Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - endring av forskrift om elsertifikater

Olje- og energidepartementet foreslår endringer i forskrift 16. desember 2011 nr. 1398 om elsertifikater. Forslaget er en oppfølging av lov 19. juni 2015 nr. 79 om endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon), som trer i kraft 1. januar 2016, jf. Prop 97 L (2014-2015).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.11.2015

Vår ref.: 15/316

Olje- og energidepartementet foreslår endringer i forskrift 16. desember 2011 nr. 1398 om elsertifikater. Forslaget er en oppfølging av lov 19. juni 2015 nr. 79 om endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon), som trer i kraft 1. januar 2016, jf. Prop 97 L (2014-2015). Høringsnotatet inneholder også enkelte endringer som følge av endringer i forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (MAF). I tillegg foreslås noen presiserende endringer i elsertifkatforskriften. 

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan nå avgis digitalt. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Høringsuttalelsen sendes da til: [email protected]. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse. Uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

Olje- og energidepartementet ber om at eventuelle merknader sendes innen mandag 23. november 2015.

Eventuelle spørsmål kan rettes til underdirektør Sverre Sand (22 24 62 28) eller seniorrådgiver Lisa M. Løvold Ihle (22 24 63 25).

Med hilsen                                                                        

Toril J. Svaan

avdelingsdirektør

      Sverre Sand            

      underdirektør                                                             

                                                                                         

Samtlige fylkesmenn

Agder Energi

Aksjonærforeningen i Norge Asplan Viak AS – KanEnergi

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Bergen Energi AS

BKK AS

Brønnøysundregistrene

Christian Michelsen Research

CICERO

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den Norske Turistforening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Distriktenes energiforening - Defo

E-CO Energi

Ecohz AS

Elklagenemnda

Energi Norge

Energibrukerne

Enova SF

Esso Norge AS

Finansdepartementet

Finansforbundet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fortidsminneforeningen

Framtiden i våre hender

Fred Olsen Renewables

Fridtjof Nansens Institutt

Friluftslivets Fellesorganisasjon

Greenpeace Norge

Greenstream Networks

Handelshøyskolen BI

Havgul AS

HG Capital

Commerzbank

DNB Bank

Vasa Vind

Zephyr AS

Huseiernes Landsforbund

Hydro Energi AS

ICAP Energy AS

IFE – Institutt for energiteknikk

Innovasjon Norge

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konkurransetilsynet Kommunesektorens organisasjon - KS

KS, v/Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Lyse Produksjon

Markedskraft AS

Miljødirektoratet Miljøstiftelsen

Bellona

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nordpool NASDAQ OMX

Nord Pool Spot

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges Miljøvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet - NTNU

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bioenergiforening - NOBIO

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk Energi

Norsk Hydro ASA

Norsk Fjernvarme

Norsk Industri

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for skog og landskap

Norsk institutt for vannforskning

Norsk Miljøkraft AS

Norsk olje og gass

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk solenergiforening

Norsk Teknologi

NORWEA

NOS Clearing ASA

NTE Energi

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO

Oljedirektoratet

Samarbeidande Kraftfylke

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold - SABIMA

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Sametinget

Sarepeta Energi AS

SCATEC

Seatower AS

SINTEF Energiforsking AS

Skattedirektoratet

Småkraft AS Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå Statkraft SF

Statnett SF Statoil ASA

Statskog SF

Sway AS

TrønderEnergi Kraft

Universitetet for miljø og biovitenskap

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Utenriksdepartementet

Vestavind Kraft AS

WWF-Norge

Zero

ØKOKRIM

Til toppen