Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2014

Fiskeri- og kystdepartementet har den 20. desember 2013 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 12, 14, 16, 22, 36, 37, 39, og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21, jf delegeringsvedtak 11 februar 2000 nr 99, fastsatt følgende forskrift:

KAPITTEL 1. FISKEFORBUD OG KVOTER

§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2014. 

§ 2 Totalkvote

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som har adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei fiske og lande inntil:

1)     458 735 tonn torsk i området nord for 62°N,

2)     88 115 tonn hyse i området nord for 62°N, og

3)     102 513 tonn sei i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone nord for 62°N.

Av dette er det avsatt 513 tonn torsk, 584 tonn hyse og 163 tonn sei til forsknings- og undervisningsformål, 7 000 tonn torsk, 300 tonn hyse og 2 000 tonn sei til dekning av fangst innenfor ungdomsfiskeordningen og rekreasjonsfiske (fritids- og turistfiske), 3 000 tonn torsk til oppfølging av kystfiskeutvalget for Finnmark, 350 tonn sei til agnformål, 4 000 tonn torsk til dekning av kvotebonus ved levendefangst og 200 tonn torsk til dekning av innblanding i fisket etter lodde.

Alle kvanta i denne forskrift angis i rund vekt.

§ 3 Gruppekvoter for trålfartøy

Fartøy som har tråltillatelse kan fiske og lande inntil 146 527 tonn torsk, 33 148 tonn hyse og 37 000 tonn sei, hvorav 500 tonn sei avsettes til dekning av bifangst i industritrålfisket.

Av disse kvanta kan:

1)     fartøy med torsketråltillatelse fiske og lande inntil 145 777 tonn torsk, 32 398 tonn hyse og 29 600 tonn sei, og

2)     fartøy med seitråltillatelse fiske og lande inntil 6 900 tonn sei. Fartøy med seitråltillatelse kan i tillegg fiske og lande inntil 750 tonn torsk og 750 tonn hyse som bifangst.

§ 4 Gruppekvote for notfartøy

Notfartøy kan fiske og lande inntil 25 000 tonn sei.

§ 5 Gruppekvoter for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap

Fartøy som har tillatelse til å fiske med konvensjonelle redskap kan fiske og lande inntil 297 495 tonn torsk, 54 083 tonn hyse og 38 000 tonn sei.

 

Av disse kvanta kan:

1) Fartøy som har adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy, kan fiske og lande inntil 38 109 tonn torsk, samt 9 735 tonn hyse og 4 180 tonn sei, hvorav 500 tonn sei avsettes til bifangst.

2) Fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500 m3 lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap, kan fiske og lande inntil 231 113 tonn torsk, hvorav 19 157 tonn avsettes til ferskfiskordning, samt 40 021 tonn hyse, hvorav 6 506 tonn avsettes til bifangst for fartøy under 15 meter hjemmelslengde, og 28 500 tonn sei.

Utover avsetninger til ferskfisk- og bifangstordning nevnt i annet ledd punkt 2 fordeles kvantumet av torsk, hyse og sei på gruppene som følger:

  1. Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter kan fiske og lande inntil 59 178 tonn torsk, 7 901 tonn hyse og 8 065 tonn sei.
  2. Fartøy med hjemmelslengde fra og med 11 meter til og med 14,99 meter kan fiske og lande inntil 56 592 tonn torsk, 7 284 tonn hyse og 7 410 tonn sei.
  3. Fartøy med hjemmelslengde fra og med 15 meter til og med 20,99 meter kan fiske og lande inntil 57 631 tonn torsk, 11 806 tonn hyse og 7 382 tonn sei.
  4. Fartøy med hjemmelslengde fra og med 21 meter og med mindre enn 500 m3 lasteromsvolum kan fiske og lande inntil 38 555 tonn torsk, 6 524 tonn hyse og 5 643 tonn sei.
  5. Fartøy som har adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500 m3 lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap, kan fiske og lande 28 273 tonn torsk, 4 327 tonn hyse og 5 320 tonn sei. Av gruppekvoten av torsk for åpen gruppe avsettes 2 344 tonn til ferskfiskordning.

