Høring - endring av forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land §§ 15 og 23

Resultat: Forskriften er vedtatt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.11.2012

Vår ref.:

Adressater etter høringsliste

 

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

201203071-/VP

 05.09.2012

 

Høring - endring av forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land §§ 15 og 23

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land (EØS-forskriften) §§ 15 og 23.

 

Vedrørende forslag til endring av forskriften § 15

I brev til departementet av 28. februar 2011 peker Statens helsepersonellnemnd på at direktiv 2005/36/EF om anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner (direktivet) artikkel 14 ikke fullt ut er reflektert i EØS-forskriften § 15.

 

I forbindelse med vurdering av en klagesak har nemnda oppdaget at den rett vertsmedlemsstaten har til å fravike utgangspunktet om søkerens valgrett mellom prøveperiode og egnethetsprøve etter direktivet artikkel 14 nr. 3, og således bestemme hva søkeren må gjennomføre av utligningstiltak, ikke er inntatt i EØS-forskriften.

 

Departementet deler nemndas syn på at det i enkelte saker vil være nødvendig at godkjenningsmyndighetene kan pålegge søkere enten en prøveperiode eller en egnethetsprøve. Departementet foreslår derfor å endre EØS-forskriften § 15 slik at myndighetenes valgrett bringes i overensstemmelse med direktiv 2005/36/EF artikkel 14 nr. 3.

 

Vedrørende forslag til endring av forskriften § 23

Videre har Helsedirektoratet i brev av 13. april 2011 gjort departementet oppmerksom på avvik mellom direktiv 2005/36/EF og EØS-forskriften § 23.

 

Helsedirektoratet har behandlet flere saker der klager har medisinsk utdanning fra et land utenfor EØS-området og hvor disse utdanningene er godkjent i et annet medlemsland. Når disse søkerne ikke har utøvd legevirksomhet i andre medlemsland over en periode på tre år oppstår spørsmålet om jevngodhetsvurderingen skal gjøres i medhold av helsepersonelloven § 48 tredje ledd bokstav b (gjensidig anerkjennelse basert på direktivet) eller bokstavene a eller c (nasjonale regler om jevngodhet).

 

Direktivet gir anvisning på at nasjonale regler kan benyttes ved slike tilfeller, mens forskriften krever en prosedyre basert på direktivets bestemmelser om gjensidig anerkjennelse. Det var ikke departementets hensikt å fravike direktivet ved fastsettelsen av forskriften. Departementet foreslår derfor å endre EØS-forskriften § 23 slik at norske godkjenningsmyndigheters behandling av søkere med utdanning fra tredjeland bringes i overensstemmelse med bestemmelsene i direktiv 2005/36. Endringen kan innebære skjerpede krav overfor tredjelandssøkere.

 

Høringsfrist mv.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 12. november 2012. Høringsfristen er satt til 8 uker ettersom forslaget til endring i all hovedsak bringer norsk rett i samsvar med direktiv 2005/36/EF. Departementet legger videre til grunn at endringene fremstår som lite kontroversielle.

 

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no

 

Merknader kan også sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

 

Spørsmål om høringsnotat kan rettes til seniorrådgiver Vegard Pettersen(e-post: vegard.pettersen@hod.dep.no).

 

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside for høringer.

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Elisabeth Salvesen e.f.

avdelingsdirektør

Vedlegg 1

                                                                                          Vegard Pettersen

                                                                                          Seniorrådgiver

 

Høringsinstanser:

 

Kunnskapsdepartementet

 

Helsedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd

 

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)

Den Norske Jordmorforening

Legeforeningen

Den norske tannlegeforening

Fagforbundet

Farmasi Forbundet

Fellesforbundet

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)

Hovedorganisasjon Virke

Landets høyskoler (m/helse- og sosialfaglig utdannelse)

Landets universiteter

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Optikerforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Audiografforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norske fotterapeuters forbund

Norske Ortopediingeniørers Forening

Norske Ortoptisters Forening

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk kiropraktorforening

Norsk Psykologforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Forening

Norsk radiografforbund (NRF)

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Universitets- og høyskolerådet

Utdanningsdirektoratet

 

Høringsinstanser:

Kunnskapsdepartementet

Helsedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)

Den Norske Jordmorforening

Legeforeningen

Den norske tannlegeforening

Fagforbundet

Farmasi Forbundet

Fellesforbundet

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)

Hovedorganisasjon Virke

Landets høyskoler (m/helse- og sosialfaglig utdannelse)

Landets universiteter

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Optikerforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Audiografforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norske fotterapeuters forbund

Norske Ortopediingeniørers Forening

Norske Ortoptisters Forening

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk kiropraktorforening

Norsk Psykologforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Forening

Norsk radiografforbund (NRF)

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Universitets- og høyskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Til toppen