Forslag til endringer i forskrift om avgifter til Patentstyret

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.02.2009

HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM AVGIFTER TIL PATENTSTYRET


Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 18. desember 2007 nr. 1586 om avgifter til Patentstyret mv. (avgiftsforskriften). 

1. INNLEDNING


Endringene som foreslås her er i hovedsak av strukturell og språklig karakter, som er ment å gjøre regelverket mer brukervennlig. Det forslås imidlertid en endring av materiell karakter i forhold til gjeldende avgiftsforskrift § 1.

Avgiftsforskriften § 1 foreslås splittet opp i to bestemmelser, §§ 1a og 1b. Ny § 1a vil regulere de ulike måter en søknad om varemerke-, design- eller patentbeskyttelse, eller et dokument kan leveres med rettsvirkning. Ny § 1b regulerer rettsvirkningen av å levere søknad eller dokument i samsvar med § 1a. Endringene vil bringe Patentstyrets regelverk og praksis på linje med andre land og mellomstatlige organisasjoner, og vil innebære en klar fordel for søkerne, i og med at søkerne ved levering av søknad som oppfyller bestemte vilkår, nå kan få godkjent leveringsdag for søknad på en helg- eller helligdag.
 
Avgiftsforskriften § 2 foreslås splittet opp i to bestemmelser, §§ 2a og 2b. Ny § 2a regulerer frist for betaling av avgift og ulike betalingsmåter, mens § 2b gir regler for når Patentstyret vil anse en avgift for å være betalt. Denne endringen er ikke av materiell art, men mer en presisering og tydeliggjøring av dagens praksis som bidrar til at bestemmelsen blir mer leservennlig.

Det foreslås videre innført et eget kapittel for bestemmelser som gjelder avgift på klage til Patentstyrets annen avdeling, uavhengig av fagområde. Denne endringen er av teknisk karakter og vil gjøre det lettere for brukerne av avgiftsforskriften å finne frem til rette bestemmelser.

2. NÆRMERE OM AVGIFTSFORSKRIFTEN § 1

2.1 Gjeldende bestemmelse og praksis


Gjeldende praksis er at et dokument som leveres fysisk til Patentstyret i åpningstiden, anses som innkommet den samme dagen, jf. avgiftsforskriften § 1 første og annet ledd. Leveres et dokument i Patentstyrets postkasse etter åpningstiden (for eksempel etter kl 16), vil dokumentet først anses innkommet neste virkedag, jf. § 1 tredje ledd.

Ordlyden i bestemmelsens fjerde ledd skaper imidlertid usikkerhet blant brukerne om leveringsdag. Den som ønsker å registrere et varemerke eller en design, eller ønsker å få patent på en oppfinnelse, kan i dag sende en sikker elektronisk søknad gjennom Altinn. Hvilken leveringsdag (søknadsdag) søknaden får, avhenger imidlertid av hvilken dag den ble sendt inn via Altinn. Fjerde ledd sier at et dokument som er overført til Patentstyret elektronisk eller med telefaks, anses innkommet når dokumentet er loggført som mottatt av Patentstyrets datasystem eller når telefaksen er mottatt komplett i Patentstyret.

For elektronisk oversendelse via Altinn, tolkes ordlyden i samsvar med tredje ledd. Opplysninger i Altinn blir manuelt ført inn i Patentstyrets databaser. En søknad som sendes via Altinn på en vanlig hverdag etter kl. 16, men før kl. 24, vil bli ansett som innkommet denne dagen. Sendes søknaden derimot inn på en lørdag (eller helligdag), vil søknaden først bli ansett som innkommet i Patentstyret førstkommende virkedag. Loggføringen avhenger således av om søknaden sendes inn en virkedag eller helligdag. 
Når det gjelder oversendelse per telefaks er regelen at Patentstyret godkjenner mottak av dokumenter via telefaks helt frem til midnatt – så fremt det mottas på en virkedag. Telefaks som sendes til Patentstyret natt til lørdag, blir registrert som innkommet førstkommende virkedag. Starter en oversendelse av dokumenter via telefaks fredag kveld kl. 23.55 og klokken passerer midnatt før Patentstyret har mottatt komplett elektronisk overføring (for eksempel lørdag kl. 00.02), blir loggføringsdagen – og mottaksdagen – førstkommende virkedag, normalt en mandag. Bestemmelsens fjerde ledd må leses sammen med første, annet og tredje ledd.

