Høring - forslag om endringer i reglene om tollmyndighetenes adgang til undersøkelse på person

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.06.2012

Vår ref.: 11/394 SL KrJ/KR

Høring -  forslag om endringer i reglene om tollmyndighetenes adgang til undersøkelse på person

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i tollforskriften. Endringene som foreslås, innebærer at tollmyndighetene ved hjelp av såkalte lavdose røntgenmaskiner gis adgang til gjennomlysning av den kontrollerte for å avdekke innvendig smugling i kroppens hulrom. Før tollmyndighetene kan iverksette slik kontroll, foreslår departementet at det stilles krav om mistanke om innvendig smugling og samtykke fra den kontrollerte.

Erfaringer fra andre lands tollmyndigheter, viser at slike røntgenmaskiner vil kunne gi en sikrere og mer effektiv kontroll rettet mot innvendig smugling.

Høringsnotatet følger vedlagt, og er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om forslaget bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 20. juni 2012. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Helle Harbou-Hals  e.f.
avdelingsdirektør
                                                                     Unni Raadim
                                                                     lovrådgiver
Vedlegg

 

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Akademikerne Akersg. 16 0158 OSLO
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske kreftforening Postboks 4 Sentrum 0101 OSLO
Den norske legeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)  Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Folkehelseinstituttet  Postboks 4404 Nydalen 0403 OSLO
Forum for Reise og Handel Postboks 145 1371 ASKER
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
KRIPOS Postboks 8163 Dep 0034 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Likestillings- og diskrimineringsombudet Postboks 8048 Dep 0031 OSLO
Norges Handikapforbund Postboks 9217 Grønland 0134 OSLO
Norges Juristforbund Kristian Augusts g. 9 0164 OSLO
Norsk Radiografforbund Rådhusgata 4 0151 OSLO
Norsk Øko-forum (NØF) Postboks 2853 Tøyen 0653 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 OSLO
Regjeringsadvokaten Postboks 8012 Dep 0030 OSLO
Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 OSLO
Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon Kronprinsesse Marthas plass 1 0160 OSLO
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Statens Strålevern Postboks 55 1332 ØSTERÅS
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
Unio Stortingsgata 2 0158 OSLO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO
ØKOKRIM Postboks 8193 Dep 0034 OSLO

 

Til toppen