 

 

KAPITTEL 2. FISKE MED TRÅL

§ 6 Kvoter i trålfisket etter torsk og hyse

Fartøy med torsketråltillatelse og med kvotefaktor 1,00 kan fiske og lande en fartøykvote på inntil 1 658 tonn torsk og en fartøykvote på 368 tonn hyse. 

Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at kvote som ellers ville blitt tildelt trålfartøy etter denne paragrafen, i stedet fiskes med fartøy som fisker med konvensjonelle redskap i henhold til retningslinjer fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet.

§ 7 Kvoter i fisket etter sei for fartøy med torsketråltillatelse

Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande følgende kvoter av sei:

Trålgruppe

Faktor

Maksimalkvote

Herav garantert kvote

Småtrålere

0,58

200

166

Ferskfisk-/rundfrystrålere

1,00

344

287

Fabrikktrålere

1,32

454

379

 

Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at kvote som ellers ville blitt tildelt trålfartøy etter denne paragrafen, i stedet fiskes med fartøy som fisker med konvensjonelle redskap i henhold til retningslinjer fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet.

§ 8 Kvoter i fisket etter sei for fartøy med seitråltillatelse

Fartøy med seitråltillatelse kan fiske og lande følgende kvoter av sei:

 Kvotefaktor

Maksimalkvote

Herav garantert kvote

0,35

251

193

0,75

537

413

0,85

609

468

1,00

716

551

 

Fiskeridirektoratet bestemmer faktoren for det enkelte fartøy med seitråltillatelse. Ved avgjørelsen skal fartøyets størrelse i henhold til merkeregisteret pr. 1. januar 1998 legges til grunn.

Ved utskiftning eller forlengelse til større fartøy etter 1. januar 1998 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato.

§ 9 Bifangst for fartøy med seitråltillatelse

Fartøy med seitråltillatelse kan ha en bifangst av inntil 15 % torsk og hyse regnet i rund vekt av fangst om bord til enhver tid og av landet fangst. I perioden fra og med 1. januar til og med 31. mai 2014 er det tillatt å ha inntil 30 % bifangst av torsk og hyse regnet i rund vekt av fangst om bord til enhver tid og av landet fangst.

§ 10 Bifangst i industritrålfisket

Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan maksimalt fiske 100 tonn sei som bifangst.

 

KAPITTEL 3. FISKE MED NOT

§ 11 Maksimalkvoter

Fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande følgende kvanta sei med not:

Hjemmelslengde

Faktor

Maksimalkvote

Herav garantert kvote

Under 15

1,00

118

59

15-20,99

1,50

177

89

21-22,99

2,03

240

120

23-25,99

2,43

287

143

26 meter og over

2,82

333

166

Seinotkonsesjon

5,64

666

333

 

Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande tilsvarende kvote som fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 15 meter.

Fartøy som har adgang til å fiske sei med not kan også fiske seinotkvoten med konvensjonelle redskaper.

§ 12 Beregning av kvote ved utskiftning og ombygging av fartøy som fyller vilkårene for å delta i fisket med not

Ved utskiftning eller forlengelse til større fartøy etter 28. april 1999 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn.

Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret.

Ved utskiftning eller ombygging til mindre fartøy etter 18. desember 2002, skal kvoten beregnes etter utskiftningsfartøyets hjemmelslengde.

 

KAPITTEL 4. KONVENSJONELLE HAVFISKEFARTØY MED ADGANG TIL Å DELTA

§ 13 Kvoter

Konvensjonelle havfiskefartøy som har kvotefaktor 1,0 kan fiske og lande en fartøykvote på 411 tonn torsk.

Konvensjonelle havfiskefartøy som har kvotefaktor 1,0 kan fiske og lande en fartøykvote på 109 tonn hyse.

Konvensjonelle havfiskefartøy som har adgang til å delta i fisket etter sei med garn, og som har kvotefaktor 1,0 kan fiske og lande en maksimalkvote på 350 tonn sei.