Samme praksis gjelder for dokumenter som sendes via e-post. Skillepunktet er midnatt på en hverdag og første virkedag etter helg- eller helligdag blir leveringsdag.

Det er først og fremst stiftelse av ny rettighet ved levering av ny søknad uten prioritet hvor søker kan tro at han har fått en tidligere leveringsdag i Patentstyret enn det tilfellet vil være. Eksempel her er en søknad som er sendt inn via Altinn på en helligdag, hvor den faktiske leveringsdagen i Patentstyret vil være førstkommende virkedag. Når det gjelder besvarelse av brev fra Patentstyret hvor svarfristen utløper på en helg- eller helligdag, vil fristen automatisk forskyves til første virkedag. Dette følger eksempelvis av varemerkeforskriften § 55. Ved levering av søknad med prioritet vil en prioritetsfrist for Patentstyrets vedkommende aldri utløpe en helg eller helligdag, men forskyves til første virkedag, jf. Pariskonvensjonen artikkel 4.C-(1) til (3).

2.2 Endringsforslag 


Vi mener det er behov for tydeliggjøring av gjeldende bestemmelser, og forslår derfor at § 1 splittes i §§ 1a og 1b.

Ny § 1a vil regulere de ulike måter en søknad om varemerke, design eller patent, eller et dokument kan leveres med rettsvirkning. En søknad vil kunne være en stiftelse av ny rettighet eller søknad basert på prioritet fra annen søknad i annet land. Et dokument kan være besvarelse av skriv fra Patentstyret eller annen korrespondanse.

Det er kun levering til Altinn og Patentstyret som kan gi rettsvirkning for søker, innehaver eller tredjemann. Rettsvirkninger kan eksempelvis være å kunne få leveringsdato for søknaden eller dokumentet, eller avbryte en frist som Patentstyret har satt eller som følger av lov og forskrift.

Bestemmelsen presiserer i annet og tredje ledd ulike leveringsmåter for en søknad og et dokument. For å sikre mottak til riktig sted samt sikre at dokumentet som leveres faktisk er i stand til å avbryte en løpende frist med rettsvirkning for innsenderen, vises det i den nye bestemmelsen til Patentstyrets offisielle e-postadresse samt Patentstyrets offisielle telefaksnummer. Riktig adresse og faksnummer er viktig for å sikre at en eventuell frist avbrytes, og for å sikre at innsenderen får godkjent leveringsdato. Innsendelse til en saksbehandlers e-postadresse vil ikke få virkning som fristavbrytelse, og søker kan dermed ikke forvente at dokumentet blir loggført i Patentstyrets database. Dette fordi en saksbehandler kan være fraværende, i permisjon eller ha sluttet. Et offisielt faksnummer vil gi bedre kontroll med tiden for eksempel i forbindelse med overgang fra sommer- og vintertid for å sikre at innsender får anmerket korrekt tidsangivelse. 

Ny § 1b regulerer rettsvirkningen av å levere søknad eller dokument i samsvar med § 1a. Endringen i bestemmelsens ordlyd og dermed Patentstyrets praksis vil innebære bedre samsvar med brukernes forventninger, og forhold til europeisk praksis. Praksis i for eksempel Sverige, OHIM  og EPO  er at leveringsdag for en søknad og et dokument er den dagen søknaden eller dokumentet blir mottatt, uavhengig om det er på en virkedag eller en helligdag. § 1b første ledd presiserer at ved elektronisk overføring til Altinn eller Patentstyret, kan leveringsdag være både virkedag og helligdag. En søknad eller et dokument anses som levert når Altinn eller Patentstyrets datasystem har loggført overføringen som mottatt. Annet ledd gir regler for når søknad eller dokument anses som mottatt når disse leveres på de ulike måtene; elektronisk overføring til Altinn eller til Patentstyret, per telefaks eller per papirformat.

