Forslag til lov om bruk av levende biologisk materiale fra dyr ved medisinsk behandling av mennesker

Høringsfrist 23.01.2007

(Xenotransplantasjon)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

(Xenotransplantasjonsloven)

Høringsfrist: 23.01.2007

Høringsuttalelser i PDF-format :

Den Norske Advokatforeningen (15.11.06) Ingen merknader

Finansnæringens Hovedorganisasjon (16.11.06)

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (15.11.06) Ingen merknader

Olje- og energidepartementet (17.11.06) Ingen merknader

Barne- og likestillingsdepartementet (22.11.06) Ingen merknader

Helse Øst RHF (20.11.06) Ingen merknader

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (28.11.06) Ingen merknader

Patentstyret (08.01.07)

Legemiddelindustriforeningen (11.01.07) Ingen merknader

Norges Juristforbund (11.01.07) Ingen merknader

Fiskeri- og kystdepartementet (12.01.07)

Norsk Revmatikerforbund (10.01.07) Ingen merknader

Kommunal- og regionaldepartementet (18.01.07) Ingen merknader

Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF(17.01.07)

Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Vedlegg1

Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Vedlegg1

Nasjonalt folkehelseinstitutt (16.01.07)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (17.01.07) Ingen merknader

Ullevål universitetssykehus HF (15.01.07)

Diakonhjemmets sykehus (09.01.07) Ingen merknader

Mattilsynet (12.01.07)

Miljøverndepartementet (22.01.07) Ingen merknader

Arbeids- og velferdsdirektoratet (17.01. 07)

NITO Bioingeniørfaglig institutt (22.01.07) Ingen merknader

Kunnskapsdepartementet (18.01.07)

Rådet for dyreetikk (19.01.07)

Utenriksdepartementet (22.01.07) Ingen merknader

Statens helsetilsyn (23.01.07)

Sosial- og helsedirektoratet (23.01.07)

Norges veterinærhøgskole (23.01.07)

Kreftforeningen (22.01.07)

Norsk Pasientskadeerstatning (23.01.07)

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (23.01.07)

Akershus universitetssykehus HF (19.01.07)

Forsøksdyrutvalget (22.01.07)

I forbindelse med høringen om forslag til lov om xenotransplantasjon, har departementet gjennom en organisert e-postaksjon pr. 23. januar 2007 mottatt 34 e-poster med oppfordring om å stoppe xenotransplantasjon i Norge. Her gjengis en av e-postene:

Stopp xenotransplantasjon i Norge

Den norske lægeforening (18.01.07)

Universitetet i Bergen (23.01.07)

Universitetet i Bergen - Vedlegg 1

Universitetet i Bergen - Vedlegg 2

Næringslivets hovedorganisasjon (22.01.07)

NOAH-for dyrs rettigheter (24.01.07)

Landsforeningen for hjerte-og lungesyke (22.01.07)

Statens Legemiddelverk (25.01.2007)

Landsorganisasjonen i Norge (24.01.07)

Dyrevernalliansen (19.01.07)

Veterinærinstituttet (23.01.07)

Norges Forskningsråd (26.01.07)

Dyrebeskyttelsen i Norge (23.01.07)

Norges Ingeniør-og Teknologiorganisasjon (25.01.06)

Justis-og Politidepartementet (26.01.07)

Universitetet i Oslo (26.01.07)

Landbruks-og matdepartementet (31.01.07)

Nærings-og handelsdepartementet (31.01.07) Ingen merknader

Helse Førde HF (01.02.07)

Bioteknologinemnda (31.01.07)

De nasjonale forskningsetiske komiteer (14.03.07)

Til toppen