 

§ 14 Bifangst

Konvensjonelle havfiskefartøy som ikke fyller vilkårene for å delta i det direkte fisket etter sei med garn, kan ved fiske etter andre fiskeslag ha inntil 50 % bifangst av sei i de enkelte fangstene og av landet fangst i den tid det direkte fisket med konvensjonelle redskaper er åpent.

Når det direkte fisket etter sei med konvensjonelle redskaper er stoppet, eller når det enkelte fartøy har fisket sin maksimalkvote, kan konvensjonelle havfiskefartøy ha inntil 25 % bifangst av sei i de enkelte fangster og av landet fangst.

Det er ikke adgang til å fiske bifangst av torsk eller hyse ut over fartøykvoten.

§ 15 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging av fartøy på 28 meter største lengde og over.

Ved forlengelse eller utskifting til lengre fartøy på eller over 28 meter største lengde etter 9. desember 1994 skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato.

Ved forlengelse eller utskifting av fartøy under 28 meter største lengde til fartøy på eller over 28 meter største lengde i perioden fra 9. desember 1994 til 18. desember 1998 skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde.

KAPITTEL 5. FISKE MED KONVENSJONELLE REDSKAP MED FARTØY MINDRE ENN 500 M3 LASTEROMSVOLUM SOM HAR ADGANG TIL Å DELTA I LUKKET GRUPPE

§ 16 Fiske etter torsk

Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:

Hjemmelslengde

Største lengde

Kvoteenhet

Under 11 m

Under 11 m

35,1108

 

Over 11 m

29,2590

11 - 14,9 m

Under 11 m

25,7509

 

Over 11 m

24,5804

15 - 20,9 m

Under 11 m

25,7426

 

Over 11 m

24,5725

21 - 27,9 m

Under 11 m

24,8698

 

Over 11 m

23,6358

Fartøy med adgang til å delta og med største lengde under 11 meter, kan fiske torsk uten kvotebegrensning. Etterfølgende kvanta torsk er garanterte (tonn). Fartøy med adgang til å delta og med største lengde på eller over 11 meter, kan fiske følgende kvanta torsk (tonn):

 

Hjemmelslengde

Kvotefaktor

Garantert kvantum

Største lengde under 11 m

Fartøykvote

Største lengde 11 m og over

under 7 m

1,21

42,5

35,4

7 - 7,9

1,43

50,2

41,8

8 - 8,9

1,70

59,7

49,7

9 - 9,9

2,08

73,0

60,9

10 - 10,9

2,25

79,0

65,8

11 - 11,9

3,06

78,8

75,2

12 - 12,9

3,63

93,5

89,2

13 - 13,9

4,40

113,3

108,2

14 - 14,9

5,01

129,0

123,1

15 - 15,9

5,92

152,4

145,5

16 - 16,9

6,59

169,6

161,9

17 - 17,9

7,27

187,1

178,6

18 - 18,9

8,03

206,7

197,3

19 - 19,9

8,71

224,2

214,0

20 - 20,9

9,31

239,7

228,8

21 - 21,9

8,91

212,7

210,6

22 - 22,9

9,30

222,0

219,8

23 - 23,9

9,67

230,8

228,6

24 - 24,9

10,04

239,7

237,3

25 - 25,9

10,34

246,8

244,4

26 - 26,9

10,73

256,1

253,6

27 - 27,9

11,02

263,0

260,5

 

Det er ikke adgang til å ha bifangst av torsk utover de fastsatte kvoter.

Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av torsk i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.

§ 17 Tillegg for fartøy som lander all fangst fersk (ferskfiskordningen)

Fra og med 7. april kan fartøy som lander all fangst fersk i tillegg til kvoten i § 16 fiske og lande inntil 20 % torsk regnet av all fangst landet i tidsrommet mandag kl. 00.00 til søndag kl. 23.59. Fra og med 30. juni er tillegget 30 %.

Det er et vilkår at torskefangsten leveres som rund eller sløyd, hodekappet torsk, og registreres med tilhørende produkttilstand og konserveringsmåte på landings- og sluttseddel.

Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den andelen torsk som overstiger tillegget etter første ledd på ukebasis. Dersom fartøyet ikke har torskekvote igjen, inndras denne andelen eller verdien av den.

§ 18 Fiske etter hyse

Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:

Hjemmelslengde

Største lengde

 Kvoteenhet (fartøykvote)

Kvoteenhet (maksimalkvote)

Under 11 m

Under 11 m

3,2102

6,4204

 

Over 11 m

3,2102

4,8153

11 - 14,9 m

Under 11 m

3,1169

6,2337

 

Over 11 m

3,1169

4,6753

15 - 20,9 m

Under 11 m

6,3891

-

 

Over 11 m

5,4763

-

21 - 27,9 m

Under 11 m

6,3891

-

 

Over 11 m

5,4763

-

 

Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta hyse (tonn):

 

Hjemmels- lengde

Kvotefaktor 2013

Fartøykvote      største lengde under 11 m

Maksimalkvote      største lengde under 11 m

Fartøykvote      største lengde over 11 m

Maksimalkvote      største lengde over 11 m

under 7 meter

1,12

                 3,6

                   7,2

                   3,6

                   5,4

7 - 7,9

1,31

                 4,2

                   8,4

                   4,2

                   6,3

8 - 8,9

1,56

                 5,0

                 10,0

                   5,0

                   7,5

9 - 9,9

1,93

                 6,2

                 12,4

                   6,2

                   9,3

10 - 10,9

2,06

                 6,6

                 13,2

                   6,6

                   9,9

11 - 11,9

2,85

                 8,9

                 17,8

                   8,9

13,3

12 - 12,9

3,38

               10,5

                 21,1

                 10,5

15,8

13 -13,9

4,10

               12,8

                 25,6

                 12,8

19,2

14 -14,9

4,67

               14,6

                 29,1

                 14,6

21,8

15 - 15,9

7,83

               50,0

 

                 42,9

 

16 - 16,9

7,83

               50,0

 

                 42,9

 

17 -17,9

7,83

               50,0

 

                 42,9

 

18 - 18,9

7,83

               50,0

 

                 42,9

 

19 - 19,9

7,83

               50,0

 

                 42,9

 

20 - 20,9

7,83

               50,0

 

                 42,9

 

21 - 21,9

7,83

               50,0

 

                 42,9

 

22 - 22,9

7,83

               50,0

 

                 42,9

 

23 - 23,9

7,83

               50,0

 

                 42,9

 

24 - 24,9

7,83

               50,0

 

                 42,9

 

25 - 25,9

7,83

               50,0

 

                 42,9

 

Fartøy med hjemmelslengde under 15 meter kan ha inntil 25 % bifangst av hyse fra og med 1. september 2014. Bifangsten regnes ut fra samlet fangst i tidsrommet fra og med mandag kl 00.00 til og med søndag kl 23.59. Fartøy som har hysekvote igjen skal kun kvotebelastes for den delen av hysefangsten som overstiger 25% på ukebasis. I den enkelte fangst og ved landing skal hyseandelen være under 50 %, med mindre overskytende kvantum kan belastes fartøyets egen kvote. Ved brudd på sistnevnte vilkår inndras hele hysefangsten. Hysefangst som belastes fartøyets egen kvote inngår ikke i beregningsgrunnlaget for bifangsten.

§ 19 Fiske etter sei

Fartøy med adgang til å delta kan fiske sei uten kvotebegrensning. Følgende kvanta sei er garanterte (tonn):

Hjemmels- lengde

Kvotefaktor

 Garantert kvote

 
 

under 7 meter

1,12

                  4,1

 

7 - 7,9

1,31

                  4,8

 

8 - 8,9

1,56

                  5,7

 

9 - 9,9

1,93

                  7,1

 

10 - 10,9

2,06

                  7,5

 

11 - 11,9

2,82

                  8,7

 

12 - 12,9

3,35

                10,3

 

13 -13,9

4,05

                12,5

 

14 -14,9

4,61

                14,2

 

15 - 15,9

5,65

                20,7

 

