Forskrifter

Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 18. desember 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 13, 14, 16, 27, 36, 37 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande sild i følgende områder i 2015:

a)     I Nordsjøen, det vil si Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62°N avgrenset mot øst av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr, og i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa og IVb.

b)     I Skagerrak, avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholm fyr til Lindesnes fyr, og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor fire nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene.

§ 2 Totalkvote

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som har adgang til å delta, fiske og lande:

a)     inntil 130 960 tonn sild i norske farvann i Nordsjøen. Av dette kvantum avsettes 590 tonn til forsknings-, lærlinge- og undervisningsformål. Av totalkvoten kan inntil 50 000 tonn fiskes i EU-sonen i Nordsjøen.

 

b)     inntil 2 908 tonn sild i Skagerrak.

 

§ 3 Gruppekvoter for ringnotfartøy

Fartøy med ringnottillatelse, jf. forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 4-1, kan fiske og lande inntil 106 489 tonn sild sør for 62°N. Av dette kvantum kan:

a)     inntil 104 695 tonn sild fiskes utenfor grunnlinjene i norsk sone i Nordsjøen, hvorav 40 100 tonn kan fiskes i EU-sonen.

b)     inntil 1 794 tonn sild fiskes utenfor to nautiske mil av den norske grunnlinjen i Skagerrak.

Små ringnotfartøy  (SUK), jf. forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2015 (deltakerforskriften),  kan fiske og lande inntil 6 797 tonn sild sør for 62°N. Av dette kvantum kan:

a)     inntil 6 683 tonn sild fiskes utenfor grunnlinjene i norsk sone i Nordsjøen, hvorav 2 550 tonn kan fiskes i EU-sonen.                          

b)     inntil 114 tonn sild fiskes utenfor to nautiske mil av den norske grunnlinjen i Skagerrak.

§ 4 Gruppekvote for trålfartøy

Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse, jf. konsesjonsforskriften §§ 2-6 og 2-10, kan fiske og lande inntil 9 330 tonn sild i norsk sone i Nordsjøen, hvorav 3 600 tonn kan fiskes i EU-sonen.

Gruppekvoten for trålfartøy skal i 2016 reduseres tilsvarende Fiskeridirektoratets beregning av differansen mellom estimert fangst og seddelført fangst av sild tatt som bifangst i industritrålfisket i Nordsjøen i 2015.

§ 5 Gruppekvote for fartøy i kystfartøygruppen

Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter sild kan fiske og lande inntil 10 662 tonn sild i norsk sone i Nordsjøen og Skagerrak, hvorav 3 750 tonn sild kan fiskes i EU-sonen. Av dette kvantum kan:

a)     fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe, jf. forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2015 (deltakerforskriften), kan fiske og lande inntil 10 512 tonn sild. Av dette kvantum avsettes 500 tonn sild til låssettingsfiske innenfor grunnlinjene i Skagerrak fra og med
1. september 2015.

b)     Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe, jf. forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2015 (deltakerforskriften), kan fiske og lande innenfor en avsetning på 150 tonn sild.

§ 6 Områdekvoter for fartøy i kystfartøygruppen

Av gruppekvoten angitt i § 5 kan:

  • 10 428 tonn fiskes i i Nordsjøen
  • 3 300 tonn fiskes Skagerrak

§ 7 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på gruppenivå

For fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse, og for fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter sild kan Fiskeridirektoratet ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % i 2015 belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016.

For små ringnotfartøy og for fartøy med ringnottillatelse kan Fiskeridirektoratet ved overfiske eller underfiske i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 innenfor følgende kvanta belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016:

a)     I Nordsjøen

  1. Fartøy med ringnottillatelse: 10 384 tonn
  2. Små ringnotfartøy: 663 tonn

b)     I Skagerrak:

  1. Fartøy med ringnottillatelse: 265 tonn
  2. Små ringnotfartøy: 17 tonn

Dersom det gjenstår mer enn prosentandelen eller kvantumet nevnt i første og annet ledd av en fartøygruppes restkvote, kan den overskytende kvoten refordeles til de andre fartøygruppene.

KAPITTEL II FISKET I RINGNOTGRUPPEN

§ 8 Kvoter på fartøynivå

Fartøy i ringnotgruppen tildeles fartøykvoter og områdekvoter i Nordsjøen og maksimalkvoter i Skagerrak på grunnlag av følgende basiskvoter:

 

1500 hl +

40 % av konsesjonskapasiteten fra

0 - 4000 hl

 

30 % av konsesjonskapasiteten fra

fra 4000 - 6000 hl

 

20 % av konsesjonskapasiteten fra

fra 6000 - 10 000 hl

 

10 % av konsesjonskapasiteten fra

over 10 000 hl

 

Basiskvoten blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).

Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere fartøyets basiskvote med en faktor fastsatt av Fiskeridirektoratet.

For små ringnotfartøy legges fastsatt basiskvote per 19. november 2006 til grunn for utregning av kvotene.

 

§ 9 Kvotefleksibilitet på fartøynivå

Fartøy som er tildelt fartøykvote i Nordsjøen etter § 8 kan overfiske eller underfiske denne kvoten med inntil 10 % i 2015. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016. Kvantum etter første og annet punktum kan fiskes i EU-sonen innenfor fartøyets tildelte kvote i EU-sonen.

Fartøy som i 2015 benytter slumpfiskeordningen i tråd med forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordningen for havfiskeflåten (strukturkvoteforskriften) § 15, kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

§ 10 Krav til melding om utseiling ved fiske i Skagerrak

Ingen fartøy kan ta utseiling til Skagerrak uten på forhånd å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag. Melding om utseiling må gis for hver tur. Fartøy må ha avsluttet annet fiske, ha levert all annen fangst, samt være faktisk utlosset og ha not om bord før utseiling til Skagerrak meldes. Fartøy kan ikke ha fangst fra andre områder enn Skagerrak på samme tur om bord eller ved landing.

Fartøy som melder utseiling til Skagerrak skal rapportere daglig klokken 12.00 til Norges Sildesalgslag. Dersom fartøyet ikke har fått fangst i Skagerrak, skal det gis melding til Norges Sildesalgslag når fartøyet går ut av Skagerrak.

Norges Sildesalgslag kan fastsette siste frist for å foreta utseiling, og fastsette stopp i utseilingen.

Fiskeridirektoratet eller Fiskeridirektoratets regionkontor kan plassere inspektør om bord i det enkelte fartøy.

§ 11 Forbud mot fiske med flytetrål i Skagerrak

Det er forbudt å drive fiske med flytetrål i Skagerrak.

Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra forbudet i første ledd.

KAPITTEL III FISKET I TRÅLGRUPPEN

§ 12 Kvoter på fartøynivå

Fartøy med tillatelse til å fiske med trål, tildeles fartøykvoter og områdekvoter på grunnlag av følgende basiskvoter:

 

50 tonn +

50 % av bruttotonnasje fra

0 - 100

 

40 % av bruttotonnasje fra

101 - 200

 

30 % av bruttotonnasje fra

201 - 300

 

20 % av bruttotonnasje fra

301 - 400

 

10 % av bruttotonnasje fra

401 - 600

 

Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere fartøyets basiskvote med en faktor fastsatt av Fiskeridirektoratet.

Ved beregning av fartøyets basiskvote gjelder tonnasje i henhold til skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 2001, eventuelt fartøyets tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis etter foretatt utskifting eller ombygging i overensstemmelse med utskifting/ombyggingstillatelse gitt senest samme dato. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere.

§ 13 Kvotefleksibilitet på fartøynivå

Fartøy som er tildelt fartøykvote etter § 12 kan overfiske eller underfiske denne kvoten med inntil 10 % i 2015. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016. Kvantum etter første og annet punktum kan fiskes i EU-sonen innenfor fartøyets tildelte kvote i EU-sonen.

Fartøy som i 2015 benytter slumpfiskeordningen i tråd med forskrift 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordningen for havfiskeflåten (strukturkvoteforskriften) § 15, kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

14 Partråling

Uten hinder av forbudet i §§ 18 og 19 kan fartøy som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

a)     Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

b)     Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

c)     Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

d)     Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

e)     Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av 2015.

f)       Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

KAPITTEL IV FISKET I KYSTFARTØYGRUPPEN

§ 15 Kvoter på fartøynivå i lukket gruppe

Fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande følgende kvanta:

Hjemmelslengde

Kvotefaktor

Maksimalkvote (tonn)

Herav garantert kvote (tonn)

