Forslag til endringer i lov om Innovasjon Norge

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.01.2013

Vår ref.:

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til endringer i lov av 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge. 

Bakgrunnen for, og forslag til og vurdering av endringene, framgår av brevets vedlegg.  

Frist for eventuelle merknader er 30. januar 2013.

 

Med hilsen

 

Bjørn Kåre Molvik (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Solveig Brekke Fjeldheim
                                                                                          seniorrådgiver

 

 

Finnmark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Akershus fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Oslo kommune
Kommunal- og regionaldepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Forsvarsdepartementet
Finansdepartementet
Utenriksdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Sametinget
Innovasjon Norge

Til toppen