16 - 16,9

6,30

                23,0

 

17 -17,9

6,95

                25,4

 

18 - 18,9

7,67

                28,0

 

19 - 19,9

8,31

                30,4

 

20 - 20,9

8,89

                32,5

 

21 - 21,9

8,54

                25,5

 

22 - 22,9

8,90

                26,6

 

23 - 23,9

9,26

                27,6

 

24 - 24,9

9,62

                28,7

 

25 - 25,9

9,90

                29,5

 

26 - 26,9

10,26

                30,6

 

27 - 27,9

10,55

                31,5

 

Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy fortsette fisket innenfor de garanterte kvotene. Fartøy som har fisket den garanterte kvoten kan ved fisket etter andre arter ha inntil 10 % bifangst av sei regnet av all fangst i tidsrommet fra og med mandag kl 00.00 til søndag kl 23.59. I den enkelte fangst og ved landing skal seiandelen være under 50 %. Ved brudd på sistnevnte vilkår inndras hele seifangsten.

§ 20 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging av fartøy mindre enn 500 m3 største lasteromsvolum

Ved forlengelse eller utskifting til lengre fartøy etter 21. desember 1998 for fartøy som hadde adgang til å delta i lukket gruppe (gruppe I) i 2002, skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. For øvrige fartøy i lukket gruppe er skjæringsdatoen 1. november 2002. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn. 

Ved forlengelse eller utskifting til lengre fartøy etter 1. november 2002, skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter hyse og sei beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet om at utskiftingen eller forlengelsen må være innført i merkeregisteret innen skjæringsdatoen dersom manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret.Ved utskifting eller ombygging til mindre fartøy etter 31. desember 2001 skal kvoten i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde. For fisket etter sei og hyse er skjæringsdatoen 1. november 2002.

KAPITTEL 6. FISKE MED KONVENSJONELLE REDSKAP MED FARTØY SOM HAR ADGANG TIL Å DELTA I ÅPEN GRUPPE

§ 21 Fiske etter torsk

Fartøy som har adgang til å delta i fisket etter torsk i åpen gruppe og som har største lengde under 11 meter, kan fiske torsk uten kvotebegrensning med etterfølgende kvanta torsk som garanterte (tonn). Fartøy som har adgang til å delta i fisket etter torsk i åpen gruppe og som har største lengde på eller over 11 meter, kan fiske følgende kvanta torsk (tonn):

Største lengde

Ordinær
maksimalkvote

Ordinær garantert kvote

Maksimalkvote
i virkeområdet

Garantert kvote
i virkeområdet

Under 8 m

Ubegrenset

15

Ubegrenset

27

8 – 9,99 m

Ubegrenset

21

Ubegrenset

33

10 – 10,99 m

Ubegrenset

24

Ubegrenset

36

11 m og over

35

24

47

36

 

Eiere av merkeregistrerte fartøy i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i Troms og Nordland som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte 1tilskuddsordning kan fiske tilleggskvoter etter at melding er sendt, jf. tredje ledd. Det geografiske virkeområdet omfatter følgende kommuner eller deler av kommune:

Finnmark

Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok, Kautokeino, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Nordkapp, Porsanger, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø.

Troms

Karlsøy, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Lyngen, Skjervøy, Storfjord, Balsfjord, Sørreisa, Salangen, Gratangen, Lavangen og Skånland. For merkeregistrerte fartøy i Tromsø kommune må eier av fartøy være bosatt i en av grunnkretsene Jøvik, Olderbakken, Lakselvbukt, Lakselvdalen, Sjøvassbotn, Stordal, Sjursnes, Reiervik, Breivika eller Ullsfjordmoane.

Nordland

Narvik, Hamarøy, Tysfjord og Evenes.

Før oppstart av fisket på tilleggskvoten gjeldende for virkeområdet tar til, skal det sendes skriftlig melding til Fiskeridirektoratet med alle nødvendige opplysninger om organisasjonsnummer, kommune, startdato, fartøy, registreringsmerke samt eiers navn og bostedsadresse. Pliktig melding skal gis per telefaks på nr. 55 23 80 90, på følgende e-post: postmottak@fiskeridir.no eller per brev: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen.

