Forslag til endring av krav til studentboliger i byggteknisk forskrift - Høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2012

Vår ref.: 11/2815-1 RVI

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette forslag til endring i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (byggesakdelen) på høring. Endringen gjelder unntak fra tilgjengelighetskrav for studentboliger.

Høringsfrist er 1. mars 2012

Departementet mener det er behov for å justere og lempe enkelte av kravene til tilgjengelighet for studentboliger. Utgangspunktet for høringen er erfaringer med ny bygningslovgiving som trådte i kraft 1. juli 2010. Hensikten med forslaget er å bidra til at det bygges et tilstrekkelig antall egnede studentboliger.

Forslag til unntak fra byggtekniske krav til tilgjengelighet:

  • omfatter 80 prosent av bofellesskap for to personer, hybel- par- og familieleiligheter jf. Husbankens veileder 2011, HB 8.C.6.
  • begrenses til boenheter som oppføres av a) studentsamskipnader og b) studentboligstiftelser som har mottatt tilsagn om tilskudd til studentboliger.
  • omfatter ikke fellesarealer og bofellesskap for tre eller flere personer.

Endringen foreslås med ikrafttredelse 1. april 2012. Det vises til høringsnotat om saken for en mer grundig redegjørelse av endringsforslaget.

Høringsforslag med merknader og høringsliste er tilgjengelig på departementets nettsted www.regjeringen.no/krd.

Departementet ber om at uttalelser til forslagene til forskriftsendringer sendes elektronisk som word-filer til departementet: postmottak@krd.dep.no

Spørsmål kan rettes til Kommunal- og regionaldepartementet, tlf 22 24 71 01.

 


Med hilsen


Inger Lindgren e.f.
ekspedisjonssjef

Inger Margrete Skogseid
avdelingsdirektør

 

14. desember 2011

Innledning
Antall registrerte studenter i høyere utdanning har steget jevnt de siste årene. Det er også en økning i andelen utlandske studenter. Utviklingen i søkningen til høyere studiesteder øker behovet for nye studentboliger. Tilgang på rimelige boliger er viktig for studentenes økonomi. I 2010 bodde om lag 15 prosent av studentene i studentbolig. Ny bygningslovgivning trådte i kraft 1. juli 2010. Etter noe over ett års erfaring med nye regler ser departementet behov for å justere enkelte tilgjengelighetskrav for studentboliger. Hensikten med forslaget er å sikre at det bygges tilstrekkelig antall egnede studentboliger.

Dagens regelverk for tilgjengelighet i boliger
I dag har byggteknisk forskrift ingen egne bestemmelser om studentboliger. Det er de generelle tilgjengelighetskravene for bolig som gjelder.

Det følger av byggteknisk forskrift at boenhet i bygning med krav til heis skal være tilgjengelig. For boenhet med alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan gjelder tilsvarende for inngangsplanet. De generelle tilgjengelighetskravene innebærer blant annet krav til tilgjengelig atkomst og krav om tilgjengelighet inne i boenheten. Det er krav til at passasjer og terskler utformes slik at boligen har god tilgjengelighet. Alle boenheter skal også ha minst ett tilgjengelig bad/toalett. Etter gjeldende forskrift er det ikke krav til tilpasning for rullestol i bolig. Derimot er rullestolen på enkelte områder brukt som dimensjoneringsgrunnlag for å sikre minstekrav til funksjonalitet i ordinære boliger.

Forslag til nye regler
Det foreslås et nytt sjette ledd i § 1-2 som omtaler unntak for tilgjengelighetskrav. Forslag til unntak omfatter følgende studentboligtyper:

  • Bofellesskap for to personer
  • Hybelleiligheter
  • Parleiligheter
  • Familieleiligheter

Departementet foreslår at unntaket begrenses til 80 prosent av leilighetene. Det er ikke foreslått unntak for atkomst, fellesarealer og bofellesskap for tre eller flere personer. Det presiseres også at forslaget kun gjelder for studentboliger oppført av studentsamskipnader samt av studentboligstiftelser som har mottatt tilsagn om tilskudd til studentboliger.

Enkelte av kravene til tilgjengelighet for ordinære boliger fører til et arealbehov som ikke er hensiktsmessig for alle leilighetstyper i en studentbolig. For den enkelte student er det snakk om en midlertidig bopel som ikke krever samme kvaliteter som en ordinær bolig. Gjennomsnittlig botid ligger på 18 måneder. For å holde leiekostnader nede er det nødvendig at også kostnader ved arealbehov holdes nede, samtidig som det må tas tilstrekkelig hensyn til at personer med nedsatt funksjonsevne får en likestilt tilgang til egnet studentbolig.

