Forslag til forenkling av underskritskrav ved elektronisk innsending til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.10.2009

Vår ref.: 200902721-1

Nærings- og handelsdepartementet sender forslag til forenkling av underskriftskrav ved elektronisk innsending av meldinger til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret på høring.

Nærings- og handelsdepartementet foreslår endringer i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret (enhetsregisterloven) og i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av fore-tak (foretaksregisterloven) med tilhørende forskrifter. Forslagene innebærer at reglene for hvem som skal underskrive elektroniske meldinger til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret gjøres enklere. Konkret foreslår departementet at fullmakt til å signere meldingene elektronisk kan delegeres til en person som foretaket peker ut ved hjelp av administratorrettighetene i Altinn. Formålet med endringene er å legge til rette for økt elektronisk innsending av meldinger til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.

Elektronisk innsending av meldinger til Brønnøysundregistrene forenkler hverdagen for aktørene i næringslivet og forkorter saksbehandlings¬tiden ved registrene. Andelen elektroniske meldinger til Foretaksregisteret økte fra ca. 12 prosent i begyn¬nelsen av 2007, til ca. 36 prosent per mai 2009. Per i dag leveres ca. 45 prosent av meldingene til Enhetsregisteret elektronisk. Departementet har en målsetting om at andelen elektroniske meldinger skal ligge på 95 prosent innen utgangen av 2012, og økningen så langt er lavere enn Brønnøysundregistrenes og Nærings- og handelsdepartementets målsetning. Vi ønsker med dette forslaget å legge bedre til rette for å øke den elektroniske meldings-innkomsten.

Forslaget er utarbeidet i samarbeid med Brønnøysundregistrene. 

Høringsfristen settes til 8. oktober 2009. Vi ber om at høringssvarene også sendes elektronisk til postmottak@nhd.dep.no.

Vi ber om at høringsinstansene sender høringen til ev. underliggende etater som kan være interessert i å se på forslaget.

Med hilsen
Elisabeth Berger (e.f.)
underdirektør

Christian Gløersen
rådgiver

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
HSH
Konkurransetilsynet
Konkursrådet
Kredittilsynet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
NARF
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norske Inkassobyråers Forening
Næringslivets hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Økonomiforbundet

 

Til toppen