Det er ikke adgang til å ha bifangst av torsk utover de fastsatte kvoter.

§ 22 Tillegg for fartøy som lander all fangst fersk (ferskfiskordningen)

Fra og med 7. april kan fartøy som lander all fangst fersk i tillegg til kvoten i § 21 fiske og lande inntil 20 % torsk regnet av all fangst landet i tidsrommet mandag kl. 00.00 til søndag kl. 23.59. Fra og med 30. juni er tillegget 30 %.

Det er et vilkår at torskefangsten leveres som rund eller sløyd, hodekappet torsk, og registreres med tilhørende produkttilstand og konserveringsmåte på landings- og sluttseddel.

Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den andelen torsk som overstiger tillegget etter første ledd på ukebasis. Dersom fartøyet ikke har torskekvote igjen, inndras denne andelen eller verdien av den.

§ 23 Fiske etter hyse

Fartøy som har adgang til å delta i fisket etter hyse i åpen gruppe, kan fiske følgende kvanta hyse (tonn):

Fartøylengde

Maksimalkvoter

Herav garantert

Under 8 m

7

2

8 – 9,9 m

10

3

Over 10 m

11

3

 

§ 24 Fiske etter sei

Fartøy som har adgang til å delta i åpen gruppe, kan fiske sei uten kvotebegrensning. Hvert fartøy har en garantert kvote på 5 tonn.

Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy fortsette fisket innenfor de garanterte kvotene. Fartøy som har fisket den garanterte kvoten kan ved fisket etter andre arter ha inntil 10 % bifangst av sei regnet av all fangst i tidsrommet fra og med mandag kl 00.00 til søndag kl 23.59. I den enkelte fangst og ved landing skal seiandelen være under 50 %. Ved brudd på sistnevnte vilkår inndras hele seifangsten.

KAPITTEL 7. FELLESBESTEMMELSER M.V.

§ 25 Trålere med kombinasjonsdrift

Fartøy som har tillatelse til å drive trålfiske etter torsk og hyse og som driver slikt fiske i kombinasjon med konvensjonelle redskap, kan ikke fiske mer enn kvoten for vedkommende størrelsesgruppe med mindre fartøyet er tildelt større kvote i medhold av § 6.

§ 26 Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Bestemmelsen i første punktum gjelder ikke for fiske etter sei for fartøy som i løpet av året har hatt tildelt både torsketråltillatelse og seitråltillatelse.

Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy.

Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår.

Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan også gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og kjøper eller selger har inngått bindende kontrakt om kjøp av nybygg med levering senest om to år.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

§ 27 Overføring av fangst

Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy.

Når vedkommende salgslag, i medhold av lov av 14. desember 1951 om omsetning av råfisk § 6, jf. § 5, har iverksatt tvungen fangstdirigering i seinotfisket, kan salgslaget gi tillatelse til overføring av fangst mellom fartøy som er påmeldt og deltar i fisket. Salgslaget fører egen oversikt over gitte tillatelser. Oversikten gjøres tilgjengelig for Fiskeridirektoratet.

§ 28 Samfiske

Uten hinder av forbudet i §§ 26 og 27 kan to fartøy med hjemmelslengde under 11 meter på følgende vilkår drive samfiske:        

a)     Fiskeridirektoratet må ha mottatt skriftlig melding om samfiske før fisket tar til. Ved påmelding plikter en å oppgi alle nødvendige opplysninger om deltakende fartøyer, registreringsmerke, organisasjonsnummer og eiere. Det må også gis melding når samfisket opphører. Pliktige meldinger skal gis per telefaks på nr. 55 23 82 76 eller per e-post fmc@fiskeridir.no.

b)     Fartøyene har samme adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N.

c)      Ved samfiske med ulike eiere, må begge eierne ha hatt adgang til å delta i fisket med et fartøy i 2012 eller 2013, og levert følgende minimumskvantum av torsk i ett av årene:

 

