Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Fastsatt av Finansdepartementet 30. oktober 2020 med hjemmel i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) § 9 annet ledd.

I

I forskrift 29. juni 2020 nr. 1420 til utfylling og gjennomføring av lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) gjøres følgende endring:

§ 4-2 første og annet ledd skal lyde:

(1) Tilskuddsmyndigheten skal uten hinder av taushetsplikt ha tilgang til enhver opplysning som skattemyndighetene, jf. skatteforvaltningsloven § 2-1 til § 2-6, og skattekontoret, jf. skattebetalingsloven § 2-1 første ledd, har eller mottar. Dette gjelder også opplysninger som skattemyndighetene har fått fra tredjeparter

(2) Det skal uten hinder av taushetsplikt gis opplysninger som har betydning for forvaltningen av tilskuddsordningen fra følgende offentlige myndigheter til tilskuddsmyndigheten:

  1. folkeregistermyndigheten
  2. deltakende myndigheter i a-krimsentrene
  3. Brønnøysundregistrene
  4. Arbeidstilsynet
  5. Arbeids- og velferdsetaten
  6. andre offentlige myndigheter dersom opplysningene har betydning for forvaltningen av tilskuddsordningen

II

Endringen under I trer i kraft 1. november 2020.