Søknad om tillatelse til opprettelse av datterselskap i Sverige - Gard Marine & Energy Limited

Finansdepartementet gav 29. april 2008 Gard AS tillatelse til å opprette datterselskap i Sverige - Gard Marine & Energy Limited.

Gard AS
Postboks 600
4809 Arendal

 

 


       
Deres ref                                         Vår ref                                                         Dato
                                                03/3538 FM GKB                                             29.04.2008

 

 

Søknad om tillatelse til opprettelse av datterselskap i Sverige - Gard Marine & Energy Limited


Det vises til søknad fra Gard AS til Finansdepartementet 28. september 2007 der det på vegne av Gard Marine & Energy Limited søkes om tillatelse til å opprette et heleid datterselskap i Sverige. Det vises videre til Kredittilsynets tilråding til Finansdepartementet 7. november 2007, Kredittilsynets korrespondanse med Gard AS i anledning søknaden samt tidligere korrespondanse i forbindelse med den opprinnelige etableringen på Bermuda og den påfølgende filialetableringen i Norge.


Finansdepartementet gir Gard Marine & Energy Limited (Bermuda) tillatelse til å etablere datterselskap i Sverige (Gard Marine & Energy Försäkring AB).


Tillatelsen gis på følgende vilkår:

          1. Gard AS skal ikke drive forsikringsvirksomhet i Norge på vegne av Gard Marine
              & Energy Försäkring AB.

          2. Gard Marine & Energy Försäkring AB inkluderes i konsolideringsgrunnlaget
 
som nevnt i Finansdepartementets brev 27. januar 2007 (vilkårene 1, 7 og 8), jf.
finansieringsvirksomhetsloven § 2a-9.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                    Erling G. Rikheim
                                                                                    avdelingsdirektør


Gjenpart: Kredittilsynet