Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2014

Fiskeri- og kystdepartementet har 11. desember 2013, med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 14, 16, 27, 36 og 37, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr. 99, fastsatt følgende forskrift:

KAPITTEL I  - FISKEFORBUD OG KVOTER

§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande sild i følgende områder i 2014:

a)     I Nordsjøen, det vil si Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62°N avgrenset mot øst av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr, og i EU-sonen i ICES statistikkområde IV.

b)     I Skagerrak, avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholm fyr til Lindesnes fyr, og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor fire nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene.

§ 2 Totalkvote

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som har adgang til å delta, fiske og lande inntil 137 589 tonn sild i norske farvann i Nordsjøen. Av dette kvantumet avsettes 440 tonn til forsknings- og undervisningsformål.

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 2 200 tonn sild i norsk farvann i Skagerrak utenfor grunnlinjene.

§ 3 Gruppekvoter for ringnotfartøy

Fartøy med ringnottillatelse, jf forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 4-1, kan fiske og lande inntil 111 339 tonn sild sør for 62°N. Av dette kvantumet kan inntil 110 212 tonn sild fiskes utenfor grunnlinjene i norsk sone i Nordsjøen. Inntil 1 127 tonn sild kan fiskes utenfor to nautiske mil av de norske grunnlinjene i Skagerrak.

Ringnotfartøy uten konsesjon (SUK), jf forskrift 9. desember 2013 om adgang til å delta i kystfartøygruppenes fiske for 2014 (deltakerforskriften) § 20, kan fiske og lande inntil 7 107 tonn sild sør for 62°N. Av dette kvantumet kan inntil 7 035 tonn sild fiskes utenfor grunnlinjene i norsk sone i Nordsjøen. Inntil 72 tonn sild kan fiskes utenfor to nautiske mil av den norske grunnlinjen i Skagerrak.

§ 4 Gruppekvote for trålfartøy

Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse, jf konsesjonsforskriften §§ 2-6 og 2-10, kan fiske og lande inntil 9 754 tonn sild i norsk sone i Nordsjøen.

Av kvantumet som nevnt i første ledd avsettes 800 tonn sild til dekning av bifangst av sild, som tas i forbindelse med utøvelsen av industritrålfisket i Nordsjøen.

Dersom det beregnede kvantum sild tatt som bifangst i industritrålfisket i Nordsjøen blir mindre enn det avsatte kvantumet, kan Fiskeridirektoratet refordele det resterende kvantumet til direktefiske, for å sikre at gruppekvoten blir oppfisket.

§ 5 Gruppekvote for fartøy i kystfartøygruppen

Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter sild kan fiske og lande inntil 11 148 tonn sild i norsk sone i Nordsjøen. Herunder kan fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe, jf deltakerforskriften §§ 19 og 20, fiske og lande inntil 9 998 tonn sild i norsk sone i Nordsjøen. Av dette kvantum avsettes 500 tonn sild til låssettingsfiske innenfor grunnlinjene i Skagerrak fra og med 1.september 2014. Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe, jf deltakerforskriften § 21, kan fiske og lande innenfor en avsetning på 150 tonn sild i norsk sone i Nordsjøen.

KAPITTEL II FISKET I RINGNOTGRUPPEN

§ 6 Kvoter på fartøynivå

Fartøy i ringnotgruppen tildeles fartøykvoter og områdekvoter i Nordsjøen og maksimalkvoter i Skagerrak på grunnlag av følgende basiskvoter:

1500 hl +

40 % av konsesjonskapasiteten fra

0 - 4000 hl

 

30 % av konsesjonskapasiteten fra

fra 4000 - 6000 hl

 

20 % av konsesjonskapasiteten fra

fra 6000 - 10 000 hl

 

10 % av konsesjonskapasiteten fra

over 10 000 hl

Basiskvoten blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).

Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere fartøyets basiskvote med en faktor fastsatt av Fiskeridirektoratet.

For ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) legges fastsatt basiskvote per 19. november 2006 til grunn for utregning av kvotene.

§ 7 Krav til melding om utseiling ved fiske i Skagerrak

Ingen fartøy kan ta utseiling til Skagerrak uten på forhånd å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag. Melding om utseiling må gis for hver tur. Fartøy må ha avsluttet annet fiske, ha levert all annen fangst, samt være faktisk utlosset og ha not om bord før utseiling til Skagerrak meldes. Fartøy kan ikke ha fangst fra andre områder enn Skagerrak på samme tur om bord eller ved landing.

Fartøy som melder utseiling til Skagerrak skal rapportere daglig klokken 12.00 til Norges Sildesalgslag. Dersom fartøyet ikke har fått fangst i Skagerrak, skal det gis melding til Norges Sildesalgslag når fartøyet går ut av Skagerrak.

Norges Sildesalgslag kan fastsette siste frist for å foreta utseiling, og fastsette stopp i utseilingen.