Til bokstav a
Unntak foreslås å gjelde for krav til rom og annet oppholdsareal (§ 12-7 annet og tredje ledd), krav til entre og garderobe (§ 12-8 første ledd), krav om bod og oppbevaringsplass (§ 12-10 annet ledd), krav til balkong og terrasse (§ 12-11 tredje ledd), krav til skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer mv. (§ 12-21 tredje ledd) og krav til utforming av bad og toalett (§ 12-9 første ledd). Unntaket er begrenset til selvstendige leiligheter i studentboliger, det vil si boenheter med stue, kjøkken, soverom, bad og toalett. For å tydeliggjøre hvilke boenheter som omfattes av forslaget til unntak, er Kunnskapsdepartementets studentboligbegreper bofellesskap for to personer, hybel-, par- og familieleiligheter foreslått tatt inn som forskriftstekst, jf Husbankens veileder 2011, HB 8.C.6.

Unntaket omfatter ikke bofellesskap for tre eller flere studenter. Bofellesskap regnes som én boenhet der flere studentene deler for eksempel bad, kjøkken og stue. For én boenhet er det tilstrekkelig at kun ett bad oppfyller krav til tilgjengelighet. Det antas derfor at krav til arealstørrelse ikke er en aktuell problemstilling for bofellesskap. Unntaket omfatter heller ikke fellesarealer i bygninger for studentboliger.

Der det kan gis unntak etter § 1-2 sjette ledd er det tilstrekkelig at 20 prosent av bofellesskap for to personer, hybel-, par- og familieleiligheter som oppføres i samme bygg, oppfyller kravene i byggteknisk forskrift. Dette gjelder §§ 12-7 annet og tredje ledd, 12-8 første ledd, 12-10 annet ledd, 12-11 tredje ledd, 12-21 tredje ledd og 12-9 første ledd. Byggteknisk forskrift § 12-9 første ledd regulerer både krav om bad/toalett og krav til selve utformingen. Unntaket for studentboliger er kun foreslått for selve utformingen av bad/toalett.

Til bokstav b
For å ivareta et likestilt tilbud ved studentboliger foreslår departementet at det tas inn et krav om tilgang til et tilgjengelig toalett for besøkende. Forslaget innebærer at det stilles krav om ett tilgjengelig toalett som er åpent for alle i hver etasje for studentboliger med heis, jf. gjeldende byggteknisk forskrift § 12-9 første ledd. Kravet gjelder for studentboliger som omfattes av unntaket i § 1-2 sjette ledd, men kun i bygninger med krav om heis. Forslaget vil sikre at leiligheter som er unntatt fra krav til tilgjengelighet etter bokstav a, har tilgang til tilgjengelig besøkstoalett i hver etasje i bygningen.

Konsekvenser av forslaget
Forslaget antas ikke å ha administrative eller økonomiske konsekvenser. Endringsforslaget medfører en lemping av gjeldende krav.

En konsekvens av unntaket er at det må forventes færre tilgjengelige studentboliger. Studentboliger må også forventes å bli noe mindre fleksible med hensyn til omgjøring for annen bruk (bruksendring). Unntaket vil imidlertid kunne bidra til at det oppføres flere små og rimelige boenheter i studentboliger.

Forslag til ny forskriftsbestemmelse
Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489.

I

Kapittel 1. Felles bestemmelser

Ny § 1-2 sjette ledd skal lyde:

(6) I bygninger som oppføres som studentbolig av studentsamskipnader og studentboligstiftelser som har mottatt tilsagn om tilskudd til studentboliger etter forskrift 28. januar 2004 nr. 424 om tilskudd til studentboliger
a) er det tilstrekkelig at 20 prosent av bofellesskap for to personer, hybelleiligheter samt par- og familieleiligheter oppfyller kravene til tilgjengelig boenhet i § 12-7 annet og tredje ledd, § 12-8 første ledd, § 12-10 annet ledd, § 12-11 tredje ledd og § 12-21 tredje ledd, samt § 12-9 første ledd.
b) skal det for besøkende være likestilt tilgang til toalett som oppfyller § 12-9 første ledd i hver etasje i bygning med krav om heis.

II
Endringen trer i kraft 1.april 2012.

Søknader innkommet kommunen før 1. april 2012 kan utføres etter de nye reglene i denne forskriften eller etter reglene som gjaldt før forskriftsendringen.

