Forskrift om endring i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer

Fastsatt av Mattilsynet 15. juli 2021 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 første ledd, § 16 og § 17 jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.

Se forskriften på lovdata.no