Forskrift om kvotebytte av lodde i Barentshavet mot enten lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen eller kolmule i 2018

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 11. januar 2018 i medhold av lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 14.

§ 1. Virkeområde

Denne forskriften gjelder kvotebytte av lodde i Barentshavet mot lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen mellom to fartøy med ringnottillatelse etter konsesjonsforskriften kapittel 4, og kvotebytte av lodde i Barntshavet mot kolmule mellom to fartøy med pelagisk tråltillatelse etter konsesjonsforskriften § 2-6.


§ 2. Vilkår for kvotebytte av lodde i Barentshavet mot lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen

Det er adgang til å foreta kvotebytte av lodde i Barentshavet mot lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen mellom to fartøy med ringnottillatelse etter konsesjonsforskriften kapittel 4 dersom ingen av fartøyene har foretatt annet kvotebytte i 2018. Det er ikke til hinder for kvotebytte etter første punktum at det ene fartøyet har tillatelse som leiefartøy ved kontrahering av nybygg etter konsesjonsforskriften § 1-7, dersom det ikke har foretatt annet kvotebytte i 2018. Det er en forutsetning at kvotebyttet gjelder hele kvoten.

Det er et vilkår for kvotebytte etter første ledd at begge fartøyeierne har gitt bindende melding til Fiskeridirektoratet før det fiskes på byttet kvote, og at meldingen er sendt før 22. januar 2018. Det er ikke til hinder for kvotebytte at fartøy som bytter kvote ikke er ført inn i merkeregisteret med tildelt ringnottillatelse innen denne fristen, men melding må likevel sendes inn før fristen.


§ 3. Virkning av kvotebytte av lodde i Barentshavet og lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen

Kvotebytte mellom to fartøy gir det ene fartøyet rett til å fiske begge fartøyenes kvoter etter forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2018, og det andre fartøyet rett til å fiske begge fartøyenes kvoter etter forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen 2017–2018. Det er ikke adgang for et fartøy å fiske på kvote som er byttet bort.

For øvrig gjelder bestemmelsene i forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2018 og forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen 2017–2018 så langt de passer ved kvotebytte.


§ 4. Vilkår for kvotebytte av lodde i Barentshavet og kolmule

Det er adgang til å foreta kvotebytte av lodde i Barentshavet mot kolmule mellom to fartøy med pelagisk tråltillatelse etter konsesjonsforskriften § 2-6 dersom ingen av fartøyene har foretatt annet kvotebytte i 2018. Det er ikke til hinder for kvotebytte etter første punktum at det ene fartøyet har tillatelse som leiefartøy ved kontrahering av nybygg etter konsesjonsforskriften § 1-7, dersom det ikke har foretatt annet kvotebytte i 2018. Det er en forutsetning at kvotebyttet gjelder hele kvoten av lodde i Barentshavet.

Det er et vilkår for kvotebytte etter første ledd at begge fartøyeierne har gitt bindende melding til Fiskeridirektoratet før det fiskes på byttet kvote, og at meldingen er sendt før 22. januar 2018. Meldingen skal bindende angi om hele kvoten av kolmule eller eventuelt hvor stort kvantum av kvoten av kolmule som byttes bort. Det er ikke til hinder for kvotebytte at fartøy som bytter kvote ikke er ført inn i merkeregisteret med tildelt pelagisk tråltillatelse innen denne fristen, men melding må likevel sendes inn før fristen.


§ 5. Virkning av kvotebytte av lodde i Barentshavet og kolmule

Kvotebytte mellom to fartøy gir det ene fartøyet rett til å fiske begge fartøyenes kvoter etter forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2018, og det andre fartøyet rett til å fiske begge fartøyenes kvoter, eller fartøyets kvote og det kvantumet av det andre fartøyets kvote som er lovlig innmeldt etter § 4, etter forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2018. Det er ikke adgang for et fartøy å fiske på kvote eller deler av kvote som er byttet bort.

For øvrig gjelder bestemmelsene i forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2018 og forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2018 så langt de passer ved kvotebytte.


§ 6 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.


§ 7 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og varer til 31. desember 2018.