Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen - Skagerrak: Mandat for faggruppe

Det skal utarbeides en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen – Skagerrak. Styringsgruppen for helhetlig forvaltning av norske havområder har fastsatt mandat for arbeidet i faggruppen som skal utarbeide det faglige grunnlaget for planen.

Faggruppen skal bestå av representanter for Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Klima- og forurensningsdirektoratet, Kystverket, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norsk institutt for naturforskning, Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for vannforskning, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Statens strålevern. Klima- og forurensningsdirektoratet skal lede faggruppen. Mandat for faggruppen følger vedlagt.

Vi viser til arbeidet med en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen – Skagerrak, og mandat for første fase av arbeidet datert 9. april 2008. 

Bakgrunn

Det skal utarbeides en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Regjeringen signaliserte i St.meld. nr. 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) at denne vil danne utgangspunkt for arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner for andre norske havområder. Stortinget har gjennom behandlingen av forvaltningsplanen gitt sin tilslutning til utarbeiding av helhetlige forvaltningsplaner for de andre havområdene. Det er et nasjonalt mål at det skal utarbeides helhetlige og økosystembaserte forvaltningsplaner for alle norske havområder innen 2015, jf. St.meld. nr. 26 (2006–2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Regjeringen har i sin politiske plattform (Soria Moria II, side 58) sagt at den vil ”ta sikte på å legge fram en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen” i inneværende stortingsperiode, det vil si innen våren 2013.

Nordsjøen – Skagerrak er et havområde som er delt mellom en rekke land. Det er derfor viktig at arbeidet med forvaltningsplanen for norsk del av havområdet sees i sammenheng med internasjonalt arbeid med Nordsjøen innenfor OSPAR-konvensjonen, EUs havstrategidirektiv og Det internasjonale råd for havforskning (ICES).

Arbeidet med forvaltningsplanen vil koordineres av en styringsgruppe bestående av Miljøverndepartementet (leder), Fiskeri- og kystdepartementet, Olje- og energidepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Finansdepartementet og Justisdepartementet. Styringsgruppen har fastsatt mandat for arbeidet i faggruppen som skal utarbeide det faglige grunnlaget for helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen – Skagerrak.

Miljøverndepartementet gir med dette på vegne av styringsgruppen mandat til fagetatene for arbeid med det faglige grunnlaget til forvaltningsplanen. Arbeidet skal baseres på eksisterende kunnskap og skal gjennomføres i perioden 2010 til 2012. Faggruppen skal bestå av representanter for Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Klima- og forurensningsdirektoratet, Kystverket, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norsk institutt for naturforskning, Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for vannforskning, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Statens strålevern. Klima- og forurensningsdirektoratet skal lede faggruppen. Mandatet for faggruppen følger vedlagt.


Styringsgruppen ber hver institusjon om å oppnevne en fast kontaktperson for arbeidet i faggruppen. Denne personen bør være kontaktperson for kontakt mellom institusjonen og departement/styringsgruppen underveis i arbeidet. Institusjonene og faggruppen involverer selv øvrige representanter for institusjonene som skal delta i arbeidet.

 

Med hilsen

 

Per W. Schive (e.f.)
avdelingsdirektør 

 Geir Klaveness
 seniorrådgiver

Vedlegg:

Mandat for faggruppe for helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak (pdf)

Framdrifts- og milepælsplan faggruppen for Nordsjøen - Skagerrak (pdf)

Adresseliste:

Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim
Fiskeridirektoratet, Postboks 2009 Nordnes, 5817 Bergen
Havforskningsinstituttet, Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen
Klima- og forurensningsdirektoratet, Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Kystverket, Serviceboks 2, 6025 Ålesund
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Postboks 2029 Nordnes, 5817 Bergen
Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo
Norsk institutt for naturforskning, Postboks 5685 Sluppen, 7485 Trondheim
Norsk institutt for luftforskning, Postboks 100, 2027 Kjeller
Norsk institutt for vannforskning, Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Oljedirektoratet, Professor Olav Hanssens vei 10, Postboks 600, 4003 Stavanger
Petroleumstilsynet, Professor Olav Hanssens vei 10, Postboks 599, 4003 Stavanger
Sjøfartsdirektoratet, Postboks 2222, 5509 Haugesund
Statens strålevern, Postboks 55, 1332 Østerås

Kopi:
Fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Utenriksdepartementet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Finansdepartementet
Justisdepartementet