Forskrift om rapportering fra IKS - utsatt ikrafttredelse

Kommuner
Fylkeskommuner
FylkesmennDeres ref

Vår ref

Dato

01/3788 KO KØ BED

16.12.2002


Forskrift om rapportering fra IKS – utsatt ikrafttredelse

Vi viser til departementets brev av 4.1.2002 vedrørende utsatt ikrafttreden til 1.1.2003 av forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper i medhold av lov om interkommunale selskaper § 42.

Departementet varsler med dette at ikrafttredelse av forskrift om rapportering for interkommunale selskaper utsettes ytterliggere ett år til 1.1.2004.

Departementet tar sikte på å fastsette forskriften tidlig i løpet av 2003 slik at selskapene kan tilpasse seg regelverket innen ikrafttreden.

Med hilsen

Trond Christensen e.f.
underdirektør

Bent Devik
førstekonsulent