Høring - endring av forskrift om elsertifikater

Olje- og energidepartementet foreslår endringer i forskrift 16. desember 2011 nr. 1398 om elsertifikater. Forslaget er en oppfølging av lov 19. juni 2015 nr. 79 om endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon), som trer i kraft 1. januar 2016, jf. Prop 97 L (2014-2015).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.11.2015