Fiskeridirektoratet eller Fiskeridirektoratets regionkontor kan plassere inspektør om bord i det enkelte fartøy.

§ 8 Refordeling

Fiskeridirektoratet kan oppheve fartøykvotene og maksimalkvotene for fartøy med ringnottillatelse etter 10. desember 2014.

Fiskeridirektoratet kan oppheve fartøykvotene og maksimalkvotene for ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) etter 13. oktober 2014.

§ 9 Forbud mot fiske med flytetrål i Skagerrak

Det er forbudt å drive fiske med flytetrål i Skagerrak.

Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet i første ledd.

KAPITTEL III FISKET I TRÅLGRUPPEN

§ 10 Kvoter på fartøynivå

Fartøy med tillatelse til å fiske med trål, tildeles fartøykvoter og områdekvoter på grunnlag av følgende basiskvoter:

50 tonn +

50 % av bruttotonnasje fra

0 - 100

 

40 % av bruttotonnasje fra

101 - 200

 

30 % av bruttotonnasje fra

201 - 300

 

20 % av bruttotonnasje fra

301 - 400

 

10 % av bruttotonnasje fra

401 - 600

Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere fartøyets basiskvote med en faktor fastsatt av Fiskeridirektoratet.

Ved beregning av fartøyets basiskvote gjelder tonnasje i henhold til skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 2001, eventuelt fartøyets tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis etter foretatt utskifting eller ombygging i overensstemmelse med utskifting/ombyggingstillatelse gitt senest samme dato. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere.

§ 11 Refordeling

Fiskeridirektøren kan oppheve fartøykvotene etter 3. desember 2014.

§ 12 Bifangst av sild i fiske med pelagisk trål

I fiske med pelagisk trål sør for 62°N er det tillatt å ha inntil 10 % sild i vekt i det enkelte hal og ved landing.

Ved fiske etter tobis med trål med en maskevidde mindre enn 16 mm er det likevel ikke tillatt å ha mer enn 10 % sild regnet i vekt av hele fangsten om bord og ved landing.

§ 13 Partråling

Uten hinder av forbudet i § 19 og § 20 kan fartøy som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

a)     Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

b)     Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

c)     Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

d)     Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

e)     Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av 2014.

f)       Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

KAPITTEL IV FISKET I KYSTFARTØYGRUPPEN

§ 14 Kvoter på fartøynivå i lukket gruppe

Fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande følgende kvanta:

Hjemmelslengde

Kvotefaktor

Maksimalkvote (tonn)

Herav garantert kvote (tonn)

Fartøy under 7,0 meter

1

13,5

9,5

Fartøy 7,0 – 7,99 meter

2

27

19

Fartøy 8,0 - 8,99 meter

3

40,5

28,5

Fartøy 9,0 – 9,99 meter

4

54

38

Fartøy 10,0 – 10,99 meter

5

67,5

47,5

Fartøy 11,0 – 11,99 meter

6

81

57

Fartøy 12,0 – 12,99 meter

7

94,5

66,5

Fartøy 13,0 – 13,99 meter

8

108

76

Fartøy 14,0 – 14,99 meter

9

121,5

85,5

Fartøy 15,0 – 15,99 meter

10

135

95

Fartøy 16,0 – 16,99 meter

11

148,5

104,5

Fartøy 17,0 – 17,99 meter

12

162

114

Fartøy 18,0 – 18,99 meter

13

175,5

123,5

Fartøy 19,0 – 19,99 meter

14

189

133

Fartøy 20,0 – 20,99 meter

15

202,5

142,5

Fartøy 21,0 – 21,35 meter

16

216

152

Kvoteenheten for maksimalkvoten er 13,5 tonn. Ved en eventuell stopp i fisket i lukket gruppe kan det enkelte fartøy likevel fortsette fisket innenfor en kvoteenhet på 9,5 tonn.

Fartøy tilhørende lukket gruppe kan innenfor en avsetning på 500 tonn sild delta i et låssettingsfiske innenfor grunnlinjene i Skagerrak fra 1. september. I låssettingsfiske kan hvert fartøy maksimalt fiske og lande inntil 100 tonn sild innenfor fartøykvoten angitt i tabellen ovenfor.

Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande inntil 12 tonn sild.

Fartøy i åpen gruppe kan fortsette fisket selv om det innføres stopp i fisket for kystfartøygruppen.

§ 15 Samfiske i forbindelse med låssetting

Uten hinder av forbudet i § 19 og § 20 kan to notfartøy, som er utrustet og bemannet for samfiske og låssetting, gå sammen om kast og fiske for låssetting inntil et kvantum tilsvarende summen av 2 x 15 kvotefaktorer. Kvantum utover dette må det enkelte fartøy fiske og lande alene. Fartøyene skal til enhver tid oppfylle deltakerforskriftens krav til egnethet og utstyr for å drive eget fiske

Adgangen til å samfiske gjelder for notfartøy i lukket gruppe som begge har hjemmelslengde under 15 meter, og for notfartøy i åpen gruppe. Dersom ingen av fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for å drive fiske etter sild ved direktehåving, kan samfiske foregå uten hensyn til hjemmelslengde.

For øvrig gjelder følgende vilkår:

 

 

 

a)

Ingen kan gå sammen om kast uten på forhånd å være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag for samfiske til låssetting. Ved påmelding må samfiskerne utpeke en av deltakerne som ansvarshavende. Fiskere som har gått sammen om kast plikter å oppgi alle nødvendige opplysninger om deltakende fartøyer, eiere, registreringsmerke, ansvarshavende, nøyaktig fangststed osv. til Norges Sildesalgslag.

 

b)

Hvert fartøy kan bare delta i ett samfiskelag i 2014. Et fartøy kan likevel delta i ett nytt samfiskelag dersom tidligere fartøy i samfiskelaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

 

c)

Fartøy som har deltatt i direktehåvingsfiske kan ikke delta i samfiske i samme kalenderår, med mindre fartøyet har minst 20 % igjen av egen kvote på tidspunktet for utøvelsen av samfiske.

 

d)

Låssettingen skal skje innenfor grunnlinjene, og samfiskere plikter å føre daglig tilsyn med låset frem til fangsten er levert. Bruket skal merkes på forsvarlig måte med minimum en blåse fra hver enkelt deltaker.

 

e)

 

 

 

f)

Fisker skal straks etter avsluttet fiske melde inn hele sin fangst til Norges Sildesalgslag. Låssatt fangst skal innmeldes så snart fangsten er sikret i lås/pose. Fisk som holdes i snurpenot på siden av fartøy blir ikke ansett som låssatt. Låssted med tilhørende koordinater (geografisk posisjon) og kommune skal angis i innmeldingen.

Landing av fangst som er låssatt kan bare skje ved opptak fra lås/pose i sjøen til godkjent førings-/kjøperfartøy. Låset/posen skal være oppankret/fortøyd til land før overføring til førings-/kjøperfartøy finner sted.

Adgangen til å gå sammen om kast gjelder ikke i sperrede områder med puljevis innseiling.

Fiskeridirektoratets regionkontor avgjør om samfiske kan utøves og hvordan samfiske kan utøves i sperrede områder med puljevis innseiling. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 16 Samføring av samfisket og låssatt fangst i Skagerrak

Uten hinder av § 15 bokstav f kan fartøy som oppfyller de øvrige vilkårene angitt i § 15, og som deltar i et samfiskelag i Skagerrak, føre samfiskelagets fangst fra lås til mottak på land.

Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere vilkår om samføring av samfisket og låssatt fangst, herunder krav til rapportering.

§ 17 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging

Fartøy som ved utskifting eller ombygging får endret sin faktiske lengde, får sin kvote beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2002, eller godkjent målebrev datert senest samme dato.

§ 18 Forbud mot å fiske med lys øst for Lindesnes

Det er forbudt å fiske sild med lys i de tidsrom som er fastsatt med hjemmel i forskrift om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild øst for Lindesnes.

KAPITTEL V FELLESBESTEMMELSER

§ 19 Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy.

Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår.

Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

§ 20 Overføring av fangst

Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fiske.

Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

Det er ikke tillatt å overføre fangst som er satt i lås.

Det er ikke tillatt for fartøy i åpen gruppe å overføre fangst.

§ 21 Bifangst

Ved fiske etter sild er det tillatt å ha inntil 10 % bifangst av makrell i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

Ved fiske etter hestmakrell er det tillatt å ha inntil 10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

§ 22 Avkortning av kvote ved dumping og neddreping

Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 23 Meldeplikt ved sprenging av not

Fartøy som fisker med not skal ved notsprenging melde fra på eget skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

Fartøy som er underlagt kravet til elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata skal melde fra om notsprenging i tråd med forskrift av 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 12.

§ 24 Fisket etter agn

Fiskere som er ført i fiskermanntallet kan bruke not i fisket etter agn til eget forbruk med merkeregistrert fartøy som har under 500 m3 lasteromsvolum. Omsetning av fangsten er forbudt.

§ 25 Geografiske sperreområder og avregning av kvote

I perioden fra og med 15. februar til og med 30. april er det forbudt å fiske all sild i området mellom 62°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr innenfor 12 nautiske mil regnet fra grunnlinjene. Forbudet omfatter også norsk vårgytende sild, med unntak av et begrenset fiske etter norsk vårgytende sild for fartøy i kystfartøygruppen i den grad slik adgang følger av forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2014.

Sild som fiskes innenfor grunnlinjene i området mellom 62°N og 61°N i perioden 1. januar til 15. februar skal avregnes kvoten for norsk vårgytende sild.

§ 26 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene, gruppekvotene eller områdekvotene er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

KAPITTEL VI. OVERTREDELSESGEBYR, STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

§ 27 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

§ 28 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 29 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2014 og gjelder til og med 31. desember 2014.