Forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2014

Fiskeri- og kystdepartementet har den 10. desember 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, 12, 14 og 16 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr. 99 fastsatt følgende forskrift:


§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande sei i følgende områder i 2014:
 
a) I Nordsjøen, det vil si Norges territorialfarvann og økonomisk sone sør for 62° N avgrenset mot øst av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr, og i EU-sonen i ICES´ statistikkområde IV.
b) I Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene.


§ 2 Totalkvote

Uten hensyn til § 1 kan norske fartøy som har adgang til å delta, fiske og lande inntil 39 439 tonn sei i norske farvann i Nordsjøen og i norsk farvann Skagerrak utenfor grunnlinjen i 2014. Av dette kvantum avsettes 10 tonn til forsknings- og undervisningskvoter. 

Alle kvanta i denne forskrift angis i rund vekt.


§ 3 Gruppekvoter

Fartøy som fisker med not kan fiske og lande inntil 5500 tonn.

Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske og lande inntil 8000 tonn.

Fartøy som fisker med trål kan fiske og lande inntil 25 929 tonn, herunder kan:

a) fartøy med torsketråltillatelse fiske og lande inntil 15 278 tonn.

b) fartøy med seitråltillatelse kan fiske og lande inntil 3977 tonn.

c) fartøy med pelagisk tråltillatelse og fartøy med nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil 5139 tonn, hvorav 1000 tonn avsettes til dekning av bifangst av sei som går til oppmaling i industritrålfisket.

d) fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil 1535 tonn.


§ 4 Maksimalkvote for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap

Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan maksimalt fiske og lande inntil 600 tonn.


§ 5 Maksimalkvote for fartøy med torsketråltillatelse

Fartøy med torsketråltillatelse og som er registrert som fabrikktrålere kan maksimalt fiske og lande inntil 840 tonn.

Fartøy med torsketråltillatelse som er registrert som ferskfisk- og rundfrystrålere eller småtrålere kan maksimalt fiske og lande inntil 600 tonn.


§ 6 Maksimalkvote for fartøy med seitråltillatelse

Fartøy med seitråltillatelse med kvotefaktor 1,00 kan maksimalt fiske og lande inntil 600 tonn.

§ 7 Maksimalkvote for fartøy med pelagisk tråltillatelse, nordsjøtråltillatelse og avgrenset nordsjøtråltillatelse

Fartøy med pelagisk tråltillatelse og fartøy med nordsjøtråltillatelse kan maksimalt fiske og lande inntil 400 tonn.

Fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse som har fisket mer enn 325 tonn sei i ett av årene 2006, 2007 og 2008 får kvotefaktor 1 og kan maksimalt fiske og lande inntil 400 tonn. Andre fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse får kvotefaktor 0,5 og kan maksimalt fiske og lande inntil 200 tonn.

Maksimalkvotene i første og andre ledd skal også dekke bifangst av sei i fartøyenes pelagiske trålfiske.


§ 8 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging

Ved utskiftning eller forlengelse av fartøy med seitråltillatelse til større fartøy etter
31. desember 2001 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato.


§ 9 Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy.

Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår.

Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.


§ 10 Bifangst

Når det direkte fisket etter sei er stoppet, er det ved konsumfiske etter andre fiskeslag tillatt å ha inntil 10 % bifangst av sei i de enkelte fangster og ved landing.


§ 11 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvotene er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket for konvensjonelle havfiskefartøy når det gjenstår 1400 tonn sei av gruppekvoten.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.


§ 12 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 27 om forvaltning av viltlevende marine ressurser § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.


§ 13 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.


§ 14 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2014 og gjelder til og med 31. desember 2014.