Forskrifter

Forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2014

Fiskeri- og kystdepartementet har den 18. desember 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 14, 16, 36, 37, 42 og 47, og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)§§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 fastsatt følgende:

KAPITTEL 1 FISKEFORBUD OG KVOTER

§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande lodde i det nordøstlige Atlanterhav og i Barentshavet (ICES statistikkområder I og II) i 2014.

§ 2 Totalkvote og åpningsdato

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fra og med 20. januar fiske inntil 38 980 tonn lodde i området sør for 74°N og vest for 32°Ø, med unntak av fiskevernsonen rundt Svalbard, og med de begrensninger som til en hver tid følger av § 16.

Av kvantumet nevnt i første ledd avsettes 452 tonn til forsknings- og undervisningskvoter.

Fartøy som ønsker å lete eller fiske etter lodde øst for 32°Ø må ha avtalt dette med Fiskeridirektoratets overvåkningstjeneste. Overvåkningstjenesten kan sette nærmere vilkår for leting eller fiske etter lodde øst for 32°Ø, samt bestemme at fartøy må ha kontrollør om bord.

§ 3 Gruppekvote for ringnotfartøy

Fartøy med ringnottillatelse, jf. forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 4-1, kan fiske og lande inntil 27 740 tonn lodde.

§ 4 Gruppekvote for trålfartøy

Fartøy i trålgruppen med loddetråltillatelse, jf konsesjonsforskriften § 2-22, kan fiske og lande inntil 4 623 tonn lodde.

§ 5 Gruppekvote for fartøy i kystfartøygruppen

Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske, jf. forskrift 9. desember 2013 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) § 37, kan fiske og lande inntil 6 165 tonn lodde.

KAPITTEL 2 FISKET I RINGNOTGRUPPEN

§ 6 Maksimalkvote

Fartøy med ringnottillatelse tildeles maksimalkvoter på grunnlag av følgende basiskvoter:

  1500 hl

  +40 % av konsesjonskapasiteten fra

  0 - 4000 hl

 

  +30 % av konsesjonskapasiteten fra

  4000 - 6000 hl

 

  +20 % av konsesjonskapasiteten fra

  6000 - 10 000 hl

 

  +10 % av konsesjonskapasiteten over

  10 000 hl

Kvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

Basiskvoten blir omregnet slik at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilogram)

KAPITTEL 3 FISKET I TRÅLGRUPPEN

§ 7 Maksimalkvote

Fartøy med loddetråltillatelse tildeles maksimalkvoter på grunnlag av følgende basiskvoter:

  50 tonn

  +50 % av bruttotonnasje fra

  0 - 99 tonn

 

  +40 % av bruttotonnasje fra

  100 - 199 tonn

 

  +30 % av bruttotonnasje fra

  200 - 299 tonn

 

  +20 % av bruttotonnasje fra

  300 - 399 tonn

 

  +10 % av bruttotonnasje fra

  400 - 600 tonn

Kvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for vedkommende fartøy med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene.

Ved beregning av basiskvote gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 1998. Øket bruttotonnasje som følge av ombygging eller utskifting etter denne dato skal ikke legges til grunn som beregningsgrunnlag.

Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

KAPITTEL 4 FISKET I KYSTFARTØYGRUPPEN

§ 8 Maksimalkvoter

Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen tildeles like maksimalkvoter uavhengig av fartøystørrelse. Fiskeridirektoratet fastsetter maksimalkvotens størrelse etter at fristen for påmelding er gått ut.

KAPITTEL 5 FELLESBESTEMMELSER

§ 9 Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy.

Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår.

Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

§ 10 Overføring av fangst

Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fiske.

Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

§ 11 Påmelding og loddtrekning

Fartøy som ønsker å delta i loddefisket må være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag senest i løpet av 6. januar 2014. Dersom det er påmeldt flere fartøy enn det en hensiktsmessig avvikling av fisket gir rom for, vil deltakelsen bli begrenset på grunnlag av loddtrekning.

Ingen fartøy kan være påmeldt eller delta i mer enn én gruppe.

§ 12 Bruk av føringsfartøy

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi tillatelse til at fartøy nyttes som føringsfartøy i fisket etter lodde. Redskap og eventuelt produksjonsutstyr skal være plombert av Fiskeridirektoratets regionkontor.

Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av Fiskeridirektoratets regionkontor.

§ 13 Utseilingsfrist

Fiskeridirektoratet kan fastsette siste frist for utseiling. Fartøy som ikke overholder fristen mister adgangen til å delta.

Melding om utseiling skal sendes Norges Sildesalgslag. Fartøy som siste utseilingsdato ikke allerede har fisket og levert lodde, må ha avsluttet annet fiske, eventuelt levert annen fangst og være på feltet eller ha kurs mot feltet siste utseilingsdato. Det er en forutsetning at fartøyet har nødvendig redskap for loddefiske om bord.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, dispensere fra kravet om siste utseilingsdato. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 14 Omregningsfaktorer

Ved loddeproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn rognlodde blir avregnet med 2 tonn fersk lodde på kvoten.

Ved lodderognproduksjon er omregningsfaktoren 7,58 slik at 1 tonn lodderogn avregnes med 7,58 tonn fersk lodde på kvoten.

Summen av alle leverte produkter, inklusive kapp og faks, skal ikke overstige den fastsatte kvote for det enkelte fartøy.

§ 15 Inspektør om bord

Fiskeridirektoratet kan plassere inspektører om bord i det enkelte fartøy for inspeksjonsoppdrag og observatører kan plasseres om bord for observasjon og registrering av fisket.

§ 16 Stenging av områder

Ved fare for neddreping, dersom fangst ikke tilfredsstiller krav om mindre enn 35 kg torsk over minstemål per 100 tonn lodde eller innblanding av fisk under minstemål overskrider det som fremgår av forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fiske i sjøen (utøvelsesforskriften) § 46 nr (13) og (14), kan Fiskeridirektoratets regionkontor stenge områder i fisket etter lodde i Barentshavet, herunder sette forbud mot å fiske lodde innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene.

Det er ikke tillatt å fiske innenfor fjordlinjer slik som angitt i utøvelsesforskriften kapittel Va.

§ 17 Avkortning av kvote ved dumping og neddreping

Er lodde forsettlig eller uaktsomt dumpet eller er det på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor treffe vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 18 Meldeplikt ved sprenging av not

Fartøy som fisker med not skal ved notsprenging melde fra på eget skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

Fartøy som er underlagt kravet til elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata, skal melde fra om notsprenging i tråd med forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 12.

§ 19 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

KAPITTEL 6 OVERTREDELSESGEBYR, STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

§ 20 Overtredelsesgebyr

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

§ 21 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 om forvaltning av viltlevande ressursar (havressurslova) §§ 60, 61, 62, 64 og 65, og lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 22 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2014 og gjelder til og med 31. desember 2014.