Forslag til endringar i forskrift om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova mv.

Departementet foreslår i dette høyringsnotatet å utvide verkeområdet til forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova (OTG-forskriften på bokmål – LBG-forskrifta på nynorsk). Forskrifta gjeld i dag ved brot på havressurslova og føresegner fastsette i medhald av denne lova. Høyringsforslaget inneber at forskrifta også vil gjelde brot på deltakarlova og føresegner fastsette i medhald av denne. Vi legg også opp til enkelte endringar i denne forskrifta og i andre forskrifter som ein følgje av det endra verkeområdet. Den viktigaste praktiske konsekvensen av forslaget er at fiskeriforvaltninga vil kunne påleggje lovbrotsgebyr (overtredelsesgebyr på bokmål) og tvangsmulkt ved brot på deltakarlova på same måte som ved brot på havressurslova.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.01.2017