Forskrift om unntak fra kravet til bruk av flyteutstyr på fritidsbåter

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 27. april 2015 med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 23 a annet ledd, jf. delegeringsvedtak 27. november 1998 nr. 1095.

§ 1. Virkeområde

Denne forskrift gjelder for personer om bord på fritidsbåter med lengde mindre enn åtte meter.

§ 2. Definisjoner

I denne forskrift betyr: 

  1. Utleiebåt: Tråbåt eller robåt stilt til disposisjon ved betjent båtutleie.
  2. Små innsjøer: Innsjøer med et største flateinnhold på 0,5 km2.
  3. Avgrenset område: Et avmerket område på sjøen inntil 500 meter fra land.
  4. Organisert idrett: Aktiviteter, herunder trening, tilrettelagt i regi av idrettsorganisasjon registrert i Norges idrettsforbund.

§ 3. Unntak fra kravet om bruk av flyteutstyr

Personer om bord på utleiebåt på små innsjøer eller innenfor et avgrenset område er unntatt kravet til bruk av flyteutstyr.

Personer som deltar i organisert idrett eller konkurranser er unntatt kravet til bruk av flyteutstyr, der dette vanskeliggjør gjennomføringen eller anses åpenbart unødvendig. Det er en forutsetning at sikkerhetsbestemmelser fastsatt av den respektive idrettsorganisasjonen følges.

§ 4. Ikrafttredelse

 Denne forskrift trer i kraft 1. mai 2015.