Høringer

Høring - Endringer i energiloven og naturgassloven (energibruk i bygninger og store foretak)

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til endringer i lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) og lov 28. juni 2002 nr. 61 om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.01.2019

Vår ref.: 18/1791

Departementet foreslår endringer i energiloven knyttet til energimerkeordningen og ordningen for energivurdering av varme- og klimaanlegg. Det foreslås også å innføre krav til energikartlegging av store foretak. Til slutt foreslås hjemmel for at departementet kan gi forskrift om måling og fakturering av fjernvarme og fjernkjøling, samt individuell måling av energibruk i bygg som har felles oppvarming av rom eller tappevann. Det foreslås en tilsvarende forskriftshjemmel for måling og fakturering for naturgass med hjemmel i naturgassloven.

Høringsforslaget er med på å legge til rette for gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/31/EU om bygningers energiytelse (bygningsenergidirektiv II) og Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU om energieffektivitet (energieffektiviseringsdirektivet). Direktivene er i dag ikke innlemmet i EØS-avtalen, men i denne høringen redegjør departementet for behovet for lovendring ved en slik innlemmelse.

Utover de foreslåtte lovendringene vil det være behov for en rekke forskriftsendringer for å gjennomføre direktivene i norsk rett. Forskriftsendringene vil utredes og sendes på egen høring på ordinær måte.

Høringsfristen er satt til torsdag 31. januar 2019.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg, høringsuttalelser sendes da til postmottak@oed.dep.no

Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Spørsmål kan rettes til Elise Ivara Dahl, Elise-Ivara.Dahl@oed.dep.no (22246333).

Med hilsen 

Toril Svaan (e.f.)

avdelingsdirektør

 

Elise Ivara Dahl

rådgiver

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Utenriksdepartementet

Samferdselsdepartementet

Finansdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kulturdepartementet

Alle Fylkesmenn

Alle Fylkeskommuner

Sametinget

Regelrådet

Statistisk sentralbyrå

Norsk Industri

Industri Energi

El & IT-forbundet

Energi Norge

Tekna

Norsk Teknologi

KS

KS Bedrift

Norsk boligbyggerlag

Landsorganisasjonen i Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Norsk Bergindustri

NHO Sjøfart

NHO Transport

Den norske Advokatforening

Norske arkitekters landsforbund

Boligprodusentenes Forening

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Norsk Bioenergiforening – NoBio

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Fjernvarme

Norsk solenergiforening

Norwea

Næringslivets Hovedorganisasjon

Regjeringsadvokaten

Rådgivende Ingeniørers Forening

Standard Norge

Kartverket

Statsbygg

Norsk Varmepumpeforening

Nelfo

Elektroforeningen

Byggenæringens Landsforening

SINTEF Byggforsk

Enova

Forbrukerrådet

Forbrukerombudet

Forsvarsbygg

Elbilforeningen

Direktoratet for byggkvalitet

Miljødirektoratet

Naturvernforbundet

Zero

Bellona

Justervesenet

Distriktsenergi

Den norske advokatforening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Konkurransetilsynet