Forslag til forskrift til den nye mineralloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.11.2009

Vår ref.: 200903360-2/CGL

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift til den nye mineralloven.

 

       Stortinget vedtok i juni i år en ny minerallov, jf. Ot.prp. nr. 43 (2008-2009) om lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) og innstillingen fra Stortingets næringskomité, Innst. O. nr. 89 (2008-2009). Lov 19. juni 2009 nr. 101 om lov om erverv og utvinning av mineralressurser ble sanksjonert samme dag. Loven skal tre i kraft 1. januar 2010.

 

Loven skal på enkelte områder utfylles av forskriftsbestemmelser. Som det fremgår av lovens forarbeider gjelder dette bestemmelser av mer teknisk karakter som det er hensiktsmessig å fastsette i forskrifter fremfor regulering i formell lov. Av hensyn til brukervennligheten foreslås det en felles forskrift med inndeling som følger systematikken i loven. Det foreslås også enkelte mindre endringer i tinglysingsforskriften, som ligger under Justisdepartementets ansvarsområde.

 

Denne høringen omfatter forslag til forskriftsbestemmelser som må være på plass for at loven skal kunne tre i kraft. Forskriften er utarbeidet i samråd med Bergvesenet som fra lovens ikrafttredelse skifter navn til Direktoratet for mineralforvaltning. Ved utformingen av forslaget følger departementet opp føringene fra Ot.prp. nr. 43 (2008-2009.

 

Forslaget omhandler omfanget av undersøkelses- og utvinningsområdene, justerte satser for behandlingsgebyr av søknader, justerte satser for avgifter til staten for opprettholdelse av mineralrettigheter, forslag til sats for forhøyet grunneieravgift i Finnmark, og om mineralloven skal gis anvendelse for Jan Mayen. For øvrig viser departementet til høringsnotatets kapittel 4.2 Opplysninger om drift, der vi ber om høringsinstansenes syn på om det bør innføres en plikt for mineralselskaper til å sende inn en sluttrapport ved avslutning av gruvedriften.

 

Etter mineralloven § 55 kan departementet gi forskrifter om gebyrer for tilsyn etter mineralloven. Det vil i denne omgang ikke bli foreslått regler om gebyr for Direktoratet for mineralforvaltning sin tilsynsvirksomhet etter mineralloven. Det er behov for en nærmere utredning før det kan legges frem forslag om dette.

 

Høringsfristen settes til 9. november 2009. Det vil ikke bli gitt fristutsettelse, idet loven med tilhørende forskrift skal tre i kraft fra nyttår.

 

Vi ber om at høringssvarene også sendes elektronisk til: postmottak@nhd.dep.no. Vi ber dessuten om at høringsinstansene sender høringen til andre som kan ha interesse av eller synspunkter på forslaget, for eksempel underliggende etater.

 

 

Med hilsen

Tom Hugo-Sørensen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                         

Elisabeth Berger

underdirektør

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Olje- og energidepartementet

Utenriksdepartementet

Alle fylkeskommunene

Alle fylkesmennene

Bergvesenet

Brønnøy kommune

Finnmarkseiendommen

Kommunenes Sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge

Larvik kommune

Miljøstiftelsen Bellona

Norges Bondelag

Norges geologiske undersøkelse

Norges Juristforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Bergforening

Norsk Bergindustri

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Norskog

Næringslivets hovedorganisasjon

Rana kommune

Sametinget

Sokndal kommune

Statens forurensningstilsyn

Statens kartverk

Statskog SF
Sør-Varanger kommune

Til toppen