Forslag til hjemmel i legemiddelloven for å pålegge legemiddelformidlere plikter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.12.2012

Resultat av høring:

Prop. 168 L

(2012–2013)
Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Endringer i legemiddelloven (tiltak mot falske legemidler)

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 31. mai 2013, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)