Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag til endring i lov om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven) og forskrift om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.12.2008

Vår ref.:

Se liste over høringsinstanser
  

 

Deres ref                         Vår ref    200804522-MKL           Dato 31.10.2008


 

Høring – forslag til permanent sprøyteromslov

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i sprøyteromsloven (midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika) og tilhørende forskrift (forskrift 17. desember 2004 nr. 1661 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika). Det foreslås at den midlertidige loven og forskriften videreføres på permanent basis.

Gjeldende sprøyteromslov trådte i kraft 17. desember 2004, og gjelder frem til og med 16. desember 2009. Forslaget innebærer at sprøyteromsordninger skal fortsette å være en valgfri tjeneste for kommunene, også etter prøveperiodens utløp. Overgangen fra midlertidig til permanent regulering nødvendiggjør enkelte endringer i det rettslige grunnlaget for sprøyteromsordningen. Dette omfatter i første rekke en endring av sprøyteromslovens virketid.

Høringsnotatet kan lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementets internettsider på følgende adresse:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

For at lovendringene skal kunne bli behandlet i inneværende stortingsperiode, og tre i kraft før den midlertidige sprøyteromsloven opphører å virke 17. desember 2009, har helse- og omsorgsministeren besluttet at høringsfristen begrenses til seks uker, jf. utredningsinstruksen punkt 5.2. Det bes derfor om at høringsuttalelser sendes innen 12. desember 2008 til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

Høringsuttalelser kan også innen samme frist sendes elektronisk til [email protected].

Papirversjon av høringsnotatet kan bestilles per e-post rettet til [email protected] eller telefon 22 24 87 05.


Med vennlig hilsen


Elisabeth Salvesen e.f.
avdelingsdirektør
         
                                                                  Mona Keiko Løken
                                                                  rådgiver

Lenke til brev i pdf-format

Høringsinstanser:

ACTIS
Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
ADHD-foreningen
Amnesty International Norge
Angstringen
Anonyme Alkoholikere
Aurora, Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Apotekforeningen
Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne-, ungdoms- og familieetaten
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Bergen tingrett
Blå Kors Norge
Borgarting lagmannsrett
Borgestadklinikken

Datatilsynet
DELTA
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske lægeforening
Departementene
Domstolsadministrasjonen

Fagforbundet
Fagrådet for psykiatri
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Familieterapi Instituttet
Fampo
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
Forbundet mot rusgift
Foreningen for human narkotikapolitikk
Forskningsstiftelsen FAFO
Forsvarergruppen av 1977
Frelsesarmeen
Frostating lagmannsrett
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesnemndene for sosiale saker

Galebevegelsen
Gatejuristen – Kirkens Bymisjon
Gulating lagmannsrett

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetilsynet i fylkene
HIV Norge
Høyesterett

Informasjonssenteret Hieronimus
Institutt for samfunnsforskning
IRIS

JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa

Kirkens Bymisjon
Kirkens sosialtjeneste
Klientaksjonen
Kommuneadvokaten i Oslo
Kontoret for voldsoffererstatning
Kriminalomsorgen, regionkontorene
KS – Kommunenes interesseorganisasjon

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets kommuner
Landets kontrollkommisjoner
Landets regionale helseforetak
Landets høgskoler (m/helse- og sosialfaglig utdannelse)
Landets pasientombud
Landets politidistrikt
Landets universiteter
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE Norge)
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP)
Landsforeningen for utekontakter
Landsforeningen for voldsofre
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LAR Nett Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt

Marborg
Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon
Mental Helse Norge

NA, Anonyme Narkomane
Nasjonale forskningsetiske komiteer REK
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges forskningsråd
Norges Juristforbund
Norsk Fengselstjenestemannsforbund
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk forum for terapeutiske samfunn
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk OCD-forening, Ananke
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)
Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Redaktørforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

OMOD (Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering)
Oslo politidistrikt
Oslo tingrett

Parat
Parat Helse
Politidirektoratet
Politiembetsmennens Landsforbund
Politiets Fellesforbund
PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
PRO-Sentret

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse (RBUP)
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rokkansenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforum for norske kollektiv
Sametinget
SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo
SINTEF Helse
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Statsadvokatembetene
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Kraft
Stiftelsen Menneskerettighetshuset – Human Rights House Foundation
Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre
Stiftelsen Rettferd for taperne
Straffedes organisasjon i Norge (SON)

TEKNA
Trondheim tingrett

Ungdom mot narkotika
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
Voksne for Barn

We Shall Overcome

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Samferdselsdepartementet (04.11.08) - Ingen merknader
Fiskeri- og kystdepartementet (05.11.08) - Ingen merknader
Domstoladministrasjonen (10.11.08) - Ingen merknader
Landsorganisasjonen i Norge (14.11.08) - Ingen merknader
Nærings- og handelsdepartementet (17.11.089 - Ingen merknader
Norsk Narkotikapolitiforening (10.11.08)
Gatejuristen (20.11.08)
Høgskolen i Bergen (17.11.08)
Arbeidsgiverforeningen Spekter (21.11.08) - Ingen merknader 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (26.11.08) - Ingen merknader
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon RIO (02.12.08)
Oslo kommune (01.12.08)
Høgskolen i Buskerud (28.11.08)
Oslo statsadvokatembeter (04.12.08)
Landsforbundet mot stoffmisbruk (05.12.08)
Barneombudet (05.12.08)
Troms politidistrikt (10.12.08)
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (09.12.08) - Ingen merknader
Foreningen for human narkotikapolitikk (11.12.08)
Ungdom Mot Narkotika (03.12.08)
Samarbeidsforum for norske kollektiv (11.12.08)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (11.12.08) - Ingen merknader
Landbruks- og matdepartementet (10.12.08)  Ingen merknader
Norsk Psykologforening (12.12.08)
Kirken Bymision (10.12.08)
Kunnskapsdepartementet (10.12.08) - Ingen merknader
Blå Kors (12.12.08)
Forbundet Mot Rusgift (12.12.08)
ACTIS Rusfeltets samarbeidsorgan (12.12.08)
Fagrådet innen Rusfelt i Norge (11.12.08)
Sande kommune (12.12.08)
Kriminalomsorgen i region sør (12.12.08)
Bergen kommune (11.11.08)
Rusbehandling Midt-Norge (11.12.08)
Forskningsrådet (10.12.08)
Politidirektoratet (27.11.08)
Gudbrandsdal politidistrikt (12.12.08)
Drammen kommune (09.12.08)
Universitet i Tromsø (09.12.08)
Høyesteretts kontor (08.12.08)
Norsk Sykepleierforbund (11.12.08)
Justis- og politidepartementet (15.12.08)
Riksadvokaten (10.12.08)
Tyrilistiftelsen (16.12.08)
Fellesorganisasjonen (16.12.08)
Barne- og likestillingsdepartementet (22.12.08)
Trondheim kommune (15.12.08)
Oslo kommune (22.12.08)
Helse Nord RHF (16.12.08)
Drammen Kommune (22.12.08)
den norske legeforening (05.12.08)
Datatilsynet (12.12.08) 
Utenriksdepartementet (18.12.08)


 

Til toppen