer som skal eksporteres. Merkekravene i § 32 - § 35 gjelder ved omsetning i Norge.

Ny § 30 skal lyde:

§ 30. Merkingens plassering

Opplysningene i § 31 må i alle omsetningsledd være merket på pakningen eller på etikett festet til pakningen.

Ved salg til sluttforbruker skal opplysningene i § 32 – § 35 være merket på pakningen eller etikett festet til pakningen. For fisk og fiskevarer som ikke er ferdigpakket skal disse opplysningene gis skriftlig på skilt, oppslag eller lignende. I leddene før salg til sluttforbruker skal opplysningene være kjøper i hende senest samtidig med vareleveransen.

Ny § 31 skal lyde:

§ 31. Merking av engrosemballert råstoff og halvfabrikata

Fisk og fiskevarer skal merkes med:

a)      varebetegnelse, som skal inneholde fiskeart

b)      nettovekt

c)      holdbarhetstid i henhold til gjeldende forskrift om merking av næringsmidler

d)     temperaturkrav under transport og lagring. Merking med temperaturkrav gjelder ikke helkonserves

e)      dypfryst varer skal merkes med dato for første gangs innfrysing angitt som dag, måned og år. Slik merking vil dekke opplysningsplikten med hensyn på holdbarhet.

Engrosemballasjen for hel og sløyd oppdrettsfisk skal også merkes med lokalitetsnummeret hvor oppdrettsfisken er produsert.       

Merkingen skal være på norsk eller engelsk. Merkingen skal også være på et språk som kan forstås av den som skal motta produktet.

§ 38 nytt annet ledd skal lyde:

For hvitfisksektoren i Nordland, Troms og Finnmark skal Norges Råfisklag føre tilsyn med § 5, § 6, § 7 og § 8 i denne forskriften i henhold til retningslinje gitt av Mattilsynet, jf. lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser (fiskesalslagslova) § 16.

 

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2015.