Forskrifter

Forskrift om regulering av fisket etter uer nord for 62° N i 2015

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 18. desember 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 12, 13, 14, 16, 37 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fisket og fangst § 12 og 21, jf delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande uer nord for 62° N i 2015. Forbudet gjelder ikke fartøy som kan fiske og lande uer i henhold til forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen.

§ 2 Totalkvote

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande inntil 19 600 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisonen ved Jan Mayen og i internasjonalt farvann. Av dette kvantumet avsettes 500 tonn til dekning av bifangst og 13 tonn til forsknings- og undervisningsformål.

§ 3 Gruppekvote

Fartøy med torsketråltillatelse jf forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-1 eller seitråltillatelse jf konsesjonsforskriften § 2-14 kan fiske inntil 19 087 tonn uer.

§ 4 Kvote pr fartøy

Fartøy som har adgang til å delta tildeles like maksimalkvoter på 480 tonn uavhengig av fartøystørrelse og uavhengig av om fartøyet har en eller flere tråltillatelser. Denne kvoten må også dekke bifangst av uer i andre fiskerier. 

§ 5 Refordeling

Fiskeridirektoratet kan refordele kvotene etter 1. september.

§ 6 Fredningstid

Det er forbudt å fiske uer med bunntrål i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 9. mai.

§ 7 Områder for bunntrål

Med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard, er fiske med bunntrål etter uer bare tillatt innenfor følgende område:

I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

 1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 017°30,00`, og videre til
 2. N 70°40,00` Ø 017°30,00`
 3. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
 4. N 67°10,00` Ø 008°35,00`
 5. N 67°00,00` Ø 008°18,00`
 6. N 66°50,00` Ø 008°09,00`
 7. N 66°30,00` Ø 006°59,00`
 8. N 66°21,00` Ø 006°44,00`
 9. N 65°43,00` Ø 006°00,00`
 10. N 65°20,00` Ø 006°00,00`
 11. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

§ 8 Områder for flytetrål 

Fiske med flytetrål etter uer er bare tillatt innenfor følgende område:

Område A

I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

 1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 014° 12,00`, og videre til
 2. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
 3. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
 4. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
 5. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
 6. N 66°11,00` Ø 004°56,00`
 7. N 65°20,00` Ø 004°25,00`
 8. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

Det er ikke tillatt å benytte flytetrål med bunnkontakt under fiske utenfor områder som er åpnet for direkte fiske med flytetrål

Område B

I fiskerisonen ved Jan Mayen.

§ 9 Bifangst

Ved fiske med stormasket trål er det uten hinder av forbudet i §§ 6, 7 og 8 tillatt å ha inntil 20 % bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

§ 10 Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy.

Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår.

Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis ha vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

§ 11 Overføring av fangst

Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

§ 12 Dispensasjon fra påbudet om bruk av sorteringsrist

Fiskeridirektoratet kan i et direkte fiske etter uer dispensere fra påbudet om bruk av sorteringsrist i forskrift 20. desember 2010 nr. 1786 om bruk av sorteringsristsystem i fiske med bunntrål.

§ 13 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 14 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i medhold av denne forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 og bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

§ 15 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 60, 61, 62, 64 og 65, og lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 16 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2015 og gjelder til og med 31. desember 2015.