Høringer

Høring - Direktiv 2018/844/EU om endring av bygningsenergidirektivet

Olje- og energidepartementet sender med dette direktiv 2018/844/EU om endring i bygningsenergidirektivet av 30. mai 2018 på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.12.2018

Vår ref.: 18/1415

EUs første bygningsenergidirektiv ble vedtatt i EU i 2002 (bygningsenergidirektiv I, 2002/91/EC). Bygningsenergidirektiv I er innlemmet i norsk rett og er en del av EØS-avtalen. Direktivet ble revidert i 2010 (bygningsenergidirektiv II, 2010/31/EU). . Bygningsenergidirektiv II var på offentlig høring i Norge i 2010. Regjeringen har bestemt at bygningsenergidirektiv II skal innlemmes i EØS-avtalen med nødvendige tilpasninger, og det arbeides med utkast til EØS-komitévedtak.

EU-kommisjonen fremmet i november 2016 forslag til endringer i bygningsenergidirektiv II. Den 30. mai 2018 vedtok EU endringer i direktivet (2018/844/EU). Dette endringsdirektivet ble publisert i Official Journal 19. juni 2018. Innholdet i endringene til bygningsenergidirektivet er nærmere beskrevet i et EØS-notat på regjeringen.no.

Olje- og energidepartementet ønsker synspunkter på direktiv 2018/844/EU om endringer i bygningsenergidirektivet med henblikk på forberedelse av saken i EØS-komiteen.

Dokumenter

Endringsdirektivet fremkommer som tillegg og endringer til bygningsenergidirektiv II og må leses sammen med denne direktivteksten for å gi et fullstendig bilde av bygningsenergidirektivets bestemmelser.

Høringsfrist

Med henblikk på forberedelse av saken om direktiv om endringer i bygningsenergidirektivet fra 2018 i EØS-komiteen anmodes det om synspunkter på endringsdirektivet innen 5. desember 2018.

Med hilsen

Sverre Sand (e.f.)

underdirektør

 

 

Marianne Norman Tønsberg

seniorrådgiver

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Utenriksdepartementet

Samferdselsdepartementet

Finansdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Den norske Advokatforening

Norske arkitekters landsforbund

Boligprodusentenes Forening

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Norsk Bioenergiforening – NoBio

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Fjernvarme

Norsk solenergiforening

Energibrukerne

Næringslivets Hovedorganisasjon

Regjeringsadvokaten

Rådgivende Ingeniørers Forening

Standard Norge

Kartverket

Statsbygg

Norsk Varmepumpeforening

Nelfo

Norsk Elektroteknisk Forening

Byggenæringens Landsforening

SINTEF Byggforsk

Energi Norge

Enova

Forbrukerombudet

Forsvarsbygg

Elbilforeningen

Direktoratet for byggkvalitet

Miljødirektoratet

Naturvernforbundet

Zero

Bellona