Hjemmelslengde

Minimumsfangst for ett av årene 2012 eller 2013

Under 7 meter

4 tonn

7-7,9 meter

5 tonn

8-8,9 meter

6 tonn

9-9,9 meter

7 tonn

10-10,9 meter

8 tonn

Ved samfiske med egne fartøy, må eieren ha hatt adgang til å delta i fisket med to fartøy i 2012 eller 2013, og levert minimumskvantum av torsk i henhold til tabellen ovenfor med to fartøy i ett av årene. Adgangen til samfiske for fartøy med samme eier gjelder bare for fartøy med samme eier før 22. mars 2013.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra aktivitetskravet.

d)     Fartøyeier må stå om bord under fisket og underskrive landings- eller sluttseddel. Dersom fartøyene har to ulike eiere må begge fartøyeierne stå om bord under fisket og begge fartøyeierne må underskrive landings- eller sluttseddel. Det skal fylles ut en seddel for hvert av fartøyene med angivelse av hvilket fartøy som har utøvet fiske og hvilket fartøy i samfiskelaget som skal kvotebelastes. Innenfor hvert enkelt fartøys kvote bestemmer fartøyeierne hvor mye av fangsten av torsk, hyse og sei som skal føres på det enkelte fartøy i samfiskelaget.

e)     Det passive fartøyet i samfiskelaget kan ikke drive fiske eller lande fangst i den tiden fartøyene er påmeldt samfisket.

f)       Fartøy kan bare delta i ett samfiskelag i løpet av 2014.

§ 29 Tiltak for vern av kysttorsk

Det er forbudt for fartøy på 15 meter største lengde eller mer å fiske etter torsk med konvensjonelle redskap innenfor fjordlinjer som er angitt i vedlegg til denne forskriften.

Alt fiske med snurrevad er forbudt innenfor fjordlinjene, også etter andre arter enn torsk, hyse og sei.  Fartøy med største lengde under 11 meter kan likevel fiske etter flyndre og lysing fra og med 1. juni til og med 31. desember. Ved fiske etter flyndre skal maskevidden i fiskeposen være minst 170 mm.

Det er forbudt for fartøy over 21 meter største lengde å fiske torsk med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen nord for 62°N. Fra og med 1. januar til og med 30. juni er det likevel tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 03 og 04. Fra og med 1. januar til og med 10. april er det tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 00, 05, 06 og 07. Det er videre tillatt å fiske inn til fjordlinjene i Lofoten oppsynsdistrikt i den perioden og i de områdene Lofotoppsynet er satt.

Det særskilt vernede området ved Henningsvær, som er angitt i vedlegg til denne forskrift, er stengt fra og med 1. januar til og med 30. juni for fartøy med største lengde over 11 meter. Fiskeridirektoratet kan justere områdets utstrekning dersom dette er nødvendig for å verne kysttorsk utenfor grensen. Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet for fartøy over 11 meter som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad dersom det anses å være tilstrekkelig store konsentrasjoner av skrei i området. Fiskeridirektoratet kan bestemme at et slikt unntak kun skal gjelde fartøy med største lengde under 15 meter. Områdets ytre grenser er fjordlinjer hele året.

Fiskeridirektoratet kan begrense eller forby alt fiske, også etter andre arter enn torsk, hyse og sei, i et område innenfor strekningen Henningsvær – Stamsund dersom dette er nødvendig for å verne kysttorsk. Et slikt forbud skal ikke være til hinder for fiske med håndsnøre eller fiskestang. Fiskeridirektoratet kan ytterligere begrense eller forby fisket etter torsk innenfor fjordlinje på Valbergfeltet ved Henningsvær ved dominerende forekomster av kysttorsk. Videre kan Fiskeridirektoratet i det samme området tillate fiske også for fartøy større enn 15 meter dersom det er store konsentrasjoner av skrei.

Fra og med 1. mars til og med 31. mai er alt fiske forbudt i et område i Borgundfjorden som er angitt i vedlegg til denne forskrift, også etter andre arter enn torsk, hyse og sei. Forbudet gjelder likevel ikke fiske med håndsnøre eller fiskestang. Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad dersom det anses å være vesentlige konsentrasjoner av skrei i området.

