Forslag til endring i forskrift om drift av akvakulturanlegg § 48a

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.10.2012

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Fiskeridirektoratet
Kystverket
Mattilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Klima- og forurensningsdirektoratet
Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Sametinget
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
NHO
Kommunenes Sentralforbund
LO v/ Fellesforbundet
Finansnæringens hovedorganisasjon
Bellona
WWF
Natur og ungdom
Norske Lakseelver
Norges Jeger- og Fiskeforbund
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)
Nofima
Veterinærinstituttet
Norsk institutt for naturforskning

Til toppen