Høring - endringer i blåreseptforskriften

Departementet sender med dette ut høring med forslag til endringer i blåreseptforskriften. Forslaget fremmes med forbehold om Stortingets budsjettvedtak.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2015

Vår ref.: 15/3916

Helse- og omsorgsdepartementet viser til forslag i Prop. 1S (2015-2016) om overføring av finansieringsansvaret for visse legemidler fra folketrygden til helseforetakene, samt overføring av bidragsformålet måle- og administrasjonsutstyr fra bidragsordningen § 5-22 til blåreseptforskriften § 5. Departementet sender med dette ut høring med forslag til endringer i blåreseptforskriften som følge av disse endringene. Forslaget fremmes med forbehold om Stortingets budsjettvedtak.

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsfrist er 15. desember 2015.

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til seniorrådgiver Guro Lindland Nordeng, e-post: gln@hod.dep.no, telefon 22 24 87 58, eller seniorrådgiver Tor Ivar Kanestrøm, e-post tik@hod.dep.no, telefon 22 24 86 96.

Med vennlig hilsen                                                           

Jan Berg (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Guro Lindland Nordeng
                                                                                          seniorrådgiver

A-larm
Alliance Boots
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Den norske legeforening
Farmasiforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen for human narkotikapolitikk
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunenes sentralforbund (KS)
Landets regionale helseforetak
Landets pasientombud
Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS)    
Lar-nett Norge
Legemiddelindustrien (LMI)
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)
Legemiddelparallellimportørforeningen
MedTek Norge – Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi
Marborg
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Farmaceutiske Forening Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Pasientforening
NTNU, Det medisinske fakultet
Nye Pluss
Nærings- og fiskeridepartementet
Program for helseøkonomi i Bergen
Pro-Lar
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Sjukehusapoteka Vest HF
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens strålevern
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Sykehusapoteket Nord HF
Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet