Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2015

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 22. desember 2014 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11, 12, 13, 14, 16, 36, 37 og 59, og lov om retten til å delta i fiske og fangst 26. mars 1999 nr. 15 §§ 12 og 20. 

§ 1  Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2015.  

§ 2  Totalkvote

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande 498 173 tonn kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. Av dette kvantum avsettes 30 tonn til forsknings- og undervisningsformål.

Av totalkvoten kan inntil 102 605 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområdene II, IVa, VIa nord for 56˚30’ N, VIb og VII vest av 12˚V. Av dette kvantum kan inntil 40 000 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa.

Av totalkvoten kan inntil 80 000 tonn fiskes i færøysk sone.

§ 3  Kvotefleksibilitet over årsskiftet på gruppenivå

Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % i 2014 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum i 2015.

Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % i 2015 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016.

Dersom det gjenstår mer enn 10 % av en fartøygruppes restkvote, kan den overskytende kvoten refordeles til de andre fartøygruppene.

§ 4  Gruppekvote for fartøy med kolmuletråltillatelse

Fartøy med kolmuletråltillatelse, jf § 2-23 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), kan fiske og lande inntil 388 552 tonn kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

Av gruppekvoten for fartøy med kolmuletråltillatelse kan inntil 80 032 tonn fiske i EU-sonen.

§ 5  Gruppekvote for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse

Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse, jf. §§ 2-6 og 2-10 i konsesjonsforskriften, kan fiske og lande inntil 109 591 tonn kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

I Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone kan fartøy med nordsjøstråltillatelse bare fiske og lande kolmule sør for 64°N.

Av gruppekvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan inntil 22 573 tonn fiskes i EU-sonen.

§ 6  Kvoter på fartøynivå for fartøy med kolmuletråltillatelse

Fiskeridirektoratet kan fastsette fartøykvoter og områdedelkvoter for fartøy med kolmuletråltillatelse.

Fiskeridirektoratet kan også fastsette et kvotefleksibilitetsgrunnlag for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå. Fartøy med kolmuletråltillatelse som er tildelt kvoter etter første ledd kan underfiske kvotefleksibilitetsgrunnlaget med inntil 10 % i 2015. Etter at kvoter tildelt etter første ledd er utnyttet kan fartøy med kolmuletråltillatelse overfiske kvotefleksibilitetsgrunnlaget med inntil 10 % i 2015.

Fartøy som benytter adgangen beskrevet i andre ledd, vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016. Fartøy som benyttet samme adgang i 2014 vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2015.

Fartøy som i 2015 benytter slumpfiskeordningen i tråd med forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten § 15, kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

§ 7  Kvoter på fartøynivå for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse

Fiskeridirektoratet kan fastsette fartøykvoter og områdedelkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse på grunnlag av basiskvote. Ved beregning av basiskvote nyttes fartøyets fastsatte konsesjonskapasitet, jf. konsesjonsforskriften §§ 2-8 annet ledd og 2‑12 annet ledd.

Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere fartøyets basiskvote med en faktor fastsatt av Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet kan også fastsette et kvotefleksibilitetsgrunnlag for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå. Fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse som er tildelt kvoter etter første ledd kan underfiske kvotefleksibilitetsgrunnlaget med inntil 10 % i 2015. Etter at kvoter tildelt etter første og andre ledd er utnyttet kan fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse overfiske kvotefleksibilitetsgrunnlaget med inntil 10 % i 2015.

Fartøy som benytter adgangen beskrevet i tredje ledd, vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016. Fartøy som benyttet adgangen til å overfiske kvotefleksibilitetsgrunnlaget i 2014 vil bli belastet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2015.

Fartøy som i 2015 benytter slumpfiskeordningen i tråd med forskrift av 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordningen for havfiskeflåten § 15, kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

§ 8  Partråling

Uten hinder av forbudene i §§ 9 og 10 kan fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

a) Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

b) Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

c) Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

d) Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

e) Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn to andre fartøy i løpet av reguleringsåret.

f) Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

g) Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 9  Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy.

Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår.

Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

§ 10  Overføring av fangst

Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utrustet for fiske.

Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

§ 11  Bifangst av kolmule

Det er ikke tillatt å ha bifangst av kolmule ved fiske etter andre arter. Slik bifangst er likevel tillatt når bifangsten kan avregnes fartøyets kolmulekvote. Det er også tillatt med bifangst av kolmule når fartøyet er uten adgang til å delta i fisket etter kolmule.

§ 12  Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping

Er kolmule forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 13  Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene, gruppekvotene eller områdekvotene er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 14  Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

§ 15  Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven) §§ 60, 61, 64 og 65, eller lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 16  Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015 og gjelder til og med 31. desember 2015. 

Til toppen