Høringer

Høring - forslag om endringer i vegtrafikkloven - Tollmyndighetenes ruskontroll av motorvognførere mv.

I samråd med Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet sender Samferdselsdepartementet med dette på høring forslag om endring i vegtrafikkloven § 22 c. Forslaget vil gi Tolletaten myndighet til å ruskontrollere motorvognførere under en tollkontroll, samt holde tilbake førere inntil politiet overtar videre oppfølging.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.03.2022

Vår ref.: 22/155

Høringsbrev (pdf)

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Barne- og familiedepartementet
Bilimportørenes Landsforening
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstoladministrasjonen
Finansdepartementet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarergruppen av 1977
Forsvarsdepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helse- og omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kriminalpolitisentralen - Kripos
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
MA - Rusfri trafikk
Norges Automobil-Forbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Motorcykkel Union
Norpark
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Oslo politidistrikt
Personskadeforbundet
Personskadeforbundet
Politidirektoratet
Politiets Fellesforbund
Politihøgskolen
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Statens havarikommisjon
Statens vegvesen
Statsministerens kontor
Toll- og avgiftsdirektoratet
Tollregion Oslo og Akershus
Trafikkforsikringsforeningen
Trafikkforum AS
Trygg Trafikk
Utenriksdepartementet
Utrykningspolitiet
Yrkestrafikkforbundet