3. NÆRMERE OM AVGIFTSFORSKRIFTEN § 2


Gjeldende forskrift § 2 foreslås splittet i to bestemmelser, §§ 2a og 2b. Ny § 2a vil regulere frist for betaling av avgift. Videre fastsettes det i bestemmelsen at betaler må benytte informasjon som fremkommer av faktura hvis faktura er sendt, eller sette inn angitt avgift til Patentstyrets konto. Selv om bestemmelsen ikke viser til at betaling av avgift kan skje med kontanter på Patentstyrets kontor, følger det av sentralbankloven og finansavtaleloven at forbruker har rett til å benytte kontantbetaling ved oppgjør . Det vurderes ikke å være behov for å ta inn en særskilt bestemmelse om dette i ny § 2a.

Ny § 2b bestemmer når Patentstyret skal anse en avgift for å være betalt. Det presiseres i fjerde ledd at avgift som ikke betales eller betales etter fristene nevnt i § 2a første ledd, ikke vil oppnå rettsvirkninger som for eksempel å avbryte en løpende frist. I femte ledd gis det mulighet for Patentstyret til å anse en for sent innkommet betaling som rettidig, hvis betaleren kan bevise at det er gitt ugjenkallelig betalingsordre før fristens utløp.

4. NYTT KAPITTEL OM AVGIFT VED KLAGE


I gjeldende forskrift finner vi bestemmelser om avgift for klage til Patentstyrets annen avdeling i hvert av kapitlene knyttet til det enkelte fagområdet. Dette gjelder forskriften § 9 (varemerke), §§ 21 og 38 (patent), § 45 (design) og § 52 fjerde og femte ledd (administrativ overprøving for registreringer av foretaksnavn).

For å gjøre regelverket mer brukervennlige foreslås det å samle bestemmelsene i et eget kapittel om avgifter ved klage, nytt kapittel 4a. Bestemmelsene er også språklig revidert, for å gjøre bestemmelsene mer leservennlige. Det gis for eksempel ikke lenger spesifikke henvisninger til bestemmelser i særlover.

5. HENVISNINGER OG IKRAFTTREDELSE


De ovenfor foreslåtte endringer medfører at henvisningen i avgiftsforskriften § 38 første ledd må endres. I og med at gjeldende § 38 annet og tredje ledd blir flyttet til nytt kapittel 4a, forslås hele § 38 opphevet og første ledd fastsatt som ny § 38 med riktig henvisning.

Videre er det behov for endring i henvisningen til avgiftsforskriften i forskrift av 24. juni 2005 nr. 718 om ansvarsmerker. Ansvarsmerkeforskriften viser i § 2 annet ledd til tidligere avgiftsforskrift, og ble ikke endret da avgiftsforskriften ble fastsatt som ny i desember 2007. Det forslås derfor at dette rettes opp samtidig med endringsforskriften.

Det er Barne- og likestillingsdepartementet som fastsetter endringer i ansvarsmerkeforskriften.

Med bakgrunn i at de forslåtte materielle endringene i nye §§ 1a og 1b er til fordel for Patentstyrets kunder, og at de øvrige endringene som foreslås skal gjøre regelverket mer brukervennlig, foreslås det at endringene trer i kraft med umiddelbar virkning etter vedtakelse. 

6. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER


Endringene vil medføre noe omlegging av rutiner i Patentstyret og for Altinn.
Utover dette innebærer de her forslåtte endringene ingen særlige økonomiske og administrative konsekvenser for søkerne, innehaverne, tredjemenn eller for Patentstyret.

7. HØRINGSFRIST


Vi ber om at eventuelle merknader til forslaget til endringer i avgiftsforskriften sendes innen 13. februar 2008.

Gjeldende forskrift finnes via denne lenken til lovdata:
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20071218-1586.html

Høringsuttalelser bes fortrinnsvis sendt på e-post til postmottak@nhd.dep.no.

Med hilsen


Per E. Nilsen (e.f.)
avdelingsdirektør


Trine S. Lindgren
rådgiver


Kopi:
Patentstyret

Til toppen