Forskrift om klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer (transportklagenemndforskriften)

Forskrift om klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer (transportklagenemndforskriften) - fastsatt av Samferdselsdepartementet 20. januar 2012.

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 20. januar 2012 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) §§ 10-44, 10-45, 10-46, 10-47 og 15-4 og lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 7c.

Transportklagenemnda skal sikre rimelig, rettferdig og hurtig behandling av tvister mellom passasjerer og tilbydere av tjenester som faller innenfor nemndas kompetanse. Transportklagenemnda skal bidra til å spre generell kunnskap om passasjerenes rettigheter.

Forskriften (pdf)

 

Til toppen