Høring - Utkast til ny lov om næringsrettede beredskapstiltak og endringer i NAV-loven §§ 10 og 11

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2010

Vår ref.: 201003013-1/LIM

 

Med dette sender Nærings- og handelsdepartementet utkast til ny lov om næringsrettede beredskapstiltak og endringer i NAV-loven §§ 10 og 11 på høring. Den nye loven om næringsrettede beredskapstiltak vil erstatte gjeldende lov om forsynings- og beredskapstiltak av 14. desember 1956. De foreslåtte endringene i NAV-loven er utarbeidet i samarbeid med Arbeidsdepartementet.

Høringsnotat med forslag følger vedlagt. Dokumentene er også tilgjengelig på www.nhd.no

Høringsuttalelsene sendes Nærings- og handelsdepartementet, Administrasjonsavdelingen, Postboks 8014 Dep, 0030 Oslo innen 1. oktober 2010. Det er ønskelig at høringsuttalelsene i tillegg til papirversjonen også sendes på e-post til postmottak@nhd.dep.no

 Vi ber om at høringsinstansene selv forelegger forslaget for relevante underliggende organer og videresender til aktuelle organisasjoner som ikke står på adresselisten.

Spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Lisbeth Muhr lisbeth.muhr@nhd.dep.no
22 24 65 64, avdelingsdirektør Bjørn Tørmo bjorn.tormo@nhd.dep.no 22 24 65 70 eller seniorrådgiver Christian Braae-Johannessen christian.braae-johannessen@nhd.dep.no 22 24 02 44.

Med hilsen

Fartein Sætre (e.f.)
ekspedisjonssjef
Lisbeth Muhr
seniorrådgiver

                                                                               
                                                                                                                       


Vedlegg: Høringsnotat

Departementene
Fylkesmennene
Sysselmannen på Svalbard
Fylkeskommunene
Kommunene
Næringslivets Hovedorganisasjon
HSH
Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg (EBA)
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Norges Colonialgrossisters Forbund
Norges bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Spekter
Kommunenes Sentralforbund
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Brønnøysundregistrene
Skattedirektoratet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Konkurransetilsynet
Sametinget
Nortura
Tine
Norske Felleskjøp
Rådet for matvareberedskap
Bygg- og anleggsledelsen
Forsikringsforum
Nortrashipledelsen
Eksportutvalget for fisk
Finansnæringens fellesorganisasjon
Apotekforeningen
Legemiddelindustrien (LMI)
Norges råfisklag
Dagligvareleverandørenes forening (DLF)

Til toppen