Fartøy under 7,0 meter

1

13,5

9,1

Fartøy 7,0 – 7,99 meter

2

27,0

18,2

Fartøy 8,0 - 8,99 meter

3

40,5

27,3

Fartøy 9,0 – 9,99 meter

4

54,0

36,4

Fartøy 10,0 – 10,99 meter

5

67,5

45,5

Fartøy 11,0 – 11,99 meter

6

81,0

54,6

Fartøy 12,0 – 12,99 meter

7

94,5

63,7

Fartøy 13,0 – 13,99 meter

8

108,0

72,8

Fartøy 14,0 – 14,99 meter

9

121,5

81,9

Fartøy 15,0 – 15,99 meter

10

135,0

91,0

Fartøy 16,0 – 16,99 meter

11

148,5

100,1

Fartøy 17,0 – 17,99 meter

12

162,0

109,2

Fartøy 18,0 – 18,99 meter

13

175,5

118,3

Fartøy 19,0 – 19,99 meter

14

189,0

127,4

Fartøy 20,0 – 20,99 meter

15

202,5

136,5

Fartøy 21,0 – 21,35 meter

16

216,0

145,6

 

Kvoteenheten for maksimalkvoten er 13,5 tonn. Ved en eventuell stopp i fisket i lukket gruppe kan det enkelte fartøy likevel fortsette fisket innenfor en kvoteenhet på 9,1 tonn.

Kvoteenheten for maksimalkvoten i EU-sonen er 4,1 tonn.

Fartøy tilhørende lukket gruppe kan innenfor en avsetning på 500 tonn sild delta i et låssettingsfiske innenfor grunnlinjene i Skagerrak fra 1. september. I låssettingsfiske kan hvert fartøy maksimalt fiske og lande inntil 100 tonn sild innenfor fartøykvoten angitt i tabellen ovenfor.

Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande inntil 12 tonn sild.

Fartøy i åpen gruppe kan fortsette fisket selv om det innføres stopp i fisket for kystfartøygruppen.

§ 16 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på fartøynivå

Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe og som er tildelt kvote etter § 15 kan, etter at maksimal- og garantert kvote er utnyttet, i tillegg fiske og lande inntil 10 % av fartøyets garanterte kvote i 2015. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016.

§ 17 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging

Fartøy som ved utskifting eller ombygging får endret sin faktiske lengde, får sin kvote beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2002, eller godkjent målebrev datert senest samme dato.

KAPITTEL V FELLESBESTEMMELSER

§ 18 Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy.

Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantum i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår.

Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

§ 19 Overføring av fangst

Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fiske.

Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

Det er ikke tillatt å overføre fangst som er satt i lås.

Det er ikke tillatt for fartøy i åpen gruppe å overføre fangst.

§ 20 Bifangst

Det er ikke tillatt å ha bifangst av sild i Nordsjøen og Skagerrak ved fiske etter andre arter, med mindre bifangsten kan avregnes fartøyets sildekvote, eller fartøyet er uten adgang til å delta i fisket etter sild.

I fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål er det ikke tillatt med mer enn
10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing, selv om bifangsten kan avregnes fartøyets sildekvote. 

Fartøy uten adgang til å delta i fisket etter sild kan ha bifangst av sild i følgende fiskerier:

-          I fisket etter hestmakrell er det tillatt med inntil 10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing.

-          I fisket etter havbrisling er det tillatt med inntil 10 % sild i vekt ved landing.

§ 21 Avkortning av kvote ved dumping og neddreping

Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 22 Meldeplikt ved sprenging av not

Fartøy som fisker med not skal ved notsprenging melde fra på eget skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

Fartøy som er underlagt kravet til elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata skal melde fra om notsprenging i tråd med forskrift av 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 12.

§ 23 Fisket etter agn

Fiskere som er ført i fiskermanntallet kan bruke not i fisket etter agn til eget forbruk med merkeregistrert fartøy som har under 500 m3 lasteromsvolum. Omsetning av fangsten er forbudt.

§ 24 Geografiske sperreområder og avregning av kvote

I perioden fra og med 15. februar til og med 30. april er det forbudt å fiske all sild i området mellom 62°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr innenfor 12 nautiske mil regnet fra grunnlinjene.

Unntak fra forbudet i første ledd kan fremkomme i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2015.

Sild som fiskes innenfor grunnlinjene i området mellom 62°N og 61°N i perioden 1. januar til 15. februar skal avregnes kvoten for norsk vårgytende sild.

§ 25 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene, gruppekvotene eller områdekvotene er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

KAPITTEL VI. OVERTREDELSESGEBYR, STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

§ 26 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

§ 27 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 28 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2015 og gjelder til og med 31. desember 2015.