Gjenoppbygging av kultursektoren - delrapport juni 2021

Pandemiens påvirkning på publikum.

Gjennomgang av kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren og stimuleringsordning for kulturlivet.

Kulturrådet og Norsk filminstitutt (NFI) fikk våren 2021 i oppdrag av
Kulturdepartementet å kartlegge og analysere konsekvensene av koronapandemien og vurdere virkemidler for å gjenoppbygge kultursektoren. Departementet ba om en delleveranse før sommeren 2021 og en sluttleveranse i desember samme år.

Rapportens publikumsundersøkelse er utført av Norsk publikumsutvikling i samarbeid med blant andre Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt, og er foretatt blant publikum ved 41 norske institusjoner og kulturaktører, og omfatter 5 349 respondenter.