Høring om forslag til endringer i alkohollovgivningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.12.2009

Resultat av behandlingen: Prop. 48 L (2010–2011)