Forskrift om midlertidig ordning med kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og lodde i Barentshavet i 2014

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 21. januar 2014 i medhold av lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 14, 60, 64 og 65

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 21. januar 2014 i medhold av lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 14, 60, 64 og 65.

§ 1 Virkeområde

Denne forskriften gjelder kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og lodde i Barentshavet mellom to fartøy med ringnottillatelse etter konsesjonsforskriften kapittel 4.

§ 2 Vilkår for kvotebytte


Det er adgang til å foreta kvotebytte mellom to fartøy med ringnottillatelse etter konsesjonsforskriften kapittel 4 dersom ingen av fartøyene har foretatt annet kvotebytte i 2014. Det er ikke til hinder for kvotebytte etter første punktum at det ene fartøyet har tillatelse som leiefartøy ved kontrahering av nybygg etter konsesjonforskriftens § 4-6 tredje ledd, dersom det ikke har foretatt annet kvotebytte i 2014. Det er en forutsetning at kvotebyttet gjelder hele kvoten.

Det er et vilkår for kvotebytte etter første ledd at begge fartøyeierne har gitt bindende melding til Fiskeridirektoratet før det fiskes på byttet kvote, og at meldingen er sendt før 1. februar 2014.


§ 3 Virkning av kvotebytte

Kvotebytte mellom to fartøy etter første ledd gir det ene fartøyet rett til å fiske begge fartøyenes kvoter etter forskrift 18. desember 2013 nr. 1581 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2014 kapittel 2, og det andre fartøyet rett til å fiske begge fartøyenes kvoter etter forskrift 19. desember 2013 nr. 1640 om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen 2013/2014. Det er ikke adgang for et fartøy å fiske på kvote som er byttet bort.

Forøvrig gjelder bestemmelsene i forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2014 og forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen 2013/2014 så langt de passer ved kvotebytte.

§ 4 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 5 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og varer til 1. mai 2014.

Til toppen