Fra og med 1. mars til og med 31. mai er det videre forbudt å fiske med stolpesatte garn i et område øst for en linje trukket mellom følgende posisjoner (Heissafjorden):

1.         N 62º 28,18’ Ø 06º 05,42’      Tuneset

2.         N 62º 28,16’ Ø 06º 03,91’      Erkneflua

3.         N 62º 26,21’ Ø 06º 03,35’      Eltraneset

Det er likevel tillatt med stolpesatte garn når høyde på strukket maske i garn og stolper totalt er mindre enn 23 meter.

Fartøy som kan fiske etter andre arter enn torsk innenfor fjordlinjene med konvensjonelle redskap, kan i dette området maksimalt ha 5 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Fartøy under 15 meter kan ha inntil 20 % bifangst av torsk. Fartøy som har forbud mot å fiske torsk med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen, kan ved fiske etter andre arter i området mellom grunnlinjen og fjordlinjene maksimalt ha 20 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing dersom ikke annet er bestemt. All fangst av torsk avregnes fartøyets kvote, eller den til enhver tid gjeldende ferskfiskordning, jf §§ 17 og 22.

§ 30 Levendelagring av torsk i fisket med konvensjonelle redskaper - kvoteavregning og plikter ved rømming

Før fartøyet skal starte fiske etter torsk som skal føres levende om bord skal det sendes skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den regionen fartøyet er hjemmehørende.

Ved landing uten at omsetning skjer samtidig, skal landingsseddel fylles ut. Kvantumet belastes kvote på vanlig måte, hvis ikke unntak i femte eller sjette ledd kommer til anvendelse.

Levende fisk skal røktes minst en gang hvert døgn. Ved rømming skal fisker straks gi Fiskeridirektoratets regionkontor og vedkommende salgsorganisasjon skriftlig melding. Henvisning til landingsseddel, antatt årsak og omfang skal oppgis.

Ved førstehåndsomsetning skal sluttseddel fylles ut. Kvantumet belastes kvote dersom det ikke er skrevet landingsseddel for fisken tidligere.

Dersom det tidligere er skrevet landingsseddel for fisken, skal kvantumet på sluttseddelen representere kvotebelastning i følgende tilfeller:

−        Når avviket mellom kvanta på landingsseddel og sluttseddel ikke er større enn det som følger av naturlige sesongmessige variasjoner i fiskens kondisjon, og/eller

−        Når avviket skyldes rømming, som er en følge av en hendelse utenfor fiskers kontroll eller noen som handler på hans vegne. Kvantumet på sluttseddelen gjelder bare dersom fisker sannsynliggjør hva som er årsaken, omfanget og at hendelsen ligger utenfor fiskers kontroll eller noen som handler på hans vegne.

Endelig kvotebelastning skal utgjøre 50 % av kvantumet på sluttseddelen for torsk som har vært eller skal settes i mellomlagringsmerd. Det er et vilkår at produkttilstand ”levende” benyttes på landings- og sluttseddel.

Vedkommende salgsorganisasjon treffer beslutninger etter femte og sjette ledd.

§ 31 Kvotefaktorer

Fiskeridirektoratet fastsetter kvotene på grunnlag av det enkelte fartøys kvotefaktor.

§ 32 Bifangst for fartøy som er avskåret fra å fiske i åpen gruppe i henhold til deltakerforskriften § 12

Merkeregistrerte kystfartøy som ikke har adgang til å delta i åpen og lukket gruppe, kan ved fiske etter andre arter ha inntil 10 % bifangst til sammen av torsk, hyse og sei ved landing. Samlet bifangst av torsk kan ikke overstige 2 tonn i løpet av kalenderåret.

§ 33 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten, gruppekvotene eller kvotene avsatt til ferskfiskordning og bonusordninger er beregnet å ville bli oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. 

KAPITTEL 8. OVERTREDELSESGEBYR, STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

 

§ 34 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

§ 35 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 36 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2014 og gjelder til og med 31. desember 2014.