 

Massemedier
Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Nasjonalbiblioteket
Kommunal- og regionaldepartementet

Administrativt forskningsfond (AFF)
Advokatforeningen
Akademikernes Fellesorganisasjon
AOF Norge
Arkiktektenes Fagforbund
Arkitektbedriftene i Norge
Arkitekthøgskolen i Oslo
Asplan Viak AS

Bergen Huseierforening
Betongelementforeningen
Boligbyggelaget USBL
Boligprodusentenes Forening
Brannfaglig fellesorganisasjon
Bygg- og tømmermestrenes forening
Byggaktuelt AS
Byggeindustrien
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Byggvareindustriens Forening

Chr. Michelsens institutt
Civitas AS
Cowi AS

Deltasenteret, Bufdir
Den norske Advokatforening
Den Polytekniske Forening
Det kgl.selskap for Norges vel
Det norske Veritas
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)

Econa
Eiendomsspar AS
EL & IT-Forbundet
Elevorganisasjonen
Energi Norge
Enova SF
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

FAFO
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold
Folkeuniversitetet Øst
Forbrukerrådet
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG)
Forsvarets høgskole
Forsvarets ingeniørhøgskole
Forsvarsbygg
Forum for Kommunale Planleggere
Forum for plan- og bygningsrett
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

GeoForum
Glava AS

Handelshøyskolen BI
Heisleverandørenes Landsforening (HLF)
Heismontørenes fagforening
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen Virke (HSH)
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Bergen (HiB)
Høgskolen i Gjøvik (HIG)
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark (HiT)
Høgskolen i Vestfold (HVE)
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen Stord/Haugesund
Hørselhemmedes Landsforbund (HLF)

IngeniørNytt
Innovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning

JM Norge AS

Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kontrollrådet for betongprodukter

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Mesterbrevnemnda
Mesterhus Norge
Miljøstiftelsen Bellona
Multiconsult AS

Nettverk for private høyskoler
NKF-byggesak
Norconsult AS (Pro Teknologi
Nordlandsforskning
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Brannskole
Norges Bygg- og eiendomdsforening (NBEF)
Norges Byggmesterforbund (NBF)
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges Huseierforbund
Norges Informasjonsteknologiske høgskole(NITH)
Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Takseringsforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norgips Norge AS
Norsk Brannbefals Landsforbund v/ Guttorm Liebe
Norsk Brannvern forening
Norsk Byggtjeneste AS
Norsk Dør- og Vinduskontroll
Norsk Eiendom
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Form
Norsk Heiskontroll
Norsk Industri
Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR)
Norsk Kommunalteknisk forening
Norsk Rådmannsforum
Norsk Studentorganisasjon
Norsk Teknologi
Norsk Trelastkontroll
Norsk Treteknisk Institutt
Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske interiørarkitekters og og møbeldesigneres landsforening (NIL)
Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)
Norske Murmestres Landsforening (NML)
Norske Rørleggerbedrifters Landsforeing VVS (NRL)
Norske Sivilingeniørers Forening (NIF)
Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL)
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

OPAK A/S
Oslo Bolig- og Sparelag

Politihøgskolen

Regjeringsadvokaten
Riksantikvaren
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)

SAFO
Samskipnadsrådet
SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk
Sivilingeniørutdanningen i Narvik
Sivilombudsmannen
Skanska Norge
Skattedirektoratet
Standard Norge
Statens kartverk
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statsbygg
Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (anker STI)
Stiftelsen for samf. og næringslivsforskn. (SNF)
Stiftelsen Haukelandsbakken Studenthjem
Stiftelsen Rogalandsforskning
Stiftelsen Studentboliger i Levanger
Stiftelsen Studentenes Hus Steinkjer
Stiftelsen Studenterhjemmet av 1875
Stiftelsen studiehjem for unge piker
Stiftelsen Ådland studentheim Stord
Steinerskoleforbundet
Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre
Studentsamskipnaden for Sunnmøre
Studentsamskipnaden i Agder
Studentsamskipnaden i Bergen
Studentsamskipnaden i Bodø
Studentsamskipnaden i Buskerud
Studentsamskipnaden i Finnmark
Studentsamskipnaden i Harstad
Studentsamskipnaden i Hedmark
Studentsamskipnaden i Narvik
Studentsamskipnaden i Nesna
Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag
Studentsamskipnaden i Oppland
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Telemark
Studentsamskipnaden i Tromsø
Studentsamskipnaden i Trondheim
Studentsamskipnaden i Vestfold
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Studentsamskipnaden i Stord/Haugesund

Teknisk ukeblad
Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO)
Tekniske foreningers servicekontor (TFSK)
Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)
Teknologisk institutt
TKS Heis AS
Treforedlingsindustriens Bransjeforening
HSH
Trelastindustriens Landsforening (TL)

Unge funksjonshemmede
Universell - den nasjonale pådriverenheten i høyre utdanning
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitets- og høgskolerådet

Veidekke ASA

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Østlandsforskning

Til toppen