Forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå, håbrann og silkehai

Fiskeri- og kystdepartementet har 13. desember 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 13, 15, 16, 22, 36 og 52 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Virkeområde

Denne forskriften gjelder for fiske i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone og i internasjonalt farvann i ICES-statistikkområdene I-XIV.

For utlendinger og utenlandske fartøy gjelder forskriften i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann.

§ 2 Generelt forbud

Det er forbudt å fiske og lande brugde (Cetorhinus maximus), pigghå (Squalus acanthias), håbrann (Lamna nasus) og silkehai (Carcharhinus falciformis). Forbudet gjelder også fritidsfiske. Det er også forbudt å skjære finnene av brugde og håbrann før fangsten er landet.

Dersom fartøy ved fiske etter andre fiskeslag får bifangst av brugde, håbrann eller silkehai, skal levedyktig fisk straks slippes på sjøen. Det gjelder ikke ilandføringsplikt for død eller døende brugde og håbrann. Alle fangster skal likevel rapporteres.

§ 3 Bifangst

Uten hensyn til forbudet i § 2 første ledd er det for norske fartøy som fisker med garn og line tillatt å ha inntil 15 % fangst av pigghå.

Avregning etter første ledd regnes ut fra samlet fangst i hele perioden fra og med 1. januar til og med 30. juni og hele perioden 1. juli til og med 31. desember. Følgende fangst inngår ikke i avregningsgrunnlaget etter første punktum:

  • Torsk fisket nord for 62°N
  • Hyse fisket nord for 62°N
  • Pelagiske arter

Ved lovlig bifangst som nevnt i første og annet ledd gjelder forskrift 22. januar 2003 nr. 57 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk tilsvarende.

§ 4 Overvåkningsfiske

Fiskeridirektoratet kan iverksette et overvåkningsfiske og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av et slikt fiske.

§ 5 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 6 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

§ 